กู้เงินสด ผ่อนสบาย ด้วยสินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย

กู้เงินสด ผ่อนสบาย ด้วยสินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          สำหรับผู้ที่มีบ้านอยู่แล้ว แต่มีภาระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มากมาย แต่ไม่รู้จะทำอย่างไรดี วันนี้กระปุกดอทคอมขอเสนอการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ด้วยบริการสินเชื่อบ้านทวีทรัพย์ ของธนาคารกสิกรไทย ที่จะช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่ายรอบตัว ด้วยการผ่อนสบาย ๆ นาน 15 ปี ซึ่งสินเชื่อนี้ ผู้กู้สามารถนำเงินไปใช้จ่ายอะไรก็ได้ตามที่ต้องการ เพียงแค่นำบ้านที่ปลอดภาระ มาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน สำหรับรายละเอียดสินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทยจะเป็นอย่างไรนั้น ไปดูกันเลยค่ะ 

สินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย  (K-Home Equity)

 จุดเด่นสินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย

- สามารถนำเงินที่ได้รับไปใช้จ่ายตามความต้องการ เพราะเป็นสินเชื่อเพื่อการใช้จ่ายส่วนบุคคล โดยใช้ที่อยู่อาศัยจำนองเป็นหลักประกัน

- อัตราดอกเบี้ยถูกกว่าสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคอื่น ๆ

- ก่อให้เกิดสภาพคล่องในทรัพย์สินที่ตนเองเป็นเจ้าของ โดยสามารถแปลงเป็นเงินกู้หรือวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีเพื่อการใช้จ่ายส่วนบุคคลได้

- ผ่อนได้นานสูงสุดถึง 15 ปี


 ระยะเวลาในการกู้

- ระยะเวลาการผ่อนสูงสุดไม่เกิน 15 ปี สำหรับห้องชุดระยะเวลาการผ่อนสูงสุดไม่เกิน 10 ปี

 
 คุณสมบัติผู้ขอกู้

- เป็นผู้มีสัญชาติไทย

- มีอายุไม่น้อยกว่า 22 ปี


 การพิจารณาเกณฑ์อายุผู้กู้และผู้กู้ร่วม

- กรณีผู้กู้ หรือผู้กู้ร่วมเป็นผู้มีรายได้ประจำ จะต้องมีอายุรวมระยะเวลาการผ่อนชำระทั้งหมดไม่เกิน 60 ปี

- กรณีผู้กู้ หรือผู้กู้ร่วมเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว จะต้องมีอายุรวมระยะเวลาการผ่อนชำระทั้งหมดไม่เกิน 65 ปี

         
 อายุงานของผู้ขอกู้

- ผู้มีรายได้ประจำต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ถ้าน้อยกว่า 2 ปี ต้องมีประวัติการทำงานที่เดิมอย่างน้อย 2 ปี

- ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

- ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

- ผู้ขอกู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน กรณีที่มีการกู้ร่วม ผู้กู้ร่วมจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนั้นด้วย

- จำนวนผู้กู้รวมกันไม่เกิน 2 คน และต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน)


 วงเงินกู้

- หลักประกันตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สมุทรปราการ, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานีและสมุทรสาคร)

กู้เงินสด ผ่อนสบาย ด้วยสินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย


- หลักประกันตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สมุทรปราการ, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานีและสมุทรสาคร)

กู้เงินสด ผ่อนสบาย ด้วยสินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย

- กำหนดวงเงินกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท


 อัตราดอกเบี้ย

- วงเงินกู้ คิด MLR-0.5% ใน 2 ปีแรก หลังจากนั้นคิด MLR ต่อปี

- วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี  คิด MRR+ 0.5% ต่อปี

 
 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

- ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 2,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมินราคา


 หลักประกัน

- หลักทรัพย์ที่สามารถนำมาจำนองเป็นประกันสำหรับบริการนี้ ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และห้องชุด (เฉพาะห้องชุดต้องมีราคาซื้อขายต่อหน่วยไม่ต่ำกว่า 0.5 ล้านบาท) ไม่รับหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า

- ผู้ขอกู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับธนาคารในครั้งนี้ โดยเป็นการใช้เพื่อการอยู่อาศัย มิใช่เพื่อเป็นการให้เช่า

- สภาพหลักประกันเหมาะแก่การอยู่อาศัย ไม่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม

- หากอายุของหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันเกินกว่า 25 ปี นับจากวันจดทะเบียนหลักทรัพย์ถึงวันที่ขอวงเงิน สามารถผ่อนผันได้หากหลักทรัพย์อยู่ในสภาพดี มีการบำรุงรักษาที่ดี โดยพิจารณาจากรายงานการประเมินราคา

- ผู้ขอกู้จะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสในการทำนิติกรรมสัญญา และจดทะเบียนจำนองหลักประกัน


 เอกสารประกอบคำขอกู้

เอกสารส่วนตัวของผู้กู้ ผู้กู้ร่วมและคู่สมรส


1. แบบฟอร์มใบสมัครคำขอสินเชื่อ และหนังสือให้ความยินยอม ที่ผู้กู้ และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ทั้งผู้กู้ และคู่สมรสของผู้กู้หลัก/ร่วม)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)

4. ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี  ทั้งผู้กู้ และคู่สมรสของผู้กู้หลัก/ร่วม)

5. สถานภาพ

    5.1 กรณีสมรสจดทะเบียน : สำเนาทะเบียนสมรส

    5.2 กรณีสมรสไม่จดทะเบียน : หนังสือยืนยันสถานภาพสมรสจากลูกค้า หรือสำเนาทะเบียนบ้าน/สูติบัตรของบุตร

    5.3 กรณีหม้าย : ใบสำคัญการหย่า หรือใบแจ้งความเลิกร้างกับคู่สมรส หรือใบมรณะบัตร


 เอกสารด้านการเงินของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

กรณีผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานรับจ้าง(พนักงานบริษัท, พนักงานรัฐวิสาหกิจ) หรือรับราชการ ยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

- สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

- หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

- เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลัง

กรณีข้าราชการบำนาญ ยื่นเอกสาร ดังนี้

- บัตรรับเงินบำนาญ หรือ

- ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย หรือ

- เอกสารแสดงการเดินบัญชี  (Statement) อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลัง แสดงรายการเงินบำนาญเข้าบัญชีแต่ละเดือน*

*หมายเหตุ ถ้าผู้สมัครมีรายได้ไม่สม่ำเสมออื่น ๆ ด้วย กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 
- เอกสารแสดงการเดินบัญชี  (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ

- 50 ทวิ (เอกสารรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย) แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย

กรณีเจ้าของกิจการ หรือผู้ที่อ้างอิงรายได้จากกิจการ

- เอกสารแสดงการเดินบัญชี  (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง (ในนามส่วนบุคคล หรือกิจการ)

- เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ เช่น Cash Flow ที่ระดับผู้จัดการสาขาหรือผู้จัดการทีมขึ้นไปรับรองความถูกต้อง

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักร้อง นักแสดง และนายหน้า ขายประกัน ขายตรง ยื่นเอกสาร ดังนี้

- เอกสารแสดงการเดินบัญชี  (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ

- 50 ทวิ (เอกสารรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย) แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

- เอกสารเพิ่มเติม กรณีผู้ประกอบการ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ดังนี้

   + สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ (กรณีผู้ประกอบการ)

   +  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลต่อกระทรวงพาณิชย์ /หนังสือบริคณห์สนธิ อายุไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล)

   + สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 6 เดือน (กรณีบริษัทจำกัด)

   + บัตรประจำตัววิชาชีพ/หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้ (กรณีประกอบอาชีพอิสระ)

   + งบการเงินปีล่าสุด (เฉพาะกรณีต้องการนำรายได้ของกิจการมาประกอบการพิจารณา)

 
 เอกสารด้านหลักทรัพย์

- สำเนาโฉนดที่ดิน/ นส.3/ นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า

- สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)


 เอกสารเพิ่มเติม

 กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น (Refinance) : หลักประกันที่นำมา Refinance ต้องเป็นวงเงินสินเชื่อประเภทเดียวกันกับสินเชื่อบ้านทวีทรัพย์เท่านั้น

- หลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เดิมหรือใบแสดงรายการเดินบัญชีเงินกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย (Statement) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า1ปี

- สำเนาสัญญากู้เงินสถาบันการเงินเดิม

- สำเนาสัญญาจำนองสถาบันการเงินเดิม

 
 วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ

1. สมัครที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

2. กรอกใบสมัครคำขอสินเชื่อ

ใบสมัครคำขอสินเชื่อ


 รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษเพิ่มเติม

- รับสิทธิ์ กู้เพิ่มเติมในส่วนของผลิตภัณฑ์ “ประกันชีวิตพิทักษ์สิน-โฮม” โดยไม่เพิ่มการผ่อนชำระต่อเดือน

- รับสิทธิ์เป็นผู้ถือบัตรเครดิต K Home Smiles Club

- ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า

- ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีสามปีแรก

- รับการบริการหลังการขายจาก ศูนย์ K Home Smiles Club  โทร 0 2888 8888 กด 5

          ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเงินกู้ดี ๆ ที่มีอัตราดอกเบี้ยถูกกว่าสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคทั่วไป ซึ่งเหมาะกับผู้กู้ที่ต้องการให้เกิดสภาพคล่องในทรัพย์สินของตนเอง และสามารถเลือกผ่อนชำระสบาย ๆ ได้นานถึง 15 ปี ซึ่งสินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย น่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการบริหารค่าใช้จ่ายในระยะยาวค่ะ


 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กู้เงินสด ผ่อนสบาย ด้วยสินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย โพสต์เมื่อ 20 สิงหาคม 2555 เวลา 12:53:40 6,729 อ่าน

คิดอย่างไรกับเรื่อง: กู้เงินสด ผ่อนสบาย ด้วยสินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP