x close

รวมดอกเบี้ยบ้าน 2565 ไว้เปรียบเทียบก่อนยื่นกู้สินเชื่อ

รวมดอกเบี้ยบ้าน 2565 ไว้เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยก่อนยื่นกู้ ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านที่ไหนดีสุด มาดูกันเลย

ดอกเบี้ยบ้าน 2565

นับตั้งแต่เข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อ หลายธนาคารก็ได้ประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็นระยะ รวมถึงดอกเบื้ยเงินกู้ต่าง ๆ และดอกเบี้ยบ้าน หรือดอกเบื้อสินเชื่อบ้าน สำหรับคนที่กำลังจะยื่นกู้ซื้อบ้านใหม่ วันนี้กระปุกดอทคอมก็ขอรวบรวมอัตราดอกเบื้ยบ้านของแต่ละธนาคารมาฝาก ถ้าอยากรู้ว่าดอกเบื้ยบ้านธนาคารไหนดีสุด ไว้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจกู้บ้าน ตามไปดูกันเลย

ประเภทดอกเบี้ยบ้าน
ดอกเบี้ยบ้าน 2565

ดอกเบี้ยบ้านมี 2 แบบ คือ ดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) อัตราดอกเบี้ยที่มีกำหนดตายตัว ไม่มีการปรับขึ้น-ลงตามต้นทุนของสถาบันการเงิน ตลอดสัญญาเงินกู้หรือภายในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 3 ปี อีกแบบคือ ดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate) ดอกเบี้ยที่มีการปรับขึ้น-ลงตามต้นทุนของสถาบันการเงินหรือสถานการณ์ตลาดการเงินในช่วงเวลานั้น ๆ ไม่มีกำหนดตายตัว มี 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

 • MOR (Minimum Overdraft Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำแบบกำหนดระยะเวลา ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี 
 • MLR (Minimum Loan Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินเบิกเกินบัญชี ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี 
 • MRR (Minimum Retail Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการจะยื่นกู้ ทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อบ้านนั่นเอง
ดอกเบี้ยบ้านธนาคาร 2565

สินเชื่อบ้าน ธอส เพื่อคุณ ปี 2565

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

อัตราดอกเบี้ย

 • MRR : 6.150 
 • ปีที่ 1 : 3.15% 
 • ปีที่ 2 : 3.90% 
 • ปีที่ 3 : 4.75%
 • หลังจากนั้น : 5.40%

เงื่อนไข 

 • วงเงินกู้ : ไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อรายต่อหลักประกัน
 • ระยะเวลากู้ : ไม่น้อยกว่า 4 ปี และไม่เกิน 40 ปี
 • ยื่นคำขอกู้เงินและทำนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2565

คุณสมบัติ : 

 • ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน
 • ไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส.
 • ดูรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมที่ : https://www.ghbank.co.th

สินชื่อเคหะ “กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า” ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก GSB Society

อัตราดอกเบี้ย

วงเงินกู้สินเชื่อเคหะต่ำกว่า 10 ล้านบาท : แบบทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ

 • MRR : 6.245% 
 • ปีที่ 1 : 1.99% 
 • ปีที่ 2-3 : 2.98%
 • หลังจากนั้น : 4.995%

วงเงินกู้สินเชื่อเคหะต่ำกว่า 10 ล้านบาท : แบบไม่ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ

 • MRR : 6.245% 
 • ปีที่ 1 : 2.24% 
 • ปีที่ 2-3 : 3.605%
 • หลังจากนั้น : 4.995%

เงื่อนไข 

 • วงเงินกู้ : ไม่เกินร้อยละ 110 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า
 • ระยะเวลากู้ : สูงสุดไม่เกิน 40 ปี

คุณสมบัติ : 

 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 • ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ : https://www.gsb.or.th

สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

ธนาคารไทยพาณิชย์

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก SCB Thailand

อัตราดอกเบี้ย

แบบทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 

 • MRR : 5.995% 
 • ปีที่ 1-3 : 5.950%
 • หลังจากนั้น : MRR

แบบไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 

 • MRR : 5.995% 
 • ปีที่ 1-3 : 5.995% 
 • หลังจากนั้น : MRR

เงื่อนไข 

 • วงเงินกู้ : วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกัน
 • ระยะเวลากู้ : สูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระรวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี

คุณสมบัติ : 

 • สัญชาติไทย
 • ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ ไม่เกิน 65 ปี
 • ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ : https://www.scb.co.th

สินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Krungthai Care

อัตราดอกเบี้ย

แบบทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 

 • MRR : 6.22% 
 • ปีที่ 1 : 1.00%
 • ปีที่ 2 : 3.92%
 • ปีที่ 3 : 3.97%
 • หลังจากนั้น : 4.97%

แบบไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 

 • MRR : 6.22% 
 • ปีที่ 1 : 1.25%
 • ปีที่ 2-3 : 3.97% 
 • หลังจากนั้น : 4.97% 

เงื่อนไข 

 • วงเงินกู้ : สูงสุดไม่เกินร้อยละ 110 ต่อหลักประกัน
 • ระยะเวลากู้ : สูงสุดไม่เกิน 40 ปี (อายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี) ตามกลุ่มอาชีพที่ธนาคารกําหนด
 • ยื่นสมัครสินเชื่อ ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2565 และทำนิติกรรมจำนองภายใน 30 วัน

คุณสมบัติ : 

 • มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุตามที่กฏหมายกำหนด ของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก
 • ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ : https://krungthai.com

สินเชื่อบ้านธนาคารกสิกร

ธนาคารกสิกร

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก KBank Live

อัตราดอกเบี้ย

แบบทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 

 • MRR : 5.97% 
 • ปีที่ 1 : เดือนที่ 1-6 >> 0.00% เดือนที่ 7-12 >> 3.99%
 • ปีที่ 2-3 : 4.24% 
 • หลังจากนั้น : 4.72% 

แบบไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 

 • MRR : 5.97% 
 • ปีที่ 1-3 : 3.74%
 • หลังจากนั้น : 4.72%

เงื่อนไข 

 • วงเงินกู้ : 90% ของมูลค่าหลักประกัน
 • ระยะเวลากู้ : ไม่เกิน 30 ปี 
 • สำหรับผู้ที่ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-30 ธ.ค. 2565

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (รวมถึงคู่สมรสไม่จดทะเบียน) 
 • กรณีกู้เดี่ยว รายได้สุทธิตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • กรณีกู้ร่วม รายได้สุทธิรวมกัน 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (อายุงานรวมที่ทำงานเก่าได้โดยต้องผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน)
 • ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ : https://www.kasikornbank.com

สินเชื่อบ้าน ธนาคารยูโอบี (UOB)

ธนาคารยูโอบี

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก UOB

อัตราดอกเบี้ย

แบบทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (ทุนประกันเต็มวงเงินกู้และมีระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี)

 • MRR : 7.75% 
 • ปีที่ 1-3 : 3.75% 
 • หลังจากนั้น : 6.15% 

แบบไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 

 • MRR : 7.75% 
 • ปีที่ 1-3 : 3.95% 
 • หลังจากนั้น : 6.15% 

เงื่อนไข 

 • วงเงินกู้ : วงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
 • ระยะเวลากู้ : สูงสุด 30 ปี 
 • สำหรับผู้ที่ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65-30 ธ.ค. 2565 และจดจำนองภายใน 31 ม.ค. 2566

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท
 • อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หรือ 3 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ)
 • ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ : https://www.uob.co.th

สินเชื่อบ้านธนาคารทีทีบี (ttb)

ธนาคารทีทีบี

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ttb bank

อัตราดอกเบี้ย

สมัครสินเชื่อพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท : 

 • MRR : 6.48% 
 • ปีที่ 1-3 : ทางเลือกที่ 1 >> 2.74% / ทางเลือกที่ 2 (ฟรีค่าจดจำนอง) >> 3.10%
 • หลังจากนั้น : 4.85%

หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ได้แก่ 

- ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้าน

- ใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ ทีทีบี เพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน

- สมัครบัตรเดบิต ทีทีบี (กรณที่มีบัตรเดบิต ทีทีบี แล้ว ไมต้องสมัครเพิ่ม)

สมัครสินเชื่อพร้อมผลิตภัณฑ์เสริมไม่ครบ 3 ประเภท : 

 • MRR : 6.48% 
 • ปีที่ 1-3 : 3.95% 
 • หลังจากนั้น : 3.74%

เงื่อนไข 

 • วงเงินกู้ : สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมิน
 • ระยะเวลากู้ : สูงสุด 35 ปี เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี 
 • สำหรับผู้ที่ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2565 และจดจำนองภายใน 31 ม.ค. 2566

คุณสมบัติ

 • เป็นพนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี มีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
 • อายุอยู่ระหว่าง 20–60 ปี
 • ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป
 • ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ : https://www.ttbbank.com

สินเชื่อบ้าน โฮมโลนฟอร์ยู ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก CIMB THAI Bank ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

อัตราดอกเบี้ย

แบบทำประกันชีวิต : 

 • MRR : 7.75% 
 • ปีที่ 1-3 : 3.95% 
 • หลังจากนั้น : 3.74%

แบบไม่ทำประกันชีวิต : 

 • MRR : 7.75% 
 • ปีที่ 1-3 : 3.95% 
 • หลังจากนั้น : 3.74%

เงื่อนไข 

 • วงเงินกู้ : สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
 • ระยะเวลากู้ : สูงสุด 35 ปี

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
 • พนักงานประจำ, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ, ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ
 • พนักงานเงินเดือน : อายุ 21-62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว : อายุ 25-62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี) 
 • อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ และผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน โดยสามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้ หากมีเอกสารยืนยันหรือสามารถตรวจสอบกับที่ทำงานเดิมได้ 
 • รายได้ต่อเดือน กรณีกู้เดี่ยว 15,000 บาทขึ้นไป กู้ร่วม 10,000 บาทขึ้นไป 
 • ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ : https://www.cimbthai.com

สินเชื่อบ้านใหม่ Happy Home Loan ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก LH Bank

อัตราดอกเบี้ย

แบบที่ 1 : 

 • MRR : 7.75% 
 • ปีที่ 1 : 1.90% 
 • ปีที่ 2 : 2.30% 
 • ปีที่ 3 : 3.75% 
 • หลังจากนั้น : 5.20%

แบบที่ 2 : 

 • MRR : 7.75% 
 • ปีที่ 1 : 1.99% 
 • ปีที่ 2 : 2.50% 
 • ปีที่ 3 : 4.20% 
 • หลังจากนั้น : 3.74%

แบบที่ 3 : 

 • MRR : 7.75% 
 • ปีที่ 1-3 : 2.59% 
 • หลังจากนั้น :5.20%

แบบที่ 4 : 

 • MRR : 7.75% 
 • ปีที่ 1 : 1.99% 
 • ปีที่ 2-3 : 3.20% 
 • หลังจากนั้น : 5.20%

เงื่อนไข 

 • วงเงินกู้ : วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน
 • ระยะเวลากู้ : สูงสุด 40 ปี (รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี)
 • สำหรับผู้ที่สมัครสินเชื่อตั้งแต่วันนี้-31 ธ.ค. 2565

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
 • พนักงานประจำ, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ, ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ
 • พนักงานเงินเดือน : อายุ 21-62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว : อายุ 25-62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี) 
 • อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ และผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน โดยสามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้ หากมีเอกสารยืนยันหรือสามารถตรวจสอบกับที่ทำงานเดิมได้ 
 • รายได้ต่อเดือน กรณีกู้เดี่ยว 15,000 บาทขึ้นไป กู้ร่วม 10,000 บาทขึ้นไป 
 • ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ : https://www.lhbank.co.th

สินเชื่อบ้านกรุงศรี เพื่อที่อยู่อาศัย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Krungsri Simple

อัตราดอกเบี้ย

สำหรับวงเงินกู้ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท 

ทางเลือกที่ 1 

 • MRR : 6.05% 
 • ปีที่ 1-6 : 3.925% 
 • หลังจากนั้น : 5.05%

ทางเลือกที่ 2

 • MRR : 6.05%
 • ปีที่ 1 : เดือนที่ 1-6 >> 1.99% / เดือนที่ 7-12 >>4.15%
 • ปีที่ 2-3 : 4.35% 
 • หลังจากนั้น : 4.85%

สำหรับวงเงินกู้ 5 ล้านบาทขึ้นไป 

ทางเลือกที่ 1

 • MRR : 6.05% 
 • ปีที่ 1-3 : 3.675% 
 • หลังจากนั้น : 4.85%

ทางเลือกที่ 2 

 • MRR : 6.05%
 • ปีที่ 1 : เดือนที่ 1-6 >> 3.55% / เดือนที่ 7-12 >> 7.95%
 • ปีที่ 2-3 : 4.55% 
 • หลังจากนั้น : 5.05%

เงื่อนไข 

 • วงเงินกู้ : สูงสุด 90% ของราคาประเมิน
 • ระยะเวลากู้ : สูงสุดถึง 30 ปี (ระยะเวลาการผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
 • สำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ยื่นกู้ระหว่างวันที่ 1 ก.ย.-31 ธ.ค. 65

คุณสมบัติ 

 • บุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
 • พนักงานประจำที่มีอายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวและประกอบธุรกิจมาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้และซึ่งสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ได้
 • ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ : https://www.krungsri.com

สำหรับคนที่กำลังจะขอสินเชื่อบ้านก็ลองนำดอกเบี้ยบ้านของแต่ละธนาคารและเงื่อนไขต่าง ๆ ไปเปรียบเทียบกันก่อนตัดสินใจนะคะ จะได้เลือกสินเชื่อที่เหมาะกับความสามารถในการผ่อนชำระของเราค่ะ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รวมดอกเบี้ยบ้าน 2565 ไว้เปรียบเทียบก่อนยื่นกู้สินเชื่อ อัปเดตล่าสุด 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:29:19 21,845 อ่าน
TOP