x close

13 มาตรการพักชำระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย ช่วยคนผ่อนบ้านและคอนโดช่วงวิกฤต COVID-19

มาตรการพักชำระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย จาก 13 ธนาคาร ลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับคนที่กำลังผ่อนบ้านและคอนโด ช่วงวิกฤต COVID-19 ลดเท่าไร พักชำระหนี้ได้กี่เดือน ใช้เอกสารอะไร ยื่นทางไหนได้บ้าง มาเช็กกันเลย

ช่วงนี้ใครกำลังผ่อนบ้านผ่อนคอนโดเชื่อว่าคงได้รับผลกระทบเชื้อโควิดกันทุกคน ทั้งนี้ทุกท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือพักชำระหนี้จากธนาคารต่าง ๆ ได้ โดยแต่ละธนาคารก็มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าต่าง ๆ กันไป ถ้าอยากรู้ตามมาดูกันเลย

1. ธนาคารธนชาต
 • มาตรการความช่วยเหลือ

- พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน เมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ

- ครอบคลุมสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ (Refinance), สินเชื่อบ้านมือสอง (Resell House), สินเชื่อปลูกบ้าน (Self Built), สินเชื่อบ้านแลกเงิน (Cash Your Home), สินเชื่อโฮมพลัส (Home Plus)***

 • เอกสารยื่นพักชำระหนี้

ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น เจ้าของกิจการ ผู้นำเที่ยว (ไกด์) ลูกค้าหรือบุคคลในครอบครัว ที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา, ยอดขายของกิจการลดลง หรือบริษัทลดวันทำงาน, ลดเงินเดือนหรือยอดขายกิจการลดลงเป็นต้น ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ การดำเนินชีวิต หรือการประกอบธุรกิจ รวมถึงเป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านธนชาต***

 • เอกสารประกอบการพิจารณา 

สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการทำงาน, บัตรประจำตัวไกด์, statement, สัญญาเช่า, Invoice, ใบรับรองแพทย์ หรือหลักฐานการรักษา หรือหลักฐานอื่นใดที่สามารถแสดงหรือพิสูจน์ได้ว่าได้รับผลกระทบ เป็นต้น

ระยะเวลาโครงการ : 18 ก.พ.63 - 31 ธ.ค. 64 

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

2. ธนาคารทหารไทย
 • มาตรการความช่วยเหลือ

- พักชำระหนี้ (เงินต้นและดอกเบี้ย) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ

- ครอบคลุมสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ (Refinance), สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ (Home For Cash), สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ รีไฟแนนซ์ (Home For Cash Refinance), สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (BenefitPlus Home Loan), สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย รีไฟแนนซ์ (BenefitPlus Home Loan Refinance), สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบมีหลักประกัน (BenefitPlus Home For Cash), สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบมีหลักประกัน รีไฟแนนซ์ (BenefitPlus Home For Cash Refinance)*** 

 • เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

ปัจจุบันทางธนาคารมีโครงการ “ตั้งหลัก” ช่วยเหลือลูกค้ารายใหญ่-รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น เจ้าของกิจการ ผู้นำเที่ยว (ไกด์) ลูกค้าหรือบุคคลในครอบครัว ที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา, ยอดขายของกิจการลดลง หรือบริษัทลดวันทำงาน, ลดเงินเดือนหรือยอดขายกิจการลดลง เป็นต้น ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ การดำเนินชีวิต หรือการประกอบธุรกิจ รวมถึงเป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านทีเอ็มบี***

 • เอกสารประกอบการพิจารณา 

สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการทำงาน, บัตรประจำตัวไกด์, statement, สัญญาเช่า, Invoice, ใบรับรองแพทย์ หรือหลักฐานการรักษา หรือหลักฐานอื่นใดที่สามารถแสดงหรือพิสูจน์ได้ว่าได้รับผลกระทบ เป็นต้น

 • ระยะเวลาโครงการ : 18 ก.พ.63 - 31 ธ.ค. 64

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

3. ธนาคารกรุงไทย
 • มาตรการความช่วยเหลือ

- ลูกค้าทั่วไป พักชำระเงินต้น 3  เดือน

- ลูกค้าที่มีรายได้ลดลง พักชำระเงินต้น สูงสุด 12 เดือน 

 • เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

- ต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงไทยที่อยู่ในกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น พนักงานโรงแรม พนักงานร้านอาหาร ไกด์ พนักงานสายการบิน หรือกลุ่มอาชีพที่ต้องหยุดงานในช่วงนี้

- ต้องถูกพักงานหรือเลิกจ้าง ถึงจะได้รับความช่วยเหลือทันที 

- กรณีอื่น ๆ แล้วแต่ทางธนาคารพิจารณา

 • เอกสารประกอบการพิจารณา 

เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการทำงาน เช่น Statement สลิปเงินเดือนที่ลดลง ใบพักงานหรือเลิกจ้าง โดยมาลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมโครงการกับสาขาที่ได้ยื่นกู้ไว้โดยตรง

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

4. ธนาคารกรุงเทพ
 • มาตรการความช่วยเหลือ

- ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ไม่ต้องจ่ายเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

- ปรับยอดผ่อนชำระรายเดือนลงสูงสุด 40% ไม่เกิน 24 เดือน

- ปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ระยะเวลาหนึ่ง

- ยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัด ซึ่งเกิดจากปัญหาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

 • เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

- อาชีพใดก็ได้ที่มีสินเชื่อกับธนาคารกรุงเทพ แล้วได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ภัยแล้ง COVID-19

- พิจารณาผ่อนปรนการชำระหนี้ตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี

 • เอกสารประกอบการพิจารณา 

- เอกสารส่วนตัว ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สลิปเงินเดือน ประกอบการยื่นคำร้องที่ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา หรือสาขาที่ได้ขอสินเชื่อไว้

- เขียนใบคำร้องว่าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง

- ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารที่เกี่ยวข้อง

- เซ็นยินยอมใบอนุญาตให้ธนาคารตรวจสอบเครดิตบูโร 

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

5. ธนาคารกสิกรไทย
 • มาตรการความช่วยเหลือ

- ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน

 • เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

- เป็นลูกหนี้ธนาคารกสิกรไทยอยู่ก่อนแล้ว

- ต้องประกอบธุรกิจหรืออยู่ในกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เช่น

- ไกด์ ธุรกิจทัวร์/นำเที่ยว

- โรงแรม

- ร้านอาหาร

- ธุรกิจจองตั๋วที่พัก ตั๋วโดยสาร

- การขนส่งผู้โดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เช่น ธุรกิจรถเช่า

- ร้านขายของที่ระลึก อัญมณีและเครื่องประดับ

- สปา นวดแผนไทย

- แอร์โฮสเตส สจวร์ด 

 • เอกสารประกอบการพิจารณา

เตรียมเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการทำงาน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

6. ธนาคารไทยพาณิชย์
 • มาตรการความช่วยเหลือ

- พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน

- สำหรับสินเชื่อบ้านของธนาคาร ที่มีวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท พักชำระเงินต้นเป็นเวลา 4 เดือน

 • เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

- ลูกค้าที่มีสินเชื่อกับ SCB เข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมด ไม่จำกัดอาชีพ

- ลูกค้าที่ค้างชำระสินเชื่อชนิดใดก็ตาม สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทันที

 • เอกสารประกอบการพิจารณา

เอกสารส่วนตัว เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการทำงาน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ระยะเวลาโครงการ : ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

7. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

 • มาตรการความช่วยเหลือ

- พักการผ่อนชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน และขยายระยะเวลาเงินกู้ เพื่อให้ภาระการผ่อนชำระลดลงหลังหมดช่วงปลอดเงินต้น

- สนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม

- ลดดอกเบี้ยให้ลูกค้าในช่วงที่มีปัญหา สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน (พิจารณาเป็นบางกรณี)

- ช่วยเหลืออื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร (พิจารณาเป็นบางกรณี)

 • เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

- มีสินเชื่อบ้านกับทางธนาคาร

- เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เช่น รายได้ลดลง ไม่ได้รับเงินเดือน ถูกพักงาน

 • เอกสารประกอบการพิจารณา

- เขียนใบคำร้องกับสาขาที่ขอสินเชื่อ

- แจ้งผลกระทบที่ได้รับ เช่น โดนพักงาน ไม่ได้รับเงินเดือน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 • Call Center : 02-359-0000 หรือ 1327
 • เว็บไซต์ : www.lhbank.co.th
 • เฟซบุ๊ก : LH Bank
8. ธนาคารเกียรตินาคิน
 • มาตรการความช่วยเหลือ

- พักการผ่อนชำระเงินต้นสูงสุด 6 เดือน

- ส่วนลดดอกเบี้ย

- ขยายระยะเวลาชำระหนี้เป็นรายกรณี

 • เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

เฉพาะลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น พนักงานร้านอาหาร มัคคุเทศก์ ธุรกิจส่วนตัว หรือกลุ่มอาชีพที่ต้องหยุดงานหรือตกงานในช่วงนี้

 • เอกสารประกอบการพิจารณา

- ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มพักชำระหนี้ผลกระทบ COVID-19 (แบบฟอร์มเพื่อขอพักชำระหนี้ผลกระทบ COVID-19) จากนั้นธนาคารจะส่ง SMS เพื่อยืนยันการได้รับข้อมูลภายใน 3 วัน และจะแจ้งผลการพิจารณาพักชำระหนี้ภายใน 14 วัน  

- ติดต่อ Call Center 02-165-5555 ได้ทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น. (ฟังระบบสักครู่จนประกาศเมนู) กด 5 ติดต่อเจ้าหน้าที่ กด 4 (ฝ่ายค่างวดสินเชื่อทุกประเภท) แจ้งสินเชื่อที่มี แล้วจะมีเจ้าหน้าที่โทร. กลับ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้าเข้าเกณฑ์ร่วมมาตรการได้ เจ้าหน้าที่จะให้เตรียมเอกสาร นัดวันเวลาเพื่อพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง

- ทั้งนี้ หากไม่สะดวกยื่นผ่านทางออนไลน์ สามารถยื่นคำร้องผ่านสาขาธนาคารทั่วประเทศ ตามเวลาทำการของธนาคาร 

- หากยังไม่ได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียน นานกว่า 14 วันทำการ ให้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

 * เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

9. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • มาตรการความช่วยเหลือ

- พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

- ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

- พักชำระหนี้เงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

 • เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

- สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น

- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี 

- ไม่เป็นสินเชื่อค้างชำระเกิน 90 วัน, ไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

- ลูกค้าสามารถยื่นคำขอได้ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

เอกสารประกอบการพิจารณา

- สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ www.krungsri.com

- ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน บัตรประจำตัวพนักงาน และเอกสารที่แสดงว่าได้รับผลกระทบ เช่น เอกสารที่แสดงว่ารายได้ลดลง ถูกพักงานหรือเลิกจ้าง ประกอบการพิจารณา

 * เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

10. ธนาคารยูโอบี
 • มาตรการความช่วยเหลือ

- พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

- ลดดอกเบี้ยและค่าปรับ

- ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระเงินกู้ เช่น ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระรายงวด ขยายระยะเวลาการชำระเงินกู้ เป็นต้น

 • เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

เฉพาะอาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น พนักงานโรงแรม ไกด์ เชฟร้านอาหาร หรือกลุ่มอาชีพที่ต้องหยุดงานหรือตกงานในช่วงนี้ โดยธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าเป็นราย ๆ ตามความเหมาะสม

เอกสารประกอบการพิจารณา

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือจากผลกระทบเศรษฐกิจไทย ได้ที่นี่ แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐิกจไทย ธนาคารยูโอบี

- กรอกแบบฟอร์ม พร้อมกับเตรียมสำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง), สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน, เอกสารอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นว่าลูกค้ามีรายได้ลดลง ติดต่อได้ที่ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563

- เงื่อนไขการผ่อนชำระใหม่นี้จะมีผลกับลูกค้าในงวดการผ่อนชำระถัดไป

 * เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 • Call Center : 02-285-1555
 • เว็บไซต์ : www.uob.co.th
 • เฟซบุ๊ก : UOB 
11. ธนาคารทิสโก้
 • มาตรการความช่วยเหลือ

- ผ่อนปรนการชำระเงินต้นชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน

- ลดภาระการผ่อนชำระ

- ขยายระยะเวลาการชำระหนี้

- ลดค่าธรรมเนียม

 • เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

- ลูกค้าที่มีสินเชื่อกับธนาคารทิสโก้ 

- เฉพาะอาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น พนักงานโรงแรม ไกด์ เชฟร้านอาหาร หรือกลุ่มอาชีพที่ต้องหยุดงานหรือตกงานในช่วงนี้

- มีอาชีพทั่วไป แต่ได้รับผลกระทบทางอ้อม เช่น รายได้ลดลง รายจ่ายมากขึ้น ฯลฯ

 • เอกสารประกอบการพิจารณา

- ลงทะเบียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบ้าน และ สินเชื่อธุรกิจ SME

- ธนาคารดำเนินการและติดต่อกลับ เพื่อรายงานความคืบหน้าภายใน 2 สัปดาห์

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 • Call Center : 02-080-6000 หรือ 02-633-6000 กด 1
 • เว็บไซต์ : www.tisco.co.th
 • เฟซบุ๊ก : TISCO
12. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 • มาตรการความช่วยเหลือ

- ผ่อนปรนการผ่อนชำระค่างวดชั่วคราว

- ลดภาระการผ่อนชำระ

- ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้

 • เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

- เป็นลูกค้าสินเชื่อกับธนาคาร

- มีอาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น พนักงานโรงแรม ไกด์ เชฟร้านอาหาร หรือกลุ่มอาชีพที่ต้องหยุดงานหรือตกงานในช่วงนี้

 • เอกสารประกอบการพิจารณา

- ติดต่อ Call Center 02-626-7777 แจ้งสินเชื่อที่มี แล้วขอแบบฟอร์ม ธนาคารจะส่งมาให้ผ่านทาง E-mail

- กรอกแบบฟอร์ม ใบคำขอเปลี่ยนแปลงการผ่อนชำระสินเชื่อรายย่อย (ใบคำขอเปลี่ยนแปลงการผ่อนชำระสินเชื่อรายย่อย (COVID-19)) พร้อมกับเตรียมสำเนาบัตรประชาชน และเอกสารที่แสดงว่าตนเองได้รับผลกระทบ เช่น ใบแจ้งหยุดงาน ใบแจ้งลดค่าโอที ฯลฯ แนบไปด้วย 

- ถ่ายรูปเป็นสำเนา ส่งให้ทาง carecenter@cimbthai.com หรือติดต่อได้ที่ธนาคาร CIMB ทุกสาขา

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

13. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
 • มาตรการความช่วยเหลือ 

- มาตรการที่ 1 : พักชำระเงินต้นระยะเวลา 3 เดือน และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท (ไม่จำกัดกรอบวงเงินสินเชื่อ) มีสถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ในสถานะกฎหมาย สามารถลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

- มาตรการที่ 2 : พักชำระเงินต้นระยะเวลา 1 ปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน (ไม่จำกัดกรอบวงเงินสินเชื่อ) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่พักชำระเงินต้นแล้ว สามารถแจ้งความประสงค์ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเพิ่มได้นานสูงสุดอีก 10 ปี ซึ่งการขยายระยะเวลาจะทำให้เงินงวดรายเดือนของลูกค้าลดลงอีกด้วย สามารถลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

- มาตรการที่ 3 : พักชำระเงินต้นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน (กรอบวงเงินสินเชื่อ 50,000 ล้านบาท) ซึ่งลูกค้าที่มีความประสงค์จะใช้มาตรการนี้ต้องนำส่งหลักฐานให้ธนาคารผ่าน Mobile Application : GHB ALL ที่สะท้อนให้เห็นว่าการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบให้รายได้ลดลง สามารถลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

ทั้งนี้ มาตรการที่ 2 และมาตรการที่ 3 สามารถใช้ได้ทั้งลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ และลูกค้า NPL ของธนาคาร

 • เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

- ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่าน Mobile Application : GHB ALL กรอกข้อมูลและส่งหลักฐานตามที่ธนาคารกำหนด ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 30 เมษายน 2563

- สามารถชำระเงินงวดตามยอดที่ได้รับแจ้งผ่าน Application : GHB ALL ในวันถัดไป หรือสร้าง QR CODE จาก Application : GHB ALL เพื่อนำไปสแกนชำระเงินงวดผ่าน Application ของธนาคารอื่นได้

 • เอกสารประกอบการพิจารณา 

- เลขประจำตัวประชาชน และเลขที่บัญชีเงินกู้ พร้อมเลือก 1 ใน 3 มาตรการของ ธอส. ที่ประสงค์เข้าร่วม

 • ระยะเวลาโครงการ : ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ขอขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
13 มาตรการพักชำระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย ช่วยคนผ่อนบ้านและคอนโดช่วงวิกฤต COVID-19 โพสต์เมื่อ 26 มีนาคม 2563 เวลา 19:31:56 13,948 อ่าน
TOP