x close

วิธีปลูกต้นไม้ขายคาร์บอนเครดิต เพิ่มพื้นที่สีเขียว แถมช่วยสร้างรายได้

เปิดรายชื่อต้นไม้ขายคาร์บอนเครดิต ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดก๊าซเรือนกระจก ทำให้โลกน่าอยู่ และสร้างรายได้ด้วย

คาร์บอนเครดิตต้นไม้

คาร์บอนเครดิต คืออะไร ? มีกลไกการซื้อ-ขายอย่างไร ถ้ามีพื้นที่แล้วจะปลูกต้นไม้ชนิดไหนที่ขายคาร์บอนเครดิตได้ ทั้งได้พื้นที่สีเขียวเพิ่มและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก แถมมีรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตในตลาด ถ้าอยากรู้ตามมาดูกัน

คาร์บอนเครดิต คืออะไร ?

สิทธิของบุคคลหรือองค์กรที่จัดทำโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่า ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกได้ตามมาตรฐานหรือตามเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำมาทำการซื้อ-ขายให้กับองค์กรอื่นได้ในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ ตามข้อตกลงในพิธีสารเกียวโต ที่กำหนดให้ประเทศที่พัฒนาแล้วต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าซที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก

ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเมื่อปี 2545 ในกลุ่มของประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่ได้ถูกบังคับ แต่สามารถเข้าร่วมโครงการในฐานะผู้ผลิตคาร์บอนได้ ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. หรือ Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization : TGO) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งส่วนของภาครัฐ เอกชน และต่างประเทศ

ตลาดคาร์บอนเครดิต

คาร์บอนเครดิตต้นไม้

ตลาดคาร์บอนเครดิต คือ ตัวกลางในการแลกเปลี่ยนและซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต จากกลุ่มผู้ซื้อ ผู้ขาย นักลงทุน และกลุ่มคนที่สนใจ ที่มีเป้าหมายเดียวกันคือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีตลาด 2 รูปแบบด้วยกัน คือ

 • ตลาดคาร์บอนภาคบังคับ (Mandatory Carbon Market) : ตลาดที่มีรัฐบาลเป็นผู้กำกับดูแลและออกกฎหมายในการควบคุมอย่างชัดเจน ทั้งหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ วิธีการ รายละเอียดในการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต บทลงโทษ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ หากสามารถทำได้ตามเป้าหมายภายใต้เงื่อนไขข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ 

 • ตลาดคาร์บอนแบบภาคสมัครใจ (Voluntary Carbon Market) : ตลาดที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือขององค์กรหรือผู้ประกอบการต่าง ๆ เพื่อทำการแลกเปลี่ยนซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตด้วยความสมัครใจ เพื่อให้ได้รับสิทธิในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อมในปริมาณที่ไม่เกินกำหนด ซึ่งตลาดดังกล่าวจะไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมก๊าซเรือนกระจกมาบังคับ และผู้ที่เข้าร่วมจะไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายใด ๆ 

ปัจจุบันตลาดคาร์บอนเครดิตในไทยเป็นแบบภาคสมัครใจ เพราะยังมีผู้ประกอบการน้อยราย โดยผู้ที่เข้าร่วมจะอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction : T-VER) และหากผ่านการรับรองก็จะได้รับเครดิตที่เรียกว่า TVERs ที่สามารถนำไปใช้สิทธิในการชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsetting) ได้

ประโยชน์คาร์บอนเครดิต

คาร์บอนเครดิตต้นไม้

 1. สามารถสร้างรายได้เพิ่มจากการขายคาร์บอนเครดิต

 2. ทำให้เกิดแรงจูงใจให้ประเทศอุตสาหกรรมหรือองค์กรต่าง ๆ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อไม่ต้องเสียเงินซื้อเครดิตคาร์บอนเพิ่ม 

 3. ทำให้มีผู้พัฒนาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น เช่น ปลูกป่า ประหยัดพลังงาน ลดการใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น

คุณสมบัติผู้ขายคาร์บอนเครดิต

 • มีพื้นที่ปลูกต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้นตั้งแต่ 10 ไร่ขึ้นไป  

 • มีเอกสารสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

 • มีความรู้ในการประเมินการกักเก็บคาร์บอนและจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ 

 • มีความสามารถในการจ้างผู้ประเมินภายนอกมาตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

ขั้นตอนการขายคาร์บอนเครดิต

คาร์บอนเครดิตต้นไม้

           ขั้นตอนการขายคาร์บอนเครดิตนั้นมี 2 ขั้นตอนหลัก ๆ คือ การรับรองและการขาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การรับรอง

 • จัดทำเอกสารเพื่อสมัครขอเข้าร่วมโครงการ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ https://ghgreduction.tgo.or.th)

 • ตรวจสอบความใช้ได้โดยผู้ประเมินภายนอก

 • เมื่อผ่านการประเมินก็จะได้รับการขึ้นทะเบียนโครงการโดย TGO  

 • จากนั้นสามารถทำโครงการได้เลย พร้อมทำรายงานการติดตามประเมิน และตรวจสอบข้อมูลโดยผู้ประเมินภายนอก

 • รับรองคาร์บอนเครดิตโดย TGO 

2. การขาย

เริ่มจากทำการลงทะเบียนสำหรับเปิดบัญชีในระบบทะเบียนคาร์บอนผ่านเว็บไซต์ carbonmarket.tgo.or.th จากนั้นสามารถทำการขายได้ 2 วิธี คือ ขายผ่านแพลตฟอร์ม FTIX อิงราคากลางของตลาด และขายให้กับผู้ซื้อโดยตรง ราคาจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงทั้ง 2 ฝ่าย

ประเภทต้นไม้
ที่ขายคาร์บอนเครดิตได้

ประเภทต้นไม้ที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิตได้ มี 2 ประเภท คือ

 • ต้นไม้ยืนต้น อายุยืนยาวที่มีเนื้อไม้และมีวงปี 
 • ต้นไม้ยืนต้น อายุหลายปี แต่ไม่มีวงปี เช่น ปาล์มน้ำมัน, มะพร้าว และไผ่ชนิดต่าง ๆ

นอกเหนือจากต้นไม้ 2 ประเภทที่กล่าวไปแล้ว ยังมีพืชกลุ่ม Blue Carbon เช่น หญ้าทะเล ก็สามารถขอการรับรองคาร์บอนเครดิตได้ด้วยเช่นกัน

ชื่อต้นไม้ 58 ชนิด
ที่ปลูกแล้วได้คาร์บอนเครดิต

สำหรับปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ต่อต้นไม้ยืนต้น 1 ต้น เฉลี่ยอยู่ที่ 9-15 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี ซึ่งมีต้นไม้บางชนิดที่สามารถนำปริมาณการดูดซับคาร์บอนมาแลกเปลี่ยนเป็น "คาร์บอนเครดิต" และซื้อ-ขายในตลาดได้ในราคาคาร์บอนเครดิตที่ 120 บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์ ดังนี้

ตะเคียนทอง

ตะเคียนทอง

 1. ตะเคียนทอง

 2. ตะเคียนหิน

 3. ตะเคียนชันตาแมว

 4. ต้นไม้สกุลยาง (ยกเว้นต้นยางพารา)

 5. สะเดา

 6. สะเดาเทียม

 7. ตะกู

 8. ยมหิน

 9. ยมหอม

 10. นางพญาเสือโคร่ง

ต้นนนทรี

ต้นนนทรี

     11. นนทรี

     12. สัตบรรณ

     13. ตีนเป็ดทะเล

     14. พฤกษ์

     15. ปีบ

     16. ตะแบกนา

     17. เสลา

     18. อินทนิลน้ำ

     19. ตะแบกเลือด

     20. นากบุด

ต้นสัก

ต้นสัก

     21. ไม้สัก

     22. พะยูง

     23. ชิงชัน

     24. กระซิก

     25. กระพี้เขาควาย

     26. สาธร

     27. แดง

     28. ประดู่ป่า

     29. ประดู่บ้าน

     30. มะค่าโมง

ต้นมะค่าแต้

ต้นมะค่าแต้

     31. มะค่าแต้

     32. เคี่ยม

     33. เคี่ยมคะนอง

     34. เต็ง

     35. รัง

     36. พะยอม

     37. ต้นไม้สกุลจำปี (จำปีสิรินธร, จำปีป่า, จำปีถิ่นไทย, จำปีดง, จำปีแขก, จำปีเพชร)

     38. แคนา

     39. กัลปพฤกษ์

     40. ราชพฤกษ์

ต้นสุพรรณิการ์

ต้นสุพรรณิการ์

     41. สุพรรณิการ์

     42. เหลืองปรีดียาธร

     43. มะหาด

     44. มะขามป้อม

     45. หว้า

     46. จามจุรี

     47. พลับพลา

     48. กันเกรา

     49. กะทังใบใหญ่

     50. หลุมพอ

ต้นกฤษณา

ต้นกฤษณา

     51. กฤษณา

     52. ไม้หอม

     53. เทพทาโร

     54. ฝาง

     55. ไผ่ทุกชนิด

     56. ต้นไม้สกุลมะม่วง

     57. ต้นไม้สกุลทุเรียน

     58. มะขาม

การปลูกต้นไม้ขายคาร์บอนเครดิตเป็นอีกหนทางสร้างรายได้สำหรับผู้ที่มีที่ดินหลายไร่ ซึ่งมีต้นไม้หลายชนิดให้เลือกปลูกและนำมาขายในตลาด นอกจากสร้างรายได้แล้วยังเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกอีกด้วย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิธีปลูกต้นไม้ขายคาร์บอนเครดิต เพิ่มพื้นที่สีเขียว แถมช่วยสร้างรายได้ อัปเดตล่าสุด 27 มกราคม 2566 เวลา 18:49:56 197,263 อ่าน
TOP