ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.

 


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม


         คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ในยุคสมัยนี้คำว่าสินเชื่อ เริ่มจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคนเมืองกรุงที่มักจะใช้บริการสินเชื่อจากธนาคารต่าง ๆ เพื่อกู้เงินซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือประกอบกิจการอะไรต่าง ๆ 

         ทั้งนี้ สินเชื่อ ว่ากันว่าก็เหมือนการยืมเงินจากธนาคาร โดยมีกำหนดการยืม และการคืนที่แตกต่างออกไป ส่วนทางธนาคารก็จะได้ผลตอบแทนจากเราในรูปแบบของ ดอกเบี้ย ซึ่งแต่ละธนาคารก็จะมีโปรโมชั่นในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยสามารถเลือกได้ตามใจชอบ แทบจะตอบโจทย์ได้ทุกไลฟ์สไตล์เลยล่ะค่ะ ส่วนในวันนี้กระปุกดอทคอมก็ขอนำรายละเอียดของ สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้านหลังใหม่หรือบ้านหลังแรก เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้ทุกคนได้เลือกกันค่ะ
       

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก


คุณสมบัติของผู้กู้

          ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้เกิน 15,000 บาทต่อเดือน 

วัตถุประสงค์การขอกู้

             เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
             เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
             เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
             เพื่อซื้อทรัพย์ (NPA) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์

วงเงินให้กู้

              กรณีกู้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด 
            
                บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร และไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาซื้อขาย
                ห้องชุด อาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินและไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาซื้อขาย
                เงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 1 ใน 2 ของรายได้รายเดือน

              กรณีปลูกสร้างอาคาร ต่อเติม ขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร

                ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร หรือราคาประเมินส่วนต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร และต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประมาณการค่าก่อสร้างและไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร
                เงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 1 ใน 2 ของรายได้รายเดือน

              กรณีกู้ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

                ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินที่ดินอาคาร
                เงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 1 ใน 2 ของรายได้รายเดือน 

              กรณีกู้ซื้อทรัพย์ (NPA) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์

                วงเงินให้กู้ การพิจารณารายได้และเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข การซื้อทรัพย์ (NPA) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ยกเว้นเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของโครงการบ้าน ธอส. เพื่อสา
                วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายไม่เกิน 800,000 บาท

ระยะเวลาการกู้

              ไม่เกิน 30  ปี และอายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

              2 ปีแรก คงที่ = 2.99% ต่อปี ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR-0.50% ต่อปี

การคำนวณเงินงวดผ่อนชำระ

              การคำนวณเงินงวดผ่อนชำระเท่ากับอัตราดอกเบี้ยจริงบวกร้อยละ 1.00 ต่อปี

หลักประกันในการขอกู้เงิน

              เอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3ก. หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด

การชำระหนี้เงินกู้

              ชำระด้วยตนเอง ณ สำนักงาน / เคาน์เตอร์การเงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกแห่ง

              ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง  (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์) โดยผู้กู้นำสมุดเงินฝาก ที่ต้องการให้หักบัญชี (พร้อมสำเนาสมุด) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารในวันยื่นกู้ หรือ นัดทำสัญญากู้เงิน หรือ แจ้งความประสงค์ได้ที่ ส่วนบัญชีเงินกู้ สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่ยื่นกู้

              ชำระผ่านเคาน์เตอร์ตัวแทนต่าง ๆ เช่น ที่ทำการไปรษณีย์, ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์, ศูนย์บริการ ทีโอที, ร้านเทเลวิซ และสำนักงานบริการ AIS, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, เทสโก้โลตัส (โดยผู้กู้นำแบบฟอร์มชำระหนี้เงินกู้ที่มีบาร์โค้ด หรือ ใช้บัตรชำระหนี้เงินกู้ ไปยื่นชำระ) เป็นต้น 

               กรณีที่ดินหลักประกันที่ผู้กู้ใช้ในการขอกู้เงินกับธนาคารมีอาคารอยู่บนที่ดินดังกล่าว ณ วันที่ทำสัญญากู้เงิน ในการผ่อนชำระหนี้เงินกู้งวดแรก ผู้กู้จะต้องชำระเงินงวด พร้อมกับค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารด้วย เพื่อมิให้เกิดปัญหาหนี้ค้างชำระ และต้องหมดสิทธิในการใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของโครงการ

               กรณีชำระหนี้ปิดบัญชีก่อน 3 ปี นับจากวันทำสัญญากู้เงินครั้งแรก ธนาคารจะคิดค่าเบี้ยปรับตามประกาศธนาคาร 

เงื่อนไขอื่น

            การพิจารณาให้กู้เงินและเงื่อนไขอื่น ๆ รวมถึงกรณีผิดนัดชำระหนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ

           ติดต่อยื่นคำขอกู้เงินได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 หรือสิ้นสุดเมื่อเต็มวงเงิน 8,000 ล้านบาท แล้วแต่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน และต้องทำนิติกรรมกับธนาคารให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2555

สถานที่ติดต่อยื่นคำขอกู้เงิน

           ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ (สำนักพระราม 9 อาคาร 1 ชั้น 1) หรือสำนักงาน สาขาของธนาคารทุกแห่ง

หลักฐานการขอกู้เงิน

              บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

              ทะเบียนบ้านทุกหน้า (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

              สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า/มรณะบัตร/ใบแจ้งความแยกกันอยู่ แล้วแต่กรณี (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

              ใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

              กรณีประกอบอาชีพประจำ แสดงหนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริง) และสลิปเงินเดือน / ใบแจ้งรายได้จากหน่วยงานย้อนหลัง 3 เดือน หรือสมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน (พิมพ์รายการจนถึงปัจจุบัน) (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

              กรณีประกอบอาชีพอิสระ แสดงสำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี) รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน (ตัวจริงพร้อมสำเนา) ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ 

              แผนที่ตั้งโดยสังเขป   

              สำเนาโฉนดที่ดิน หรือน.ส.3ก.หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า จำนวน 2 ชุด

              กรณีซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ซื้อห้องชุด ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร ให้แสดงสำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ

              กรณีปลูกสร้าง / ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร ให้แสดงสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร /คำขออนุญาต / แบบก่อสร้างอาคาร / ส่วนขยาย / ต่อเติมอาคาร / ซ่อมแซมอาคาร

           * ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในเอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับ
           * กรณีมีผู้กู้มากกว่า 1 คน ผู้กู้ร่วมทุกคนจะต้องนำเอกสารส่วนตัวและรายได้มาแสดงต่อธนาคารด้วย
           * ในกรณีจำเป็น ธนาคารอาจขอหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา


หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
              : อัตราดอกเบี้ย MRR เป็นไปตามประกาศธนาคาร ณ วันทำนิติกรรม
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก

คุณสมบัติของผู้กู้

              มีความต้องการที่อยู่อาศัยแห่งแรกเป็นของตนเอง และผู้กู้ต้องย้ายชื่อเข้าเป็น "เจ้าบ้าน" และอยู่อาศัยจริงในที่อยู่อาศัยที่ขอกู้ตามโครงการนี้

              ไม่มีที่อยู่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง

              ไม่มีชื่อเป็น หรือเคยเป็น "เจ้าบ้าน" ในทะเบียนบ้านที่นำมาแสดงเป็นหลักฐานการยื่นกู้กับธนาคาร และต้องมีชื่อเป็น "ผู้อาศัย" ในทะเบียนบ้านนั้นไม่น้อยกว่า 3 ปี ยกเว้นพิสูจน์ได้ว่าไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านนั้น 

วัตถุประสงค์การขอกู้ (ราคาตามสัญญาจะซื้อจะขายและ/หรือค่าก่อสร้างไม่เกิน 1 ล้านบาท)

              เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ที่เป็นบ้านใหม่ หรือทรัพย์สินรอการขอบ (NPA)  ของ ธอส.

              เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย
                        
วงเงินให้กู้

              ไม่เกิน 1 ล้านบาท

              ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินที่ดิน พร้อมอาคาร หรืออาคารห้องชุด และไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายหรือราคาก่อสร้าง ทั้งนี้ไม่เกินเกณฑ์หลักประกันตามระเบียบปกติของธนาคาร

ระยะเวลาการกู้

              ไม่เกิน 30 ปี และอายุผู้กู้หลักที่ใช้สิทธิรวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

              ปีที่ 1- ปีที่ 3 เท่ากับ 0% ต่อไป
              ปีที่ 4 - ปีที่ 7 กรณีสวัสดิการ เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี กรณีรายย่อย MRR ต่อปี
              ปีที่ 8 เป็นต้นไป กรณีสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1.00 % ต่อปี กรณีรายย่อย MRR-0.50% ต่อปี

หมายเหตุ : ปัจจุบัน MRR = 7.25% ต่อปี ณ วันที่ 26 กันยายน 2554

กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ

              ผู้กู้ติดต่อ ยื่นคำขอกู้เงินได้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 และต้องทำนิติกรรมกับธนาคารให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555

              ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารใช้สินเชื่อเต็มวงลเงินของโครงการแล้ว

หลักฐานการขอกู้เงิน

              บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

              ทะเบียนบ้านทุกหน้า (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

              สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า/มรณะบัตร/ใบแจ้งความแยกกันอยู่ แล้วแต่กรณี (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

              ใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

              กรณีประกอบอาชีพประจำ แสดงหนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริง) และสลิปเงินเดือน / ใบแจ้งรายได้จากหน่วยงานย้อนหลัง 3 เดือน หรือสมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน (พิมพ์รายการจนถึงปัจจุบัน) (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

              กรณีประกอบอาชีพอิสระ แสดงสำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี) รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน (ตัวจริงพร้อมสำเนา) ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ 

              แผนที่ตั้งโดยสังเขป   

              สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3ก.หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า จำนวน 2 ชุด

              กรณีซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ซื้อห้องชุด ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร ให้แสดงสำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ

              กรณีปลูกสร้าง / ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร ให้แสดงสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร /คำขออนุญาต / แบบก่อสร้างอาคาร / ส่วนขยาย / ต่อเติมอาคาร / ซ่อมแซมอาคาร

           * ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในเอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับ
           * กรณีมีผู้กู้มากกว่า 1 คน ผู้กู้ร่วมทุกคนจะต้องนำเอกสารส่วนตัวและรายได้มาแสดงต่อธนาคารด้วย
           * ในกรณีจำเป็น ธนาคารอาจขอหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

            ธอส.สำนักงานใหญ่ : 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

             ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธอส. : โทรศัพท์ : 0-2645-9000   อีเมล์ : crm@ghb.co.th


           อย่างไรก็ตาม การซื้อบ้านเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องอาศัยข้อมูลและเวลา ในการประกอบการตัดสินใจนะคะ ยังไงก็ขอให้คิดไตร่ตรองให้ดี ๆ ก่อนที่จะทำธุรกรรมใด ๆ ส่วน สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ คงเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับผู้ที่ต้องการบ้านหลังใหม่ไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนค่ะ


ขอขอบคุณข้อมูลจากแอพแรกที่คุณเลือก

สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 201 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
อยากจะขอกู้เงินเพื่อต่อเติมบ้านจะต้องทำยังไงบ้าง
จากคุณ พิภพ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-05-05 14:21:27 ]
ความคิดเห็นที่ 200 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
โครงการ บ้านแห่งแรก ธอส ยังมีอยู่ ไหมค่ะ
จากคุณ อัญชนา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-05-05 14:18:43 ]
ความคิดเห็นที่ 199 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
อยากจะกู้เงินเพื่อซื้อบ้านมือสองต้องทำอย่างไรบ้างล่ะ
จากคุณ กนกหงส์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-04-29 23:18:00 ]
ความคิดเห็นที่ 198 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
ฐานเงินเดือน8500บาท
จากคุณ sarayut เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-04-04 19:27:44 ]
ความคิดเห็นที่ 197 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
ผมอยากกู้ทำบ้านใหม่สัก400000บาทแต่เงินเดือน85000จะกู้ได้ไหมครับ
จากคุณ sarayut เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-04-04 19:23:33 ]
ความคิดเห็นที่ 196 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
อยากกู้เงินเพื่อซื้อที่ดินและสร้างบ้านใหม่(ที่ดินกับบ้านคนละที่กันค่ะ)เงินเดือน 11,390.- ทำงานเทศบาลฯทั้งสามีและภรรยา อายุ 33ปีจะสามารถกู้ได้ไหมค่ะได้สูงสุดเท่าไรค่ะ/ชำระเดือนเท่าไรและต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ
จากคุณ ณิชาพร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-03-31 11:24:32 ]
ความคิดเห็นที่ 195 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
ฉันมีราบได้ 16000/เดือน จะมีสิทะฺกู้ซื้อบ้านได้ไหม???
จากคุณ mitanifuyu เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-03-12 12:41:17 ]
ความคิดเห็นที่ 194 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก ยังมีโครงการนี้อีกไหมค่ะ
จากคุณ พิมลวรรณ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-12-24 13:44:47 ]
ความคิดเห็นที่ 191 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
รอสิ้นเชื่ออยู่ค่ะเมื่อไรจะผ่าน รอประมาณ3อาทิตแล้ว
จากคุณ สุรัตน์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-12-09 12:45:51 ]
ความคิดเห็นที่ 190 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
ตอนนี้ธนาคารเปิดให้กู้เพิ่มได้แต่ดิฉันได้กู้มาแล้วตอนนี้มีบัญชี3บัญชีแล้วงวดชำระเดือนละ6400ดิฉันอยากจะกู้เพิ่มอีก60000บาทไม่ทราบว่าจะทำได้ไหมคะช่วยตอบหน่อยนะคะ
จากคุณ นางจารุทรรศน์ ธงวาส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-11-18 12:52:04 ]
ความคิดเห็นที่ 189 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
ภรรยาผมมี่ที่ดินแต่เป็นของพ่อ ผมอยากจะกู้สร้างบ้านในที่ดินของพ่อตา และจะกู้ร่วมกับภรรยา ต้องทำไงบ้างครับ
จากคุณ จ.ส.ต.ธนัช ลิ้มปฏิภาณ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-11-11 10:17:04 ]
ความคิดเห็นที่ 188 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
อยากผ่อนบ้านกับธนาคาร ยังไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเอง ตอนนี้ขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดค่ะ ขายของทางอินเตอร์เน็ตด้วย มีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ20000 บาท ค่้ะ อยากทราบว่า ต้องเตรียมตัวเตรียมเอกสารอะไรบ้าง จะได้สินเชื่อเท่าไหร่จะได้หาบ้านที่ราคาไม่เกินสินเชื่อ เสียเครดิตกับบริษัทซิงเกอร์อยู่ด้วย จะทำเรื่องผ่อนบ้านผ่านมั้ยคะ
จากคุณ cake ziiz เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-11-01 00:40:39 ]
ความคิดเห็นที่ 186 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
อยากสอบถามเรื่อง การโอนลอยบ้านเอื้ออาทร คือมีคนมาขายให้แต่ยังไม่ครบ 5 ปีแต่เจ้าของเดิมที่ผ่อนชำระอยู่จะไปต่างประเทศแล้วจะทำการโอนลอยไว้ได้หรือไม่ค่ะ
จากคุณ นงลักษณ์ เวียนรอบ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-10-07 14:15:31 ]
ความคิดเห็นที่ 185 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
ไม่มีความรู้เรื่องการซื่อบ้านเลย:
จากคุณ poo เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-09-18 13:56:05 ]
ความคิดเห็นที่ 183 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
ต้องการซื้อบ้านราคา 2500000 แต่ติดผ่อน บ.เอื้ออาทร 2 ที่ ยอด 5000 เงินเดือน 40000 รับเปนเงินสดเข้าบัญชีตลอด สามารกู้ได้มั้ยครับ
จากคุณ สมยศ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-05-28 10:08:00 ]
ความคิดเห็นที่ 182 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
จะซื้อบ้านพร้อมที่ดินมือ2ราคา800000 ตอนนี้ผ่อนรถอยู่ ผู้กู้ร่วมติดเครดิตจะสามารถกู้ได้ไหมครับ และต้องทำอย่างไรบ้าง ตอบด้วยนะครับ

จากคุณ มนตรี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-05-17 01:37:59 ]
ความคิดเห็นที่ 180 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
มีแต่คนถาม ไม่มีใครตอบเลย เซ็งแทน
จากคุณ ศิริธร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-05-08 14:37:04 ]
ความคิดเห็นที่ 179 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
กู้เงินมาซ่อมแซมบ้านพักอาศัย อยากจะขอกู้เพิ่มอีกซักสองแสนจะได้ไหม จากลูกค้าดี
จากคุณ จิต เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-05-02 15:29:18 ]
ความคิดเห็นที่ 174 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
ไม่สลิปเงินเดิน กู้ได้มั้ย ค้าขายอยู่ค่ะ
จากคุณ กาน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-04-11 21:48:15 ]
ความคิดเห็นที่ 173 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
สอบถาม ถ้ากู้เงินซื้อที่ดินพร้อมสร้างบ้าน 2000000 บาท ส่ง 30 ปี จะต้องส่งเดือนละเท่าไหร่ครับ
จากคุณ นัส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-03-28 07:49:39 ]
ความคิดเห็นที่ 172 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
อาตมาอยากทราบว่าถ้ากู้มาซ่อมแซมบ้านเก่าอยากถามว่ากู้ได้ไหมช่วยแนะนำหน่อย
จากคุณ พระจันทร์ จิตตสังวโร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-03-26 21:45:25 ]
ความคิดเห็นที่ 170 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
จะกู้สร้างหอพักคะ จำนวน 20 ห้องคะ
จากคุณ ศิริพันธ์ รุจิระยรรงยง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-03-13 12:29:55 ]
ความคิดเห็นที่ 167 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
เอกสารครบทุกอย่างยกเว้นหนังสือรับรองเงินเดือน
ทางธนาคารจะสามารถดู วงเงินกู้ให้ได้ไหมค่ะ
จากคุณ มารี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-12 12:40:53 ]
ความคิดเห็นที่ 166 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
ยากมีบ้านหลังแรกเป็นของตัวเอง
จากคุณ den เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-25 12:05:10 ]
ความคิดเห็นที่ 165 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
มีบ้านให้ผ่อนไหมครับ
จากคุณ อนุสรณ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-24 11:06:55 ]
ความคิดเห็นที่ 164 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
ติดแบล็คลิด สามารถกู้ชื้อบ้านได้ไหมครับ
จากคุณ นายธฤต เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-21 17:11:13 ]
ความคิดเห็นที่ 161 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
ขอโทษนะครับไม่สามารถโอนซื้อขายได้ภายใน 5 ปี แต่เปลี่ยนคนทำสัญญาได้ไหมครับ ตอนนี้ส่งกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ มาประมาณปีกว่าแล้ว คือว่าจะเปลี่ยนชื่อให้เป็นชื่อญาติส่งต่อได้ไหมคับ ขอบคุณคับ
จากคุณ กัส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-08 10:25:29 ]
ความคิดเห็นที่ 160 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
อยากสร้างบ้านไม่มีที่จะทำไงดีค๊ะ
จากคุณ วา วา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-08 08:55:06 ]
ความคิดเห็นที่ 158 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
ต้องการกู้เงินปลูกบ้านเพื้อแบ่งเช่าต้องทำอย่่างไร
จากคุณ สมนึกสมสัก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-27 05:36:48 ]
ความคิดเห็นที่ 155 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
คือพอดีว่าผมอยากจะกู้สร้างบ้านแต่ติดปัญหาที่ว่าชี่อเจ้านะเป็นพ่อและผมอยากทราบว่ากู้ได้หรือไมและต้องทำไงครับ
จากคุณ toppoon เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-11 12:02:42 ]
ความคิดเห็นที่ 154 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
ผมต้องการขายห้องพัก และตกลงกับผู้ซื้อเรีบยร้อยแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อครับ
จากคุณ samart เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-08 14:09:57 ]
ความคิดเห็นที่ 152 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
พี่สาวอยากซื้อบ้านแต่ให้น้องชายกู้ซื้อบ้าน ถ้าพี่สาวขาดส่งหรือไม่ส่ง น้องชายจะต้องรับผิดชอบหรือเปล่า และถ้าน้องชายไม่ต้องการส่งต่อ ทางธนาคารจะบังคับยึดทรัพย์สินของน้องชายหรือเปล่า คนเดือนร้อนคือน้องชายใช่มั้ย กรุณาตอบหน่อยค่ะ ดิฉันเป็นภรรยาน้องชายค่ะ
จากคุณ จินตนา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-06 18:00:12 ]
ความคิดเห็นที่ 149 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
ถามหน่อยนะคับ ถ้ามีเงินเดือน 9000/เดือน จะสามารกู้ได้ไหมคับ และถ้าต้องการกู้จริงๆ สามารถกู้ร่วมกับบุคลที่มีเงิน9000เหมืิอนกันได้ไหมคับ ขอคำแนะนำด้วยคับ ขอบคุณครับ
จากคุณ ศิวะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-03 11:53:27 ]
ความคิดเห็นที่ 146 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
ถ้าติด Blackริด อะค่ะ สามารถกู้ได้มัยค่ะ รายได้ต่อเดือน 30000 บาทนะค่ะ
จากคุณ วันวิสาข์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-25 14:30:21 ]
ความคิดเห็นที่ 145 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
ต้องการมีบ้านเป็นของตนเองครับ รบกวนขอคำแนะนำและขอความช่วยเหลือด้านเงินกู้ครับ
จากคุณ เต๋า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-24 17:03:20 ]
ความคิดเห็นที่ 144 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
ส่งค่าบ้านมา5ปีแล้วมีบิล 3ใบ ใบที่1หักค่าบ้านรอบแรก 6300
บิลใบที่2 หักค่ากู้ต่อเติม 900
บิลใบที่3 หักค่ากู้ซื้อเฟอรืนิเจอร์ 1200
การกู้ครั้งสุดท้ายนี้ทิ้งช่วงมาประมาร3ปีแล้ว
อยากจะทราบว่ายังจะขอกู้เพิ่มอีกได้หมั๊ย เพื่อจะได้มาบรรเทาหนี้สิน
อายุงานยังเหลืออีก 12ปี อัตราเงินเดือน 15890 รวมหักค่าบ้านทั้งสิ้น 8400 หักกับในเงินเดือนเลย เดือนหนึ่งเหลือรับสุทธิ ประมาณ7000-8000 ยังขอกู้เพิ่มอีกจะได้หรือป่าว(มีหักหมายศาลด้วย)
จากคุณ ศุภโชค จิ้มลิ้ม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-23 09:12:53 ]
ความคิดเห็นที่ 143 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
ของ ธอส. ให้คนไทยในต่างประเทศกู้ได้ค่ะ กำลังทำเรื่องขอกู้ซื้อบ้านอยู่เหมือนกัน แต่ไม่แน่ใจว่าสร้างบ้านได้มั้ย ลองถามดูนะคะ
จากคุณ Ploy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-22 11:04:36 ]
ความคิดเห็นที่ 140 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
อยู่ต่างประเทศ ต้องการขอสินเชื่อสร้างบ้าน ได้ข่าวว่าทางธน่าคารปล่อยกู้สำหรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศสำหรับสร้างบ้าน ไม่ทราบว่าจิงหรือไม่จิงครับ
จากคุณ yuth เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-08 15:21:04 ]
ความคิดเห็นที่ 138 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
เราไม่เคยค้างสักเดือนแถมไม่เคยได้รับจดหมายใดๆจากทางธนาคารเลยสักฉบับแม้แต่ใบเสร็จแล้ววันนี้เราแจ้งว่าเราผิดสัญญามันหมายความว่าไงมายึดบ้านเราถ้าคุณไม่ให้จ่าย7/11แล้วทำไมยังให้จ่ายได้อีกอีกบ้านนะครับไม่ใช่พัดลมราคาไม่กี่บาท ทางเคหะบอกให้เราทำสัญญาใหม่เสียเพิ่มอีก1แสน2หมื่นบาทผ่อนเพิ่มเปนเท่าตัว วันนี้เพิ่งรับทราบว่าโดนกันเป็น100รายเพราะจ่ายที่7/11ทั้งนั้น พวกคุณเห็นลูกค้าเป็นคนโง่หรือครับถึงได้หาทางเอาเปรียบทุกวิธีทางแบบนี้
จากคุณ ไม่เข้าใจ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-07 19:15:56 ]
ความคิดเห็นที่ 137 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
คือเราไม่เข้าใจเนื่องจากเราผ่อนบ้านเอื้ออาทรวัดกู้2ปากเกร็ด เราผ่อนทุกเดือนไม่เคยขาดแล้ววันนี้มีหนังสือว่าขอบอกเลิกสัญญาจากการเคหะ แจ้งว่าเราค้างเกิน90วันเราผ่อนผ่าน7/11 วันดิวเราคือวันที่5ของทุกเดือนเราจ่ายก่อนตลอดแล้วทำไมยังบอกเลิกสัญญาแล้วเอาบ้านคืน ทำไมไม่มีการแจ้งล่วงหน้าว่าเราผิดสัญญา
จากคุณ ไม่เข้าใจ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-07 18:56:32 ]
ความคิดเห็นที่ 134 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
ธอส.สงเคราะห์จริง ๆ หรือ? แค่ส่งเงินล่าช้าไป 1 วัน ก็มีจดหมายตามทวงชำระหนี้กันเลยหรือ? อย่างนี้เรียกว่าสงเคราะห์ให้เป็นหนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า
จากคุณ แก้วมา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-30 22:39:36 ]
ความคิดเห็นที่ 133 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
ซื้อบ้านใช้ใบผ่านสิทธิสวัสดิการดอกเบี้ยคิดอย่างไร
จากคุณ beer เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-30 19:03:57 ]
ความคิดเห็นที่ 132 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
โครงการบ้านหลังแรก จะมีอีกเมื่อไหร่

จากคุณ กนกวรรณ จันทร์มา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-25 21:32:50 ]
ความคิดเห็นที่ 131 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
ข้ออนุญาติสอบถามคะกู้ได้จำเป็นต้องอายุงานหกเดือนขึ้นไปหรอคะแต่ถ้าผู้กู้หลักอายุงานไม่ถึงหกเดือนแต่มีผู้กู้ร่วมและผู้กู้ร่วมมีงวดรถที่ยังผ่อนไม่เสร็จจะสามารถกู้ได้มัยค่ะ
จากคุณ บีบี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-24 14:54:58 ]
ความคิดเห็นที่ 130 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
อยากกู้เงินกับธอส. 500000 เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย (บ้านหลังแรก) เงินเดือนเหลือสุทธิ 2500 บาท จะกู้ได้ไหมครับ
จากคุณ สุรศักดิ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-24 11:17:39 ]
ความคิดเห็นที่ 128 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
จะเปลียนผู้กู้ใหม่ต้องยื่นเอกสารไรบ้างค่ะ
จากคุณ วรรณา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-18 17:50:34 ]
ความคิดเห็นที่ 126 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
เงินเดือน 15000 สามารถกู้ได้ 100 % หรือเปล่าคะ
จากคุณ apple เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-08 18:22:50 ]
ความคิดเห็นที่ 125 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
อยากกู้ซื้อบ้านค่ะแต่เงินเดือนไม่ถึง15000บาท
ช่วยแนะนำด้วยค่ะ
จากคุณ วนิดา ใจวงศา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-08 08:43:23 ]
ความคิดเห็นที่ 122 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
เจ้าหน้าที่สินเชื่อธกส.บางสักตรังห่วยมาก
จากคุณ hak เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-03 19:45:13 ]
ความคิดเห็นที่ 120 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
รับราชการต้องมีเงินเดือน เดือนเท่าไหร่จึงสามารถกู้ซื้อบ้านได้
จากคุณ จิตติมา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-30 11:18:52 ]