ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส.

 


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม


         คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ในยุคสมัยนี้คำว่าสินเชื่อ เริ่มจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคนเมืองกรุงที่มักจะใช้บริการสินเชื่อจากธนาคารต่าง ๆ เพื่อกู้เงินซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือประกอบกิจการอะไรต่าง ๆ 

         ทั้งนี้ สินเชื่อ ว่ากันว่าก็เหมือนการยืมเงินจากธนาคาร โดยมีกำหนดการยืม และการคืนที่แตกต่างออกไป ส่วนทางธนาคารก็จะได้ผลตอบแทนจากเราในรูปแบบของ ดอกเบี้ย ซึ่งแต่ละธนาคารก็จะมีโปรโมชั่นในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยสามารถเลือกได้ตามใจชอบ แทบจะตอบโจทย์ได้ทุกไลฟ์สไตล์เลยล่ะค่ะ ส่วนในวันนี้กระปุกดอทคอมก็ขอนำรายละเอียดของ สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้านหลังใหม่หรือบ้านหลังแรก เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้ทุกคนได้เลือกกันค่ะ
       

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก


คุณสมบัติของผู้กู้

          ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้เกิน 15,000 บาทต่อเดือน 

วัตถุประสงค์การขอกู้

             เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
             เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
             เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
             เพื่อซื้อทรัพย์ (NPA) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์

วงเงินให้กู้

              กรณีกู้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด 
            
                บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร และไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาซื้อขาย
                ห้องชุด อาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินและไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาซื้อขาย
                เงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 1 ใน 2 ของรายได้รายเดือน

              กรณีปลูกสร้างอาคาร ต่อเติม ขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร

                ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร หรือราคาประเมินส่วนต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร และต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประมาณการค่าก่อสร้างและไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร
                เงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 1 ใน 2 ของรายได้รายเดือน

              กรณีกู้ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

                ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินที่ดินอาคาร
                เงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 1 ใน 2 ของรายได้รายเดือน 

              กรณีกู้ซื้อทรัพย์ (NPA) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์

                วงเงินให้กู้ การพิจารณารายได้และเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข การซื้อทรัพย์ (NPA) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ยกเว้นเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของโครงการบ้าน ธอส. เพื่อสา
                วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายไม่เกิน 800,000 บาท

ระยะเวลาการกู้

              ไม่เกิน 30  ปี และอายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

              2 ปีแรก คงที่ = 2.99% ต่อปี ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR-0.50% ต่อปี

การคำนวณเงินงวดผ่อนชำระ

              การคำนวณเงินงวดผ่อนชำระเท่ากับอัตราดอกเบี้ยจริงบวกร้อยละ 1.00 ต่อปี

หลักประกันในการขอกู้เงิน

              เอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3ก. หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด

การชำระหนี้เงินกู้

              ชำระด้วยตนเอง ณ สำนักงาน / เคาน์เตอร์การเงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกแห่ง

              ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง  (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์) โดยผู้กู้นำสมุดเงินฝาก ที่ต้องการให้หักบัญชี (พร้อมสำเนาสมุด) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารในวันยื่นกู้ หรือ นัดทำสัญญากู้เงิน หรือ แจ้งความประสงค์ได้ที่ ส่วนบัญชีเงินกู้ สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่ยื่นกู้

              ชำระผ่านเคาน์เตอร์ตัวแทนต่าง ๆ เช่น ที่ทำการไปรษณีย์, ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์, ศูนย์บริการ ทีโอที, ร้านเทเลวิซ และสำนักงานบริการ AIS, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, เทสโก้โลตัส (โดยผู้กู้นำแบบฟอร์มชำระหนี้เงินกู้ที่มีบาร์โค้ด หรือ ใช้บัตรชำระหนี้เงินกู้ ไปยื่นชำระ) เป็นต้น 

               กรณีที่ดินหลักประกันที่ผู้กู้ใช้ในการขอกู้เงินกับธนาคารมีอาคารอยู่บนที่ดินดังกล่าว ณ วันที่ทำสัญญากู้เงิน ในการผ่อนชำระหนี้เงินกู้งวดแรก ผู้กู้จะต้องชำระเงินงวด พร้อมกับค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารด้วย เพื่อมิให้เกิดปัญหาหนี้ค้างชำระ และต้องหมดสิทธิในการใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของโครงการ

               กรณีชำระหนี้ปิดบัญชีก่อน 3 ปี นับจากวันทำสัญญากู้เงินครั้งแรก ธนาคารจะคิดค่าเบี้ยปรับตามประกาศธนาคาร 

เงื่อนไขอื่น

            การพิจารณาให้กู้เงินและเงื่อนไขอื่น ๆ รวมถึงกรณีผิดนัดชำระหนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ

           ติดต่อยื่นคำขอกู้เงินได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 หรือสิ้นสุดเมื่อเต็มวงเงิน 8,000 ล้านบาท แล้วแต่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน และต้องทำนิติกรรมกับธนาคารให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2555

สถานที่ติดต่อยื่นคำขอกู้เงิน

           ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ (สำนักพระราม 9 อาคาร 1 ชั้น 1) หรือสำนักงาน สาขาของธนาคารทุกแห่ง

หลักฐานการขอกู้เงิน

              บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

              ทะเบียนบ้านทุกหน้า (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

              สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า/มรณะบัตร/ใบแจ้งความแยกกันอยู่ แล้วแต่กรณี (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

              ใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

              กรณีประกอบอาชีพประจำ แสดงหนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริง) และสลิปเงินเดือน / ใบแจ้งรายได้จากหน่วยงานย้อนหลัง 3 เดือน หรือสมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน (พิมพ์รายการจนถึงปัจจุบัน) (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

              กรณีประกอบอาชีพอิสระ แสดงสำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี) รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน (ตัวจริงพร้อมสำเนา) ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ 

              แผนที่ตั้งโดยสังเขป   

              สำเนาโฉนดที่ดิน หรือน.ส.3ก.หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า จำนวน 2 ชุด

              กรณีซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ซื้อห้องชุด ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร ให้แสดงสำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ

              กรณีปลูกสร้าง / ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร ให้แสดงสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร /คำขออนุญาต / แบบก่อสร้างอาคาร / ส่วนขยาย / ต่อเติมอาคาร / ซ่อมแซมอาคาร

           * ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในเอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับ
           * กรณีมีผู้กู้มากกว่า 1 คน ผู้กู้ร่วมทุกคนจะต้องนำเอกสารส่วนตัวและรายได้มาแสดงต่อธนาคารด้วย
           * ในกรณีจำเป็น ธนาคารอาจขอหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา


หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
              : อัตราดอกเบี้ย MRR เป็นไปตามประกาศธนาคาร ณ วันทำนิติกรรม


 คลิกดาวน์โหลดเอกสาร โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ได้ที่นี่ 


โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก

คุณสมบัติของผู้กู้

              มีความต้องการที่อยู่อาศัยแห่งแรกเป็นของตนเอง และผู้กู้ต้องย้ายชื่อเข้าเป็น "เจ้าบ้าน" และอยู่อาศัยจริงในที่อยู่อาศัยที่ขอกู้ตามโครงการนี้

              ไม่มีที่อยู่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง

              ไม่มีชื่อเป็น หรือเคยเป็น "เจ้าบ้าน" ในทะเบียนบ้านที่นำมาแสดงเป็นหลักฐานการยื่นกู้กับธนาคาร และต้องมีชื่อเป็น "ผู้อาศัย" ในทะเบียนบ้านนั้นไม่น้อยกว่า 3 ปี ยกเว้นพิสูจน์ได้ว่าไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านนั้น 

วัตถุประสงค์การขอกู้ (ราคาตามสัญญาจะซื้อจะขายและ/หรือค่าก่อสร้างไม่เกิน 1 ล้านบาท)

              เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ที่เป็นบ้านใหม่ หรือทรัพย์สินรอการขอบ (NPA)  ของ ธอส.

              เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย
                        
วงเงินให้กู้

              ไม่เกิน 1 ล้านบาท

              ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินที่ดิน พร้อมอาคาร หรืออาคารห้องชุด และไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายหรือราคาก่อสร้าง ทั้งนี้ไม่เกินเกณฑ์หลักประกันตามระเบียบปกติของธนาคาร

ระยะเวลาการกู้

              ไม่เกิน 30 ปี และอายุผู้กู้หลักที่ใช้สิทธิรวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

              ปีที่ 1- ปีที่ 3 เท่ากับ 0% ต่อไป
              ปีที่ 4 - ปีที่ 7 กรณีสวัสดิการ เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี กรณีรายย่อย MRR ต่อปี
              ปีที่ 8 เป็นต้นไป กรณีสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1.00 % ต่อปี กรณีรายย่อย MRR-0.50% ต่อปี

หมายเหตุ : ปัจจุบัน MRR = 7.25% ต่อปี ณ วันที่ 26 กันยายน 2554

กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ

              ผู้กู้ติดต่อ ยื่นคำขอกู้เงินได้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 และต้องทำนิติกรรมกับธนาคารให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555

              ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารใช้สินเชื่อเต็มวงลเงินของโครงการแล้ว

หลักฐานการขอกู้เงิน

              บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

              ทะเบียนบ้านทุกหน้า (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

              สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า/มรณะบัตร/ใบแจ้งความแยกกันอยู่ แล้วแต่กรณี (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

              ใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

              กรณีประกอบอาชีพประจำ แสดงหนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริง) และสลิปเงินเดือน / ใบแจ้งรายได้จากหน่วยงานย้อนหลัง 3 เดือน หรือสมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน (พิมพ์รายการจนถึงปัจจุบัน) (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

              กรณีประกอบอาชีพอิสระ แสดงสำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี) รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน (ตัวจริงพร้อมสำเนา) ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ 

              แผนที่ตั้งโดยสังเขป   

              สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3ก.หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า จำนวน 2 ชุด

              กรณีซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ซื้อห้องชุด ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร ให้แสดงสำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ

              กรณีปลูกสร้าง / ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร ให้แสดงสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร /คำขออนุญาต / แบบก่อสร้างอาคาร / ส่วนขยาย / ต่อเติมอาคาร / ซ่อมแซมอาคาร

           * ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในเอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับ
           * กรณีมีผู้กู้มากกว่า 1 คน ผู้กู้ร่วมทุกคนจะต้องนำเอกสารส่วนตัวและรายได้มาแสดงต่อธนาคารด้วย
           * ในกรณีจำเป็น ธนาคารอาจขอหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

            ธอส.สำนักงานใหญ่ : 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

             ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธอส. : โทรศัพท์ : 0-2645-9000   อีเมล์ : crm@ghb.co.th


           อย่างไรก็ตาม การซื้อบ้านเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องอาศัยข้อมูลและเวลา ในการประกอบการตัดสินใจนะคะ ยังไงก็ขอให้คิดไตร่ตรองให้ดี ๆ ก่อนที่จะทำธุรกรรมใด ๆ ส่วน สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ คงเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับผู้ที่ต้องการบ้านหลังใหม่ไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนค่ะ


 อ่านรายละเอียดสินเชื่อบ้าน การกู้เงินซื้อบ้าน คํานวณสินเชื่อบ้าน ทั้งหมด

แบบบ้านสวย ตกแต่งบ้าน สินเชื่อบ้าน ฮวงจุ้ยบ้าน สวนสวยๆ คลิกเลย

  คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ขอขอบคุณข้อมูลจากขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส. โพสต์เมื่อ 28 มิถุนายน 2555 เวลา 15:11:22 232,337 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: ขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยสินเชื่อบ้าน ธอส. ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP