x close

วิธีขอน้ำประปาออนไลน์ ใช้เอกสารอะไร มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

วิธีขอน้ำประปาออนไลน์ สะดวก ง่าย ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อถึงสำนักงาน ใช้เอกสารอะไร และมีขั้นตอนอย่างไร มาดูกันไว้เตรียมตัวก่อนยื่นขอติดตั้งประปา

วิธีขอน้ำประปาออนไลน์

สำหรับคนที่อยากขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา ตอนนี้สามารถขอน้ำประปาออนไลน์ได้เองแล้ว ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถทำได้ การขอติดตั้งประปามีแบบไหน ใช้เอกสารอะไร และมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ไปดูกัน

การขอใช้น้ำประปาออนไลน์

การขอใช้น้ำประปาออนไลน์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประปาฯ มี 2 หน่วยงาน โดยแบ่งตามการให้บริการตามจังหวัด โดยการประปานครหลวง จะให้บริการพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ส่วนอีก 74 จังหวัดที่เหลือเป็นพื้นที่รับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค

ประเภทการขอติดตั้งประปา

ประเภทการขอติดตั้งประปา

การขอติดตั้งประปามี 4 รูปแบบด้วยกัน แตกต่างกันดังนี้

 • การขอติดตั้งประปาใหม่ : สำหรับสถานที่ที่ยังไม่เคยมีการขอติดตั้งการใช้น้ำประปา

 • การติดตั้งประปาซ้ำ : สำหรับสถานที่ที่เคยมีการติดตั้งประปา แต่มีการยกเลิกหรือถูกงดจ่ายน้ำไปแล้ว ทั้งนี้ ผู้ขอติดตั้งซ้ำจะต้องไม่ใช่คู่สัญญาใช้น้ำประปาเดิม

 • การติดตั้งประปาชั่วคราว : ใช้กับสถานที่ที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านชั่วคราว หรือขอติดตั้งประปาเพื่อใช้ในการก่อสร้าง หรือขอใช้น้ำตามสภาพการใช้น้ำอื่น ๆ

 • การติดตั้งประปาถาวร : ใช้กับสถานที่ที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านที่ถูกต้อง และผู้ขอติดตั้งประปาจะต้องเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

วิธีขอประปานครหลวงออนไลน์

วิธีขอประปานครหลวงออนไลน์

เอกสารขอใช้น้ำประปานครหลวง

 1. สำเนาบัตรประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานองค์กรของรัฐ    

 2. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์การครอบครองอาคาร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

          ทะเบียนบ้าน (ที่ขอติดตั้งประปา)

          หนังสือสัญญาซื้อ-ขายอาคาร

          หนังสือสัญญาเช่าซื้อ

          หนังสือสัญญาเช่าอาคาร

          ทะเบียนบ้านชั่วคราว

          หนังสืออนุญาตปลูกสร้างอาคาร

          โฉนดที่ดิน และหนังสือยินยอมจากเจ้าของ

 1. หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับจริง) (ติดแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 7.) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อได้ด้วยตนเอง)

หมายเหตุ : สำเนาเอกสารขอมิเตอร์ไฟฟ้าจะต้องลงนามสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

ขั้นตอนขอใช้น้ำประปานครหลวง

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ แล้วกดเข้าสู่ระบบ หากยังไม่เคยลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MWA onMobile

 2. จากนั้นเลือกติดตั้งประปา แล้วทำตามขั้นตอน ได้แก่ อ่านเงื่อนไขสัญญา พิสูจน์ตัวตน กรอกข้อมูลส่วนตัว ดาวน์โหลดเอกสารแนบการยื่นขอติดตั้งประปา และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งก่อนกดยืนยันข้อมูล จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ 

          ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ MWA Call Center เบอร์โทรศัพท์ 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีขอประปาส่วนภูมิภาคออนไลน์

วิธีขอประปาส่วนภูมิภาคออนไลน์

เอกสารขอใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค

ผู้ขอใช้น้ำมีสัญชาติไทย

 • บัตรประชาชน

 • สำเนาทะเบียนบ้านของอาคารที่จะขอติดตั้งประปา 

 • หากไม่ใช่เจ้าบ้านหรือเจ้าของต้องมีหนังสือยินยอม พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน ***ยกเว้นในกรณีที่ผู้ขอใช้น้ำเป็นพ่อแม่ บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และคู่สมรสของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน ไม่ต้องนำหนังสือยินยอมมาแสดง

 • หนังสือหรือเอกสารว่าผู้ขอประปาเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในบ้านที่จะขอติดตั้งประปา ในกรณีเจ้าของบ้านยังมิได้ย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้าน หรือย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านแล้วแต่ในทะเบียนบ้านมิได้ระบุว่าเป็นเจ้าบ้าน

ผู้ขอใช้น้ำที่ไม่มีสัญชาติไทย (ชาวต่างประเทศ)

 • หนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตราหรือหลักฐานแสดงตนอื่น

 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอใช้น้ำ

 • สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ใช้น้ำ

 • อื่น ๆ (ถ้ามี) การขอใช้น้ำจะมอบอำนาจให้กระทำการแทนก็ได้ โดยผู้รับมอบอำนาจจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตราหรือหลักฐานแสดงตนอื่นของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตราหรือหลักฐานแสดงตนอื่นของผู้รับมอบอำนาจ มาแสดงต่อ กปภ. สาขา

ขั้นตอนขอใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://www.pwa.co.th/ แล้วเลือก PWA E-SERVICE 

 2. จากนั้นเลือกขอใช้น้ำประปาและไฟฟ้าผ่านเว็บไซต์ 

 3. กำหนดตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง กรอกรายละเอียดคำขอ ผู้ขอ และที่อยู่ที่ต้องการติดตั้ง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งแล้วกดบันทึก จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

           ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center เบอร์โทรศัพท์ 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

การขอประปาออนไลน์สะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการขอใช้น้ำประปาจริง ๆ เพราะสามารถยื่นคำขอผ่านออนไลน์โดยไม่ต้องเดินทางไปสำนักงาน แค่เตรียมเอกสารที่จะใช้ยื่นให้พร้อมเท่านั้น

บทความที่เกี่ยวข้องกับทำธุรกรรมออนไลน์ :

ขอบคุณข้อมูลจาก : info.go.th, pwa.co.th และ mwa.co.th
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิธีขอน้ำประปาออนไลน์ ใช้เอกสารอะไร มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง อัปเดตล่าสุด 20 ธันวาคม 2566 เวลา 18:04:19 48,279 อ่าน
TOP