เอกสารกู้ซื้อบ้าน ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน ควรเตรียมอะไรบ้าง

เอกสารกู้ซื้อบ้าน ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน ควรเตรียมอะไรบ้าง

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          การจะมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลัง อาจไม่ใช้เพียงความฝันลม ๆ แล้ง ๆ อีกต่อไป หากคุณเตรียมเอกสารกู้ซื้อบ้านให้พร้อมก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำให้คุณผ่านเกณฑ์การกู้ซื้อบ้านของสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้น และวันนี้กระปุกดอทคอมก็มีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับ วิธีการเตรียมเอกสารกู้ซื้อบ้าน เพื่อยื่นขอสินเชื่อบ้าน มาฝากกัน

          ถ้าอยากรู้แล้วว่า คุณเตรียมเอกสารกู้ซื้อบ้านอะไรบ้าง เพื่อให้การกู้ซื้อบ้านเป็นเรื่องง่าย ๆ และหากมีผู้กู้ร่วม หรือผู้ค้ำประกันต้องเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มอีก ไปดู เอกสารกู้ซื้อบ้านของแต่ละธนาคาร กันเลยค่ะ


เอกสารกู้ซื้อบ้าน ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน ควรเตรียมอะไรบ้าง


เอกสารการกู้ซื้อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีรายละเอียดดังนี้

หลักฐานการขอกู้เงิน

          1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

          2. ทะเบียนบ้านทุกหน้า (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

          3. สำเนาทะเบียนสมรส / หย่า / มรณะบัตร / ใบแจ้งความแยกกันอยู่ แล้วแต่กรณี (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

          4. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

           กรณีประกอบอาชีพประจำ แสดงหนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริง) และสลิปเงินเดือน / ใบแจ้งรายได้จากหน่วยงานย้อนหลัง 3 เดือน หรือสมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน พิมพ์รายการจนถึงปัจจุบัน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
      
           กรณีประกอบอาชีพอิสระ แสดงสำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี) รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน (ตัวจริงพร้อมสำเนา) ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ

          5. แผนที่ตั้งโดยสังเขป

          6. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3ก. หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า จำนวน 2 ชุด

            กรณีซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ซื้อห้องชุด ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร ให้แสดงสำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ

            กรณีปลูกสร้าง / ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร ให้แสดงสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร /คำขออนุญาต / แบบก่อสร้างอาคาร / ส่วนขยาย / ต่อเติมอาคาร / ซ่อมแซมอาคาร

               ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในเอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับ

               กรณีมีผู้กู้มากกว่า 1 คน ผู้กู้ร่วมทุกคนจะต้องนำเอกสารส่วนตัวและรายได้มาแสดงต่อธนาคารด้วย

               ในกรณีจำเป็น ธนาคารอาจขอหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา


** หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนยื่นเอกสาร

 
 ดูรายละเอียด สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพิ่มเติมคลิก 

เอกสารกู้ซื้อบ้าน ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน ควรเตรียมอะไรบ้าง

เอกสารการกู้ซื้อบ้านธนาคารกรุงไทย มีรายละเอียดดังนี้

หลักฐานและเอกสารประกอบคำขอกู้

          1. สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

          2. สำเนาภาพถ่ายทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม

          3. สำเนารายการบัญชีเงินฝาก (Statement) และหนังสือหรือหลักฐานแสดงรายได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

          4. สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ (กรณีซื้อห้องชุดในอาคารชุด) ที่เสนอเป็นหลักประกัน

          5. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน

          6. สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลนอาคารที่จะปลูกสร้าง (พิมพ์เขียว) ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร

          7. รูปถ่ายบ้าน หรือทาวน์เฮ้าส์ หรือห้องชุดในอาคารชุด หรืออาคารพาณิชย์ ที่จะซื้อ


** หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนยื่นเอกสาร


 ดูรายละเอียด สินเชื่อบ้านกรุงไทย เพิ่มเติมคลิก 


เอกสารกู้ซื้อบ้าน ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน ควรเตรียมอะไรบ้าง


เอกสารการกู้ซื้อบ้านธนาคารออมสิน มีรายละเอียดดังนี้

หลักฐานและเอกสารประกอบคำขอกู้ในเบื้องต้น

          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้กู้และคู่สมรส

          2. สำเนาใบสำคัญสมรส ใบหย่า หรือใบมรณบัตรของคู่สมรส

          3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส

หลักฐานอื่น ๆ ที่ต้องใช้เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับการประกอบอาชีพของผู้กู้

          1. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ลูกจ้างบริษัท จะต้องมี

           1.1 หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้และคู่สมรส

           1.2 สลิปเงินเดือน หรือ ใบเสียภาษีเงินได้

           1.3 สำเนาบัญชีเงินฝากอย่างน้อย 6 เดือน

           1.4 สำเนาเงินฝากธนาคาร (ถ้ามี)

          2. การประกอบอาชีพอิสระ

           2.1 สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ รายชื่อผู้ถือหุ้น

           2.2 Statement

           2.3 งบการเงิน

           2.4 อื่น ๆ ที่แสดงที่มาของรายได้

การแสดงหลักทรัพย์ค้ำประกัน ต้องมีหลักฐานเพิ่มจากหลักฐานปกติ

          1. สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 ก. หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ถ่ายเอกสารทุกหน้าขนาดเท่ากับต้นฉบับ)

          2. แผนผังบริเวณที่ตั้งหลักทรัพย์

          3. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และใบเสร็จรับเงินดาวน์

          4. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ขาย (กรณีซื้อบ้านเก่า)

          5. ราคาประเมินของกรมที่ดิน (ถ้ามี)


** หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนยื่นเอกสาร


 ดูรายละเอียด สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน เพิ่มเติมคลิก 


เอกสารกู้ซื้อบ้าน ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน ควรเตรียมอะไรบ้าง

เอกสารการกู้ซื้อบ้านธนาคารกสิกรไทย มีรายละเอียดดังนี้


เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

          1. เอกสารส่วนตัว

           1.1 สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ

           1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

           1.3 สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)

           1.4 สำเนาทะเบียนสมรส/ หย่า/ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

           1.5 สำเนาใบมรณะบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

           1.6 กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาใบอนุญาตทำงาน

           2. เอกสารแสดงรายได้

           2.1 กรณีบุคคลธรรมดามีรายได้ประจำ

              สลิปเงินเดือน (ไม่เกิน 3 เดือน) หรือหนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง)

              สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

           2.2 กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว

              หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทและใบทะเบียนการค้า

              สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและของผู้กู้ร่วม ไม่เกิน 3 เดือน

              สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)

              หลักฐานแสดงการเสียภาษี หรืองบการเงินปีล่าสุด

              หนังสือทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์

           3. เอกสารหลักทรัพย์

           3.1 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (สำเนาเท่าฉบับจริง)

           3.2 ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง ตัวอย่างเช่น

                 สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13)

                 หนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14)

           3.3 สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการจ่ายชำระเงินดาวน์ / เงินมัดจำ (ถ้ามี)

           3.4 แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป


** หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนยื่นเอกสาร


 ดูรายละเอียด สินเชื่อบ้านกสิกรไทย เพิ่มเติมคลิก 


เอกสารกู้ซื้อบ้าน ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน ควรเตรียมอะไรบ้าง

เอกสารการกู้ซื้อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์ มีรายละเอียดดังนี้

 1. เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

            สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ

            สำเนาทะเบียนบ้าน

            สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า

            สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

 2. เอกสารแสดงรายได้

            2.1 กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

                    ใบรับรองเงินเดือน หรือรายได้ และสลิปเงินเดือน

                    เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

            2.2 กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

                    เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)

            2.3 กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพอิสระ

                    เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

                    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)

 3. เอกสารทางด้านหลักประกัน

            ภาพถ่ายโฉนดที่ดินหน้า-หลัง

            แบบก่อสร้างและรายการวัสดุ

            สัญญาว่าจ้างปลูกสร้าง

            ใบอนุญาตก่อสร้าง


** หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนยื่นเอกสาร


 ดูรายละเอียด สินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์ เพิ่มเติมคลิก 

เอกสารกู้ซื้อบ้าน ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน ควรเตรียมอะไรบ้าง

เอกสารการกู้ซื้อบ้านธนาคารกรุงเทพ มีรายละเอียดดังนี้

หลักฐานและเอกสารประกอบคำขอกู้

1. เอกสารสำหรับผู้กู้ทุกประเภท

            สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ

            สำเนาทะเบียนบ้าน

            สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

            ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ทุกใบ)

เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม เป็นพนักงานหรือข้าราชการ

            ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน (ไม่เกิน 3 เดือน)

            ต้นฉบับสลิปเงินเดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับเงินเดือน

            สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี (กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด)

เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม เป็นเจ้าของกิจการ

            สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) (ไม่เกิน 3 เดือน)

            สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)

            สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงินเบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน

            งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ประจำปีปีล่าสุด

2. เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ

            สำเนาโฉนดที่ดิน / สำเนาเอกสารกรรมสิทธิห้องชุด

            สำเนาเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย

            เอกสารหลักฐานการชำระเงินดาวน์

            แผนที่แสดงที่ตั้งหลักประกัน

 
เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ (เพิ่มเติมกรณีปลูกสร้าง / ต่อเติม / ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย)

            สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ปรับปรุงอาคาร

            สำเนาพิมพ์เขียว (แบบแปลนก่อสร้าง)

            สำเนาสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ขอสินเชื่อ

เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ (เพิ่มเติมกรณีรีไฟแนนซ์)

            สำเนาสัญญาจำนอง และข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง

            สำเนาสัญญากู้เงิน

            สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง 3 เดือน

3. เอกสารแสดงฐานะทางการเงินและภาระหนี้สิน


            สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน

            สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน ห้องชุด พันธบัตร ใบหุ้น

            เอกสารสัญญาแสดงสิทธิการเช่า ฯลฯ

            สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน/สัญญาเช่าซื้อ / สัญญาจำนอง และเอกสารหลักฐานการชำระหนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา


** หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนยื่นเอกสาร


 ดูรายละเอียด สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ เพิ่มเติมคลิก 
เอกสารกู้ซื้อบ้าน ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน ควรเตรียมอะไรบ้าง


เอกสารการกู้ซื้อบ้านธนาคารกรุงศรี มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

            สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ

            สำเนาทะเบียนบ้าน

            สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)

            สำเนาทะเบียนสมรส/ หย่า/ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

            สำเนาใบมรณบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

เอกสารแสดงรายได้

1. กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ


            สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง)

            สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

            สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

2. กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

            สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน / ใบทะเบียนการค้า

            สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม

            สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)

            สำเนา ภ.พ.30 (ถ้ามี)

เอกสารทางด้านหลักประกัน  
 

            สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)

            ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14)

            สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการจ่ายชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)


** หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนยื่นเอกสาร


 ดูรายละเอียด สินเชื่อบ้านกรุงศรี เพิ่มเติมคลิก 

เอกสารกู้ซื้อบ้าน ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน ควรเตรียมอะไรบ้าง

เอกสารการกู้ซื้อบ้านธนาคารทหารไทย มีรายละเอียดดังนี้

1. เอกสารประกอบการกู้ สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี

            1.1 สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส(ถ้ามี) สำเนาหนังสือเปลียนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)

            1.2 หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน ไม่เกิน 12 เดือน และ สำเนารายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน

            1.3 กรณีกิจการส่วนตัวใช้บัญชีย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน สำเนาใบทะเบียนการค้า และใบแจ้งชำระค่าบริการสาธารณูปโภคที่ระบุที่อยู่บริษัท

            1.4 เอกสารรับรองหลักประกัน ใช้สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบแปลน หรือ หนังสือใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้าง

2. เอกสารประกอบการกู้ สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์

            2.1 สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส(ถ้ามี) สำเนาหนังสือเปลียนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)

            2.2 หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน ไม่เกิน 12 เดือน และ สำเนารายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน

            2.3 กรณีกิจการส่วนตัวใช้บัญชีย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน สำเนาใบทะเบียนการค้า และใบแจ้งชำระค่าบริการสาธารณูปโภคที่ระบุที่อยู่บริษัท

            2.4 เอกสารรับรองหลักประกัน ใช้สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบแปลน หรือ หนังสือใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้าง

3. เอกสารประกอบการกู้ สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์

            3.1 สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส(ถ้ามี) สำเนาหนังสือเปลียนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)

            3.2 หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน ไม่เกิน 12 เดือน และ สำเนารายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน

            3.3 กรณีกิจการส่วนตัวใช้บัญชีย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน สำเนาใบทะเบียนการค้า และใบแจ้งชำระค่าบริการสาธารณูปโภคที่ระบุที่อยู่บริษัท

            3.4 เอกสารรับรองหลักประกัน ใช้สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบแปลน หรือ หนังสือใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้าง


** หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนยื่นเอกสาร


 ดูรายละเอียด สินเชื่อบ้านทหารไทย เพิ่มเติมคลิก 


เอกสารกู้ซื้อบ้าน ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน ควรเตรียมอะไรบ้าง

เอกสารการกู้ซื้อบ้านธนาคารยูโอบี มีรายละเอียดดังนี้

หลักฐานและเอกสารประกอบคำขอกู้

เอกสารสำหรับผู้กู้ทุกประเภท

            บัตรประชาชน

            ทะเบียนบ้าน

            ทะเบียนสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)

            ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

            บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารด้านหลักทรัพย์


            1. โฉนดที่ดินทุกหน้า

            2. สัญญาจะซื้อจะขาย

            3. หลักฐานการผ่อนดาวน์

           1. กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น

                   สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)

                   หลักฐานการผ่อนชำระ ต่อเนื่อง  12 เดือน

                   สัญญากู้เงิน และสัญญา จำนอง

           2. กรณีเพื่อก่อสร้างบ้าน

                   ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน

                   แบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง หรือ พิมพ์เขียว

                   สัญญาว่าจ้าง หรือ ใบเสนอราคาก่อสร้างจากผู้รับเหมา

เอกสารด้านการเงิน

           1. สลิปเงินเดือนล่าสุด และหนังสือ รับรอง เงินเดือน (ต้นฉบับ)

           2. บัญชีเงินฝากธนาคารย้อน หลัง 6 เดือน

           3. กรณีประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว

            ทะเบียนการค้า

            หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

            หนังสือบริคณห์สนธิ


** หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนยื่นเอกสาร


 ดูรายละเอียด สินเชื่อบ้านยูโอบี เพิ่มเติมคลิก 

เอกสารกู้ซื้อบ้าน ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน ควรเตรียมอะไรบ้าง

เอกสารการกู้ซื้อบ้านธนาคารอิสลาม มีรายละเอียด ดังนี้

เอกสารส่วนบุคคล

          1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

          2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร

          3. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน คู่สมรส (ถ้ามี)

          4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล / สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

กรณีพนักงานบริษัททั่วไป / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

          1. สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุดนับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ ถ้าไม่มีใช้หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัทฉบับจริง ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ

          2. สำเนาบัญชีธนาคารที่มีเงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกันนับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ

กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

          1. สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล กรณีเป็นบริษัทจำกัด เพิ่มหนังสือรับรองรายชื่อผู้ถือหุ้น (เอกสารต้องรับรองสำเนาโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ)

          2. สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) ที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือน

          3. สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) ที่เป็นบัญชีเงินออมของผู้ขอสินเชื่อ (ถ้ามี)

เอกสารเพิ่มเติม

กรณีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

          1. สำเนาโฉนดทุกหน้าฉบับล่าสุด

          2. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

          3. สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง อาทิ สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13) ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน ใบคำขอเลขที่บ้าน (ถ้ามี / แล้วแต่กรณี)

          4. สำเนาใบเสร็จผ่อนดาวน์ (ถ้ามี / แล้วแต่กรณี)

กรณีเพื่อก่อสร้าง / ซ่อมแซม / ต่อเติม ที่อยู่อาศัย


          1. ใบอนุญาตก่อสร้าง แบบแปลน (พิมพ์เขียว) และสัญญารับเหมา (กรณีก่อสร้าง / ต่อเติม) ส่วนกรณีซ่อมแซม หรือต่อเติมเล็กน้อย อนุโลมให้ใช้สัญญารับเหมา และแบบแปลนที่ไม่ใช่พิมพ์เขียว (ถ้ามี) 


** หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนยื่นเอกสาร


 ดูรายละเอียด สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอิสลาม เพิ่มเติมคลิก 
          พอมีข้อมูลดี ๆ แบบนี้แล้ว เชื่อเลยว่า การกู้ซื้อบ้านไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอย่างที่ใครเคยคิดอย่างแน่นอน ขอเพียงแค่เตรียมเอกสารกู้ซื้อบ้านให้ครบตามหลักเกณฑ์ของแต่ละธนาคาร ความฝันเรื่องมีบ้านเป็นของตนเองสักหลังก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมแล้ว


แบบบ้านสวย ตกแต่งบ้าน สินเชื่อบ้าน ฮวงจุ้ยบ้าน สวนสวยๆ คลิกเลย

 คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
krungsri.comibank.co.th, uob.co.th, tmbbank.com, bangkokbank.com, ktb.co.th, scb.co.th, kasikornbank.com, gsb.or.th, ghbank.co.th
เอกสารกู้ซื้อบ้าน ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน ควรเตรียมอะไรบ้าง โพสต์เมื่อ 19 กันยายน 2556 เวลา 18:18:48 211,604 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: เอกสารกู้ซื้อบ้าน ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน ควรเตรียมอะไรบ้าง ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP