สินเชื่อบ้านทหารไทย การขอสินเชื่อบ้าน tmbการขอสินเชื่อบ้านธนาคารทหารไทย สินเชื่อบ้าน TMB

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          สินเชื่อบ้าน เป็นสิ่งที่หลายคนได้ยินกันบ่อยขึ้นในช่วงยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ เนื่องจากคนทำงานในวัยหนุ่มสาว เมื่อเริ่มเก็บเงินได้พอประมาณก็อยากจะซื้อบ้านเป็นของตัวเอง แต่หากเปรียบเทียบเงินเดือนคนทำงานอย่างเรา ๆ กับราคาบ้านที่สูงลิบลิ่วแล้วล่ะก็ คงยากที่จะได้มาซึ่งบ้านในฝัน แต่วันนี้ ธนาคารต่าง ๆ มีบริการสินเชื่อบ้าน ที่แต่ละธนาคารก็ต่างแข่งขันกันโดยงัดเอาเงื่อนไข บริการต่าง ๆ มาเอาใจลูกค้าที่อยากซื้อบ้าน จึงทำให้ทุกวันนี้ การซื้อบ้านไม่ยากอย่างที่คิด แต่ก็ต้องเลือกรูปแบบสินเชื่อบ้านที่เหมาะสม

          วันนี้ กระปุกดอทคอม จึงนำข้อมูลของการขอสินเชื่อบ้านธนาคารทหารไทย หรือ สินเชื่อบ้าน TMB มาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกน่าสนใจ สำหรับคนที่ต้องการซื้อบ้าน ได้เก็บเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะคะ 


การให้บริการสินเชื่อบ้านของธนาคารทหารไทย มี 3 รูปแบบ ดังนี้

1.สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี

 คุณสมบัติของผู้กู้

           บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
           บรรลุนิติภาวะ มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
           อายุผู้กู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 65 ปี

 อายุงาน

           พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ : ทำงานต่อเนื่องในบริษัทเดียวกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน
           เจ้าของกิจการ หรือ หุ้นส่วน / ผู้ถือหุ้น : ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 2 ปี

 รายได้

           กรณีรายได้ประจำ ไม่น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน และรวมรายได้ของผู้กู้ทั้งหมด ต้องไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน
           กรณีรายได้จากการประกอบธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน

 วงเงินสินเชื่อ

         วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท แยกตามหลักประกัน ดังนี้

       กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน, ห้องชุดคอนโดมิเนียม

           วงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า (เฉพาะ
กรณีซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียมจากโครงการที่ธนาคารสนับสนุน)
           วงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 90 ของราคารซื้อขาย หรือ ราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า
           วงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อห้องชุดคอนโดมิเนียมที่มีมูลค่าตั้งแต่ 6 ล้านบาทขึ้นไป จะพิจารณาสินเชื่อไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินราคาใดจะต่ำกว่า

       กรณีมูลค่าที่อยู่อาศัยมีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

           วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 70 ราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

 อัตราดอกเบี้ย

           ตามประกาศดังนี้ 

 ระยะเวลาผ่อนชำระ

           กรณีกู้ซื้อบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุดคอนโดมิเนียมใหม่ สูงสุดไม่เกิน 35 ปี ทั้งนี้เมื่อรวมกับอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

 การคำนวณการผ่อนชำระ

           อยากทราบวงเงินกู้สูงสุด, อัตราการผ่อนชำระต่อเดือน, ระยะเวลาผ่อนชำระ คลิกที่นี่ 

 อัตราค่าธรรมเนียม

           ธนาคารฯ ว่าจ้างบริษัทประเมินอิสระ เป็นผู้ประเมินราคาหลักทรัพย์ บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่บริษัทฯกำหนด
           ค่าธรรมเนียมชำระคืนเงินต้นทั้งหมดก่อนกำหนดภายใน 3 ปีแรก (Prepayment Fee) กรณีรีไฟแนนซ์ เรียกเก็บ 3.00 % ของวงเงินสินเชื่อ ทั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท
           อัตราค่าธรรมเนียมประเภทอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารฯ

 ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ แบ่งออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

           ค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้ ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อซื้อบ้านในโครงการที่ธนาคารกำหนด
           ค่าสำรวจหลักทรัพย์ ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อซื้อบ้านในโครงการที่ธนาคารกำหนด (เฉพาะกรณีดำเนินการโดยฝ่ายประเมินหลักทรัพย์ของธนาคารฯ เท่านั้น) กรณีซื้อบ้านโครงการทั่วไปคิด 2,500 บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม            
           ค่าบริการจดทะเบียนจำนอง ฟรีค่าธรรมเนียม

 เอกสารประกอบการกู้

        1. เอกสารประกอบการขอสินเชื่อของ ผู้มีรายได้ประจำ คลิกที่นี่
        2. เอกสารประกอบการขอสินเชื่อของ ผู้มีรายได้จากกิจการ คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด ใบสมัครสินเชื่อบ้านทีเอ็มบี ได้ที่นี่  2. สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์

 คุณสมบัติของผู้กู้

           บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
           บรรลุนิติภาวะ มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
           อายุผู้กู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 65 ปี

 อายุงาน

           พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  (ทำงานต่อเนื่องในบริษัทเดียวกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
           เจ้าของกิจการ หรือ หุ้นส่วน / ผู้ถือหุ้น  (ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 2 ปี)
รายได้
           กรณีรายได้ประจำ ต้องไม่น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน และรวมรายได้ของผู้กู้ทั้งหมด ต้องไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน
           กรณีรายได้จากการประกอบธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน

 วงเงินสินเชื่อ

           วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท
           วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของยอดหนี้ต้นเงินคงค้างจากสถาบันการเงินอื่น และสูงสุดไม่เกิน 90 % ของราคาประเมินธนาคารฯ

 กรณีขอสินเชื่อเพิ่ม

           ใช้หลักเกณฑ์ของสินเชื่อบ้านอเนกประสงค์

       กรณีมูลค่าที่อยู่อาศัยมีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

           วงเงินสูงสุดไม่เกิน 70% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า

 อัตราดอกเบี้ย

          ตามประกาศดังนี้ 

          ทั้งนี้ ธนาคารฯ จะทำการโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจำนองเข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู้ที่มีกับธนาคารทหารไทยภายใน 7 วันทำการธนาคารฯ นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจำนอง หากชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนดภายใน 5 ปี ธนาคารฯขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บเงินค่าจดทะเบียนจำนอง 1% คืน

 ระยะเวลาผ่อนชำระ

       กรณีผู้กู้ขอสินเชื่อ TMB Re – Finance Home Loan สำหรับบ้านพร้อมที่ดิน

           ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 35 ปี ทั้งนี้ อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 65 ปี


       กรณีผู้กู้ขอสินเชื่อ TMB Re – Finance Home Loan สำหรับห้องชุดคอนโดมิเนียม

           ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 35 ปี นับจากวันออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.2) ทั้งนี้ อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 65 ปี

       กรณีขอสินเชื่อเพิ่มเพื่อการอุปโภคบริโภค

           เงินกู้ (Term Loan)

               - ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 15 ปี ทั้งนี้ อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 65 ปี

           วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)

               - ทบทวนวงเงินทุกปี โดยต้องมีการเคลื่อนไหวเหมือนวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีปกติตามเกณฑ์ของธนาคารฯ

 อัตราค่าธรรมเนียม

           ยกเว้นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจำนอง 1% หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
           ยกเว้น ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน เฉพาะการสำรวจและประเมินหลักประกัน โดยพนักงานประเมิน ของธนาคาฯ เท่านั้น
           ค่าธรรมเนียมชำระคืนเงินต้นทั้งหมดก่อนกำหนดภายใน 3 ปีแรก (Prepayment Fee)
           กรณีรีไฟแนนซ์เรียกเก็บ 3.00% ของวงเงินสินเชื่อ ทั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท
           อัตราค่าธรรมเนียมประเภทอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารฯ

 เอกสารประกอบการกู้

        1. เอกสารประกอบการขอสินเชื่อของ ผู้มีรายได้ประจำ คลิกที่นี่
        2. เอกสารประกอบการขอสินเชื่อของ ผู้มีรายได้จากกิจการ คลิกที่นี่ 3. สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์

 คุณสมบัติของผู้กู้

           บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
           บรรลุนิติภาวะ มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
           เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระจำนอง หรือเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยที่ติดภาระจำนองกับธนาคารฯ อยู่แล้ว หรือ เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยที่ติดภาระจำนองอยู่กับสถาบันการเงินอื่น (ผู้กู้จะต้องชำระภาระหนี้เดิมทั้งหมดและนำหลักทรัพย์มาจำนองกับธนาคารฯ) โดยมีเงื่อนไขดังนี้
               - ภาระหนี้เดิมต้องเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือสินเชื่ออเนกประสงค์
               - ไม่มีประวัติการชำระล่าช้าเกินกว่า 30 วัน ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา
           กรณีเงินกู้ อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 65 ปี และกรณีวงเงินเบิกเกินบัญชี อายุผู้กู้ไม่เกิน 65 ปี

 อายุงาน

           พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ทำงานต่อเนื่องในบริษัทเดียวกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
           เจ้าของกิจการ หรือ หุ้นส่วน / ผู้ถือหุ้น (ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 2 ปี)

 รายได้

           กรณีรายได้ประจำ ไม่น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
           กรณีรายได้จากการประกอบธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน

 วงเงินสินเชื่อ

           ประเภทของสินเชื่ออเนกประสงค์
           วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท

 วงเงินกู้ (Term Loan)

           ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 85% ของราคาประเมินธนาคารฯ
           ห้องชุดคอนโดมิเนียม วงเงินสูงสุดไม่เกิน 75% ของราคาประเมินธนาคารฯ

 วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)

           ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 60% ของราคาประเมินธนาคารฯ
           ห้องชุดคอนโดมิเนียม วงเงินสูงสุดไม่เกิน 60% ของราคาประเมินธนาคารฯ

 วงเงินผสม (Term Loan และ O/D)

           ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาประเมินธนาคารฯ
           ห้องชุดคอนโดมิเนียม วงเงินสูงสุดไม่เกิน 70% ของราคาประเมินธนาคารฯ
           ทั้งนี้ สัดส่วนวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ต้องไม่เกิน 50% ของราคาประเมินธนาคารฯ

หมายเหตุ : กรณีขอเงินกู้เกิน 10 ล้านบาท วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 70% ของราคาประเมินธนาคารฯ หรือวงเงินกู้แต่ละประเภทที่กำหนด

 ระยะเวลาผ่อนชำระ

           เงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 15 ปี ทั้งนี้ อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 65 ปี
           วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี ทบทวนวงเงินทุกปี โดยต้องมีการเคลื่อนไหวเหมือนวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีปกติ ตามเกณฑ์ของธนาคารฯ

 อัตราดอกเบี้ย

           ตามประกาศธนาคาร คลิกที่นี่

 ค่าธรรมเนียม

           ยกเว้น ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน เฉพาะการสำรวจและประเมินหลักประกัน โดยพนักงานประเมินของธนาคารฯ เท่านั้น
           อัตราค่าธรรมเนียมประเภทอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารฯ

 เอกสารประกอบการกู้

        1. เอกสารประกอบการขอสินเชื่อของ ผู้มีรายได้ประจำ คลิกที่นี่

        2. เอกสารประกอบการขอสินเชื่อของ ผู้มีรายได้จากกิจการ คลิกที่นี่


          เห็นไหมล่ะคะ ว่าขั้นตอนการซื้อบ้านไม่ใช่เรื่องยากเลย  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะเราไม่ได้มีโอกาสซื้อบ้านกันบ่อย ๆ การตัดสินใจซื้อบ้านสักหลัง หรือ เลือกใช้บริการสินเชื่อบ้าน จึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาและไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เพื่อจะได้รับผลประโยชน์อย่างครบถ้วน และไม่ต้องมานั่งเสียดายทีหลังนะคะ
 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สินเชื่อบ้านทหารไทย การขอสินเชื่อบ้าน tmb โพสต์เมื่อ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 11:43:23 16,137 อ่าน

คิดอย่างไรกับเรื่อง: สินเชื่อบ้านทหารไทย การขอสินเชื่อบ้าน tmb ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP