x close

บทสวดมนต์บูชาพระในบ้าน และคำถวายดอกไม้ธูปเทียน เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข

รวมบทสวดมนต์บูชาพระในบ้าน สำหรับไหว้พระที่บ้าน เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข ใช้ของบูชาอะไรบ้าง ต้องกล่าวคำบูชาอย่างไร มาดูบทสวดไหว้พระที่บ้านพร้อม ๆ กันเลย

โต๊ะหมู่บูชา

หลายคนวางโต๊ะหมู่บูชาหรือหิ้งพระไว้ในบ้าน เพื่อความร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งวันนี้กระปุกดอทคอมรวบรวมข้อมูลมาฝากกัน ทั้งการจัดโต๊ะหมู่บูชา การตั้งหิ้งพระ การไหว้พระที่บ้าน รวมถึงบทสวดมนต์บูชาพระในบ้าน ทั้งการกล่าวคำถวาย คำสวดลาของไหว้ไว้บูชาพระ ใช้ธูปกี่ดอก ต้องทำอย่างไรบ้าง มาดูวิธีไหว้พระที่บ้านกันเลย

วิธีจัดหิ้งพระในบ้าน

หลักการจัดหิ้งพระในบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ควรหันไปทางทิศเหนือหรือทางประตูบ้าน เป็นทิศที่เรียกได้ว่าดีที่สุด และควรเป็นจุดศูนย์กลางของบ้าน เช่น ห้องโถงหรือห้องรับแขก เพราะพื้นที่ตรงนี้เปรียบเหมือนหัวใจสำคัญที่มีผลในด้านสุขภาพ ความมั่งคั่ง และความสุข อีกทั้งควรเป็นบริเวณที่โล่ง กว้าง อากาศถ่ายเทสะดวก หลีกเลี่ยงการตั้งในมุมอับและไม่วางหิ้งพระหันหน้าเข้าบ้าน เพราะอาจลดพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ ที่สำคัญควรหมั่นทำความสะอาดเป็นประจำ และมีแสงไฟให้หิ้งพระสว่างไสวอยู่เสมอ

ของบูชาพระที่บ้าน

  • ธูป 3 ดอก หมายถึง การบูชาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ 
  • เทียน 2 เล่ม หมายถึง พระธรรมวินัยหรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 
  • ดอกไม้หรือพวงมาลัย หมายถึง การสักการะพระสงฆ์ 
  • น้ำเปล่า หมายถึง การระลึกถึงน้ำพระทัยของพระพุทธเจ้า
  • ผลไม้ และขนมหวาน (จะถวายหรือไม่ก็ได้)

บทสวดมนต์บูชาพระในบ้าน

ก่อนเริ่มสวดมนต์ควรทำจิตใจให้สงบนิ่ง ตั้งสมาธิ พร้อมกล่าวคาถาบูชาพระในบ้าน โดยเริ่มจากการตั้งนะโม 3 จบ ดังนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

1. คําบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ

สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ)

พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม (กราบ)

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)

2. คำถวายดอกไม้ธูปเทียน

อิมานิ มะยัง ภันเต ทีปะธูปะปุปผะวะรานิ ระตะนัตตะยัสเสวะ

อะภิปูเชมะ อัมหากง ระตะนัตตะยัสสะ ปูชา ทีฆะรัตตัง หิตะสุขาวะหา

โหตุ อาสะวักขะยัปปัตติยา

อะหัง พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อิเมหิ สักกาเรหิ สักกัจจัง อะภิปูชะยามิ 

ข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลายผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาธูปเทียน

และดอกไม้อันประเสริฐเหล่านี้ แก่พระรัตนตรัย กิริยาที่บูชาแก่พระรัตนตรัยนี้

จงเป็นผลนำมาซึ่งประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน

จงเป็นไปเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพพาน เป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะกิเลส เทอญ ฯ

3. คำถวายน้ำบนหิ้งพระ

อะระหะตาทีหิ นะวะคุเณหิ สะมันนาคะตัสสะ

สัมมาสัมพุทธัสสะ อิมัง อุทะกัง เทมิ

ข้าพเจ้าขอถวายน้ำแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ผู้มีคุณ 9 ประการ มีความเป็นพระอรหันต์ เป็นต้น

4. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง

"อะหัง สุขิโต โหมิ"  

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

"อะหัง นิททุกโข โหมิ"

ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์

"อะหัง อะเวโร โหมิ"

ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร

"อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ" 

ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

"อะหัง อะนีโฆ โหมิ"

ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ 

"อะหัง สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ" 

ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

5. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

"สัพเพ สัตตา"

สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น

"อะเวรา โหนตุ" 

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

"อัพพะยาปัชฌา โหนตุ" 

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

"อะนีฆา โหนตุ"

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

"สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ"

จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

6. บทแผ่ส่วนกุศล

"อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร"

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข

"อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย"

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

"อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา"

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

"อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา"

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

"อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา"

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

"อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี"

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

"อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา"

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

7. คําสวดลาของไหว้

ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าวคำบูชาว่า

เสสัง มังคะลายาจานิ

ลูกขอส่วนที่เหลืออันเป็นมงคล เพื่อยังประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญแก่ลูกด้วยเถิด
 

เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทสวดบูชาพระในบ้าน :

การไหว้พระที่บ้าน สามารถทำได้ทุกวัน ไม่จำเป็นจะต้องทำเฉพาะวันสำคัญทางศาสนาเท่านั้น ที่สำคัญการท่องบทสวดมนต์ไหว้พระ ยังเป็นการช่วยให้จิตใจสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน มีสมาธิมากขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็อย่าลืมนำคาถาบูชาพระในบ้านที่นำมาฝากในวันนี้ไปไหว้พระกันนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักหอสมุดกลาง ม.รามคำแหง, วัดโพรงจระเข้, palungjitpernnueng.com และอินสตาแกรม morchang

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บทสวดมนต์บูชาพระในบ้าน และคำถวายดอกไม้ธูปเทียน เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข อัปเดตล่าสุด 28 สิงหาคม 2566 เวลา 13:43:07 2,354,737 อ่าน
TOP