ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.

 


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม


         คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ในยุคสมัยนี้คำว่าสินเชื่อ เริ่มจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคนเมืองกรุงที่มักจะใช้บริการสินเชื่อจากธนาคารต่าง ๆ เพื่อกู้เงินซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือประกอบกิจการอะไรต่าง ๆ 

         ทั้งนี้ สินเชื่อ ว่ากันว่าก็เหมือนการยืมเงินจากธนาคาร โดยมีกำหนดการยืม และการคืนที่แตกต่างออกไป ส่วนทางธนาคารก็จะได้ผลตอบแทนจากเราในรูปแบบของ ดอกเบี้ย ซึ่งแต่ละธนาคารก็จะมีโปรโมชั่นในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยสามารถเลือกได้ตามใจชอบ แทบจะตอบโจทย์ได้ทุกไลฟ์สไตล์เลยล่ะค่ะ ส่วนในวันนี้กระปุกดอทคอมก็ขอนำรายละเอียดของ สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้านหลังใหม่หรือบ้านหลังแรก เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้ทุกคนได้เลือกกันค่ะ
       

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก


คุณสมบัติของผู้กู้

          ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้เกิน 15,000 บาทต่อเดือน 

วัตถุประสงค์การขอกู้

             เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
             เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
             เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
             เพื่อซื้อทรัพย์ (NPA) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์

วงเงินให้กู้

              กรณีกู้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด 
            
                บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร และไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาซื้อขาย
                ห้องชุด อาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินและไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาซื้อขาย
                เงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 1 ใน 2 ของรายได้รายเดือน

              กรณีปลูกสร้างอาคาร ต่อเติม ขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร

                ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร หรือราคาประเมินส่วนต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร และต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประมาณการค่าก่อสร้างและไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร
                เงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 1 ใน 2 ของรายได้รายเดือน

              กรณีกู้ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

                ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินที่ดินอาคาร
                เงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 1 ใน 2 ของรายได้รายเดือน 

              กรณีกู้ซื้อทรัพย์ (NPA) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์

                วงเงินให้กู้ การพิจารณารายได้และเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข การซื้อทรัพย์ (NPA) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ยกเว้นเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของโครงการบ้าน ธอส. เพื่อสา
                วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายไม่เกิน 800,000 บาท

ระยะเวลาการกู้

              ไม่เกิน 30  ปี และอายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

              2 ปีแรก คงที่ = 2.99% ต่อปี ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR-0.50% ต่อปี

การคำนวณเงินงวดผ่อนชำระ

              การคำนวณเงินงวดผ่อนชำระเท่ากับอัตราดอกเบี้ยจริงบวกร้อยละ 1.00 ต่อปี

หลักประกันในการขอกู้เงิน

              เอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3ก. หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด

การชำระหนี้เงินกู้

              ชำระด้วยตนเอง ณ สำนักงาน / เคาน์เตอร์การเงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกแห่ง

              ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง  (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์) โดยผู้กู้นำสมุดเงินฝาก ที่ต้องการให้หักบัญชี (พร้อมสำเนาสมุด) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารในวันยื่นกู้ หรือ นัดทำสัญญากู้เงิน หรือ แจ้งความประสงค์ได้ที่ ส่วนบัญชีเงินกู้ สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่ยื่นกู้

              ชำระผ่านเคาน์เตอร์ตัวแทนต่าง ๆ เช่น ที่ทำการไปรษณีย์, ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์, ศูนย์บริการ ทีโอที, ร้านเทเลวิซ และสำนักงานบริการ AIS, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, เทสโก้โลตัส (โดยผู้กู้นำแบบฟอร์มชำระหนี้เงินกู้ที่มีบาร์โค้ด หรือ ใช้บัตรชำระหนี้เงินกู้ ไปยื่นชำระ) เป็นต้น 

               กรณีที่ดินหลักประกันที่ผู้กู้ใช้ในการขอกู้เงินกับธนาคารมีอาคารอยู่บนที่ดินดังกล่าว ณ วันที่ทำสัญญากู้เงิน ในการผ่อนชำระหนี้เงินกู้งวดแรก ผู้กู้จะต้องชำระเงินงวด พร้อมกับค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารด้วย เพื่อมิให้เกิดปัญหาหนี้ค้างชำระ และต้องหมดสิทธิในการใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของโครงการ

               กรณีชำระหนี้ปิดบัญชีก่อน 3 ปี นับจากวันทำสัญญากู้เงินครั้งแรก ธนาคารจะคิดค่าเบี้ยปรับตามประกาศธนาคาร 

เงื่อนไขอื่น

            การพิจารณาให้กู้เงินและเงื่อนไขอื่น ๆ รวมถึงกรณีผิดนัดชำระหนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ

           ติดต่อยื่นคำขอกู้เงินได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 หรือสิ้นสุดเมื่อเต็มวงเงิน 8,000 ล้านบาท แล้วแต่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน และต้องทำนิติกรรมกับธนาคารให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2555

สถานที่ติดต่อยื่นคำขอกู้เงิน

           ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ (สำนักพระราม 9 อาคาร 1 ชั้น 1) หรือสำนักงาน สาขาของธนาคารทุกแห่ง

หลักฐานการขอกู้เงิน

              บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

              ทะเบียนบ้านทุกหน้า (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

              สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า/มรณะบัตร/ใบแจ้งความแยกกันอยู่ แล้วแต่กรณี (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

              ใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

              กรณีประกอบอาชีพประจำ แสดงหนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริง) และสลิปเงินเดือน / ใบแจ้งรายได้จากหน่วยงานย้อนหลัง 3 เดือน หรือสมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน (พิมพ์รายการจนถึงปัจจุบัน) (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

              กรณีประกอบอาชีพอิสระ แสดงสำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี) รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน (ตัวจริงพร้อมสำเนา) ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ 

              แผนที่ตั้งโดยสังเขป   

              สำเนาโฉนดที่ดิน หรือน.ส.3ก.หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า จำนวน 2 ชุด

              กรณีซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ซื้อห้องชุด ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร ให้แสดงสำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ

              กรณีปลูกสร้าง / ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร ให้แสดงสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร /คำขออนุญาต / แบบก่อสร้างอาคาร / ส่วนขยาย / ต่อเติมอาคาร / ซ่อมแซมอาคาร

           * ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในเอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับ
           * กรณีมีผู้กู้มากกว่า 1 คน ผู้กู้ร่วมทุกคนจะต้องนำเอกสารส่วนตัวและรายได้มาแสดงต่อธนาคารด้วย
           * ในกรณีจำเป็น ธนาคารอาจขอหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา


หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
              : อัตราดอกเบี้ย MRR เป็นไปตามประกาศธนาคาร ณ วันทำนิติกรรม
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก

คุณสมบัติของผู้กู้

              มีความต้องการที่อยู่อาศัยแห่งแรกเป็นของตนเอง และผู้กู้ต้องย้ายชื่อเข้าเป็น "เจ้าบ้าน" และอยู่อาศัยจริงในที่อยู่อาศัยที่ขอกู้ตามโครงการนี้

              ไม่มีที่อยู่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง

              ไม่มีชื่อเป็น หรือเคยเป็น "เจ้าบ้าน" ในทะเบียนบ้านที่นำมาแสดงเป็นหลักฐานการยื่นกู้กับธนาคาร และต้องมีชื่อเป็น "ผู้อาศัย" ในทะเบียนบ้านนั้นไม่น้อยกว่า 3 ปี ยกเว้นพิสูจน์ได้ว่าไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านนั้น 

วัตถุประสงค์การขอกู้ (ราคาตามสัญญาจะซื้อจะขายและ/หรือค่าก่อสร้างไม่เกิน 1 ล้านบาท)

              เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ที่เป็นบ้านใหม่ หรือทรัพย์สินรอการขอบ (NPA)  ของ ธอส.

              เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย
                        
วงเงินให้กู้

              ไม่เกิน 1 ล้านบาท

              ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินที่ดิน พร้อมอาคาร หรืออาคารห้องชุด และไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายหรือราคาก่อสร้าง ทั้งนี้ไม่เกินเกณฑ์หลักประกันตามระเบียบปกติของธนาคาร

ระยะเวลาการกู้

              ไม่เกิน 30 ปี และอายุผู้กู้หลักที่ใช้สิทธิรวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

              ปีที่ 1- ปีที่ 3 เท่ากับ 0% ต่อไป
              ปีที่ 4 - ปีที่ 7 กรณีสวัสดิการ เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี กรณีรายย่อย MRR ต่อปี
              ปีที่ 8 เป็นต้นไป กรณีสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1.00 % ต่อปี กรณีรายย่อย MRR-0.50% ต่อปี

หมายเหตุ : ปัจจุบัน MRR = 7.25% ต่อปี ณ วันที่ 26 กันยายน 2554

กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ

              ผู้กู้ติดต่อ ยื่นคำขอกู้เงินได้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 และต้องทำนิติกรรมกับธนาคารให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555

              ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารใช้สินเชื่อเต็มวงลเงินของโครงการแล้ว

หลักฐานการขอกู้เงิน

              บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

              ทะเบียนบ้านทุกหน้า (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

              สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า/มรณะบัตร/ใบแจ้งความแยกกันอยู่ แล้วแต่กรณี (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

              ใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

              กรณีประกอบอาชีพประจำ แสดงหนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริง) และสลิปเงินเดือน / ใบแจ้งรายได้จากหน่วยงานย้อนหลัง 3 เดือน หรือสมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน (พิมพ์รายการจนถึงปัจจุบัน) (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

              กรณีประกอบอาชีพอิสระ แสดงสำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี) รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน (ตัวจริงพร้อมสำเนา) ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ 

              แผนที่ตั้งโดยสังเขป   

              สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3ก.หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า จำนวน 2 ชุด

              กรณีซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ซื้อห้องชุด ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร ให้แสดงสำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ

              กรณีปลูกสร้าง / ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร ให้แสดงสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร /คำขออนุญาต / แบบก่อสร้างอาคาร / ส่วนขยาย / ต่อเติมอาคาร / ซ่อมแซมอาคาร

           * ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในเอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับ
           * กรณีมีผู้กู้มากกว่า 1 คน ผู้กู้ร่วมทุกคนจะต้องนำเอกสารส่วนตัวและรายได้มาแสดงต่อธนาคารด้วย
           * ในกรณีจำเป็น ธนาคารอาจขอหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

            ธอส.สำนักงานใหญ่ : 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

             ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธอส. : โทรศัพท์ : 0-2645-9000   อีเมล์ : crm@ghb.co.th


           อย่างไรก็ตาม การซื้อบ้านเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องอาศัยข้อมูลและเวลา ในการประกอบการตัดสินใจนะคะ ยังไงก็ขอให้คิดไตร่ตรองให้ดี ๆ ก่อนที่จะทำธุรกรรมใด ๆ ส่วน สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ คงเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับผู้ที่ต้องการบ้านหลังใหม่ไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนค่ะ


ขอขอบคุณข้อมูลจากแอพแรกที่คุณเลือก

สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 30 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
อยากขอสินเชื่อบ้านหลังแรก แต่ทำงานได้รับเป็นเงินสด สามารถกู้ได้ไหมคะ ขอใบรับรองเงินเดือนได้ค่ะ ตอนนี้อาศัยอยู่ในที่ดินของคนอื่น ขอบคุณนะคะ
จากคุณ เดือนฉาย สินทรัพย์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-20 14:54:37 ]
ความคิดเห็นที่ 29 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
อยากมีบ้านของตัวเองซักหลังแต่การติดต่อกับธนาคารไม่ค่อยจะสสะดวกเท่าไหร่หนักเพราะว่ามีปัญหาเกี่สวกับการยื่นเอกสารที่ไม่มีเหมือนคนอื่นเขาก็คือ แฟนทำงานรับแต่เงินสดไม่เคยผ่านบัญชีเลย ขอความกรุณาช่วยให้คำตอบตอบในการแก้ปัญหาเรื่องนี้หน่อยค่ะ ขอบคุณมากสำหรับผู้ที่จะมห้คำแนะนำที่ดีนะคะ
จากคุณ ฉันทนา ไชยปัญญา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-20 11:27:20 ]
ความคิดเห็นที่ 28 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงิน? เรามีเงินให้กู้ยืมที่ปลอดภัยและ unsecure ในอัตราดอกเบี้ย 3% ประเภทของเงินกู้ยืมที่เรานำเสนอมีดังต่อไปนี้: สินเชื่อปีใหม่เงินกู้ธุรกิจสินเชื่อหยุดเงินกู้ศึกษาและสินเชื่อรถยนต์ ช่วงเริ่มต้นจากเงินให้กู้ยืมเพื่อ 3,000.00 10,000,000.00 ในชนิดของสกุลเงินใด ๆ
 
จะนำไปใช้กลับมาพร้อมกับข้อมูลต่อไปนี้ผ่านทางอีเมล (bridge.intl.co.gp@gmail.com):
ชื่อผู้ยื่นคำขอ ................. ,
ที่อยู่ .............. ,
หมายเลขโทรศัพท์ ......... ,
วงเงินกู้ ............. ,
ระยะเวลา ............... ,
อายุ / เพศ ..............

อีเมล (bridge.intl.co.gp@gmail.com)
เซอร์วิส Bridge กรุ๊ป
จากคุณ เซอร์วิส Bridge กรุ๊ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-18 15:26:53 ]
ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงิน? เรามีเงินให้กู้ยืมที่ปลอดภัยและ unsecure ในอัตราดอกเบี้ย 3% ประเภทของเงินกู้ยืมที่เรานำเสนอมีดังต่อไปยืมธุรกิจสินเชื่อหยุดเงินกู้ศึกษาและสินเชื่อรถยนต์ ช่วงเริ่มต้นจากเงินให้กู้ยืมเพื่อ 3,000.00 10,000,000.00 ในชนิดของสกุลเงินใด ๆ
 
จะนำไปใช้กลับมาพร้อมกับข้อมูลต่อไปนี้ผ่านทางอีเมล (bridge.intl.co.gp@gmail.com):
ชื่อผู้ยื่นคำขอ ................. ,
ที่อยู่ .............. ,
หมายเลขโทรศัพท์ ......... ,
วงเงินกู้ ............. ,
ระยะเวลา ............... ,
อายุ / เพศ ..............

อีเมล (bridge.intl.co.gp@gmail.com)
เซอร์วิส Bridge กรุ๊ป
จากคุณ เซอร์วิส Bridge กรุ๊ป เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-16 19:04:50 ]
ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
ติดแบล็คลิตส์จะขอกู้ซื้อบ้านได้ไหมค่ะ เพราะว่าตึกที่เช่าค้าขายอยู่เค้าต้องการขายแต่ว่าเราเช่ามานานแล้ว ก็เลยให้โอกาสเราหาเงินซื้อก่อน ไม่ทราบว่าทางธนาคารมีนโยบายให้ผู้ซื้อที่มีประวัติบูโรซื้อได้หรือเปล่าค่ะ
จากคุณ ศิริลักษณ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-14 02:51:06 ]
ความคิดเห็นที่ 25 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
ผม Mr.Excel, ถูกต้องตามกฎหมายผู้ให้กู้เงินมีชื่อเสียง เราให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจของผู้ชายและผู้หญิงที่มีการทำธุรกรรมทางธุรกิจเราให้ออกเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นเวลาสามปีถึงยี่สิบปีสูงสุดที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% ในการนี้คุณได้เช่นกันสามารถบอกเราจำนวนเงินที่คุณต้องเป็นเงินกู้ สินเชื่อที่ปล่อยออกมาในปอนด์และ $ USD สูงสุดที่เราให้เป็น 500,000,000 ปอนด์ทั้งในและ $ USD และ 5,000 ปอนด์และดอลลาร์สหรัฐดังนั้นหากคุณจริงๆมีความสนใจติดต่อเราได้ที่ (excelservices.managementonline@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการได้รับเงินกู้
จากคุณ Mr Excel เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-13 21:06:43 ]
ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
เราต้องการให้คุณกู้เงินจำนวนมากซึ่งไม่เคยที่อยู่ในความต้องการของเงินให้สินเชื่อไปต่ำ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 เราจะให้เงินกู้ยืมจากต่ำไป 2,000.00 100 ล้าน หากสนใจโปรดติดต่อเราโดย อีเมล์: peterehimenlender@gmail.com


ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องกรอกข้อมูลในการร้องข้อมูล:

ชื่อของคุณ: ........... ...........
จำนวนเงินที่ต้องการ: ...........
ระยะเวลาสินเชื่อ: ...........
หมายเลขโทรศัพท์: ............
ประเทศ: ...............
เพศ ..................

ขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ
Ehimen นายปีเตอร์
จากคุณ Mr Peter Ehimen เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-09 14:01:18 ]
ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
สวัสดี

คุณไม่จำเป็นต้องให้บริการสินเชื่อที่ถูกต้องและรวดเร็ว สมัครวันนี้และได้รับเงินสดของคุณอย่างเร่งด่วน!

* ยืมระหว่าง $ 5,000 ถึง $ 50,000,000
* เลือกระหว่าง 1 ถึง 30 ปีในการชำระคืน
* เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและเงื่อนไข

แผนการทั้งหมดเหล่านี้และอื่นติดต่อเราตอนนี้

ชื่อ: ...................................................
จังหวัด / ประเทศ: .................................
เพศ ........................
จำนวนเงินที่ต้องการ: ................................
สภาพสินเชื่อ / ระยะเวลา: ...........................
โทรศัพท์: ..........................................

ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: billjohnsonloanfirm1@gmail.com
ขอแสดงความนับถือ
การจัดการ

ติดต่อสินเชื่อที่รวดเร็วของคุณตอนนี้!
จากคุณ Bill Johnson เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-08 16:48:00 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
ใบเปลี่ยนชื่อใช้แค่สำเนาได้ไหมค่ะ เพราะหาตัวจริงไม่เจอ
จากคุณ ศิญารัตน์ จุระยา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-07 07:23:55 ]
ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
ได้รับเงินกู้วันนี้ในอัตราที่ต่ำสมัครวันนี้จะได้รับเงินกู้ยืมในอัตรา 3% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณไปสูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและคนส่วนบุคคลถ้าคุณต้องการสินเชื่อที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าใช้จ่ายจะติดต่อเราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ฉันทำให้ดีที่สุดบริการสินเชื่อ

เสนอสินเชื่อที่
จากคุณ Mr Anderson เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-01 04:17:56 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
ต้องการกู้สร้างบ้าน แต่โฉนดยังเป็นชื่อบิดาอยู่ อาชีพรับราชการจะกู้สร้างบ้านบนที่ดินบิดาได้หรือไม่
จากคุณ ปราณีต เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-30 12:58:57 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
กู้เงินกับธนาคาร ธอส มา8ปีแล้วจะรีไฟแนนส์อีกได้ไหม
จากคุณ ภัสรา ศักศรีกรม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-29 15:46:21 ]
ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
บิดาเสียชีวิตไปสิบกว่าปีแล้ว ลูกมีสองคนยังไม่ได้รับมรดกสามารถเอาโฉนดที่ดินของพ่อ มาขอกู้เงินสร้างบ้านได้ใหมครับ
จากคุณ ชยวัตร วางหา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-20 23:22:54 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
อยากทราบว่า ถ้าจะซื้อบ้านพร้อมที่ดินที่มีเนื้อที่18 ตารางวา ราคาประเมินที่ ไปดูที่กรมที่ดินตารางวาละ20,000บาท แต่จะขอกู้ธนาคาร 500,000บาท จะสามารถกู้ได้มั๊ย แต่บ้้านเจ้าของเดิมเขาปลูกเอง แล้วกรณีนี้ ธนาคารจะประเมินราคายังงัยค่ะ
จากคุณ เบญจวรรณ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-18 13:13:58 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
ธอส.โคตรห่วยเลย...ขอกู้เงินมันเหมือนไปขอสตางค์มันนั่นแหละ ทำงานเหมือนระบบราชการยุคก่อน ใช้เวลารอทำสัญญา ๓ เดือนยังไม่เสร็จ อีกทั้งเสียเงินสารพัดและเรียกเก็บล่วงหน้า มันไม่เป็นสถาบันการเงินมืออาชีพเพราะมันร่วมกับบริษัท ประเมินฯ โดยจะพยายามจ่ายค่างวดให้ได้หลายๆ ครั้งเพราะออกดูแต่ละเครั้งจะเรียกเก็บค่าตรวจทุกครั้ง
จากคุณ ปรีชา ต่อมยิ้ม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-18 10:46:12 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
ผมจะกู้เงินต่อเติมบ้านผมทำงานอยู่นวนครต้องไปติดต่อกู้ที่บ้านเกิดอำนาจเจริญหรือเปล่าวครับ
จากคุณ วัตน์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-16 02:09:20 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
มีเงินเดือน 20,000 รับเงินสดแต่นำเงินเดินบัญชีเองทุกเดือน มีใบรับรองเงินเดือน และเป็นหุ้นส่วนบริษัท ไม่ทราบว่าจะกู้ได้มั๊ยค่ะ ตอนนี้ทำสัญญาซื้อบ้านที่ ลพบุรี แล้วค่ะ
จากคุณ เนติญา ขุนเณร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-28 23:40:45 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
อยากสอบถามว่า มีคนที่รับจ้างเดินเรื่องกู้เงินเพื่อซื้ออาคารพาณิชย์ 3 ชั้น หรือไม่ คือ รับดำเนินการยื่นเรื่องกับธนาคารและขอกู้เงินจากธนาคารตามวงเงินที่ต้องการ หากมีติดต่อไปที่อีเมล์ senpan_yut@yahoo.com
จากคุณ ยุท เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-27 11:42:28 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ ตามเอกสารของทางราชการเป็นที่สาธารณประโยชน์ แต่อาศัยอยู่มาหลายร้อยปีแล้วค่ะ อยากสร้างบ้านจะกู้ได้หรือไม่ มีวิธีอื่นหรือไม่ อย่างไร
จากคุณ นู๋น้อย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-26 22:39:50 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
อาชีพค้าขายร้านค้าเล็กเล็ก มีที่ปลูกบ้านโฉนดเป็นชื่อพ่อแฟน ยังไม่ได้โอนจะกู้ได้หรือเปล่าค่ะ
จากคุณ ปาริชาติ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-25 11:53:35 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
ทำงานอยู่ชลบุรี แต่จะขอกู้ซื่อบ้านอยู่ที่มหาสารคามได้เปล่าครับ
จากคุณ สุขใจ มาตขาว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-21 19:34:20 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
ทำงานได้ 6 เดือน รายได้ต่อเดือนแค่ 10,000 หนึ่งจะกู้ไม๊น้อ
จากคุณ น้องจ๋า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-21 14:07:26 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
เป็นลูกคัา ธอส.มีการทำพักกหนี้ ต้องติดพลูโร ด้วยมั้ยครับ
จากคุณ The Aob Man เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-16 21:58:49 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
อยากรู้ ธ.ธอส.
จากคุณ The Aob Man เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-16 21:54:33 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
ทำไมธนาคารธกส.ไม่มีโครงการที่ดินทำเกษตรมาขายแบ่งให้ประชาชนสนใจซื้อ20/30/50ไร่ดอกเบี้ย2-3เปอรเซ็นมีแต่บ้านที่อาศัยไม่มีที่ทำกินจริงเลยหรือปล่อยที่ดินว่างเปล่าอีกจำนวนมากทั้งแผ่นดินเอามาให้เช่าผ่านธกส.สิครับทรัพยสินจะได้ประโยชน์สูงมากมายกว่าที่ปล่อยว่างเปล่า
จากคุณ อุกฤษเดช เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-15 08:00:35 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
ทำยังไงถึงจะกู้ให้ผ่าน บอกทีได้ไหมค่ะ อยากกู้เพื่อสร้างบ้านให้พ่อแม่อยู่จัง
จากคุณ คนบ้านน้ำท่วม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-10 14:44:49 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
ถ้าไม่มีโฉนดที่ดินล่ะ กู้ได้ไหมค่ะ
จากคุณ ซีต้า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-04 15:13:11 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
ส่งถึง
จากคุณ maliwan เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-30 12:30:28 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
กรณีที่ดินเป็นชื่อของคุณพ่อ ติดจำนองอยู่กับ ธกส. จำนวน 200,000 บาท แต่ลูกต้องการใช้ที่แปลงนี้ไปยื่นขอกู้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย สามารถยื่นกู้กับ ธอส.ได้หรือเปล่าค่ะ
จากคุณ สารี ศักดิ์ศิริ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-19 13:19:32 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.
ถ้ากรณีมีชื่อเป็นเจ้าของบ้านแต่ไม่เคยได้มีสัญญาการกู้ซื้อบ้านกับสถาบันการเงินเลย ไม่ทราบว่าจะเข้าโครงการบ้านหลังแรกได้หรือเปล่าค่ะ
จากคุณ จีรวรรณ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-13 01:28:54 ]