x close

อัปเดต ! เอกสารกู้ซื้อบ้าน 2565 ก่อนขอสินเชื่อบ้าน ควรเตรียมอะไรบ้าง

          ถ้าอยากรู้แล้วว่า คุณเตรียมเอกสารกู้ซื้อบ้านอะไรบ้าง เพื่อให้การกู้ซื้อบ้านเป็นเรื่องง่าย ๆ และหากมีผู้กู้ร่วมหรือผู้ค้ำประกันต้องเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มอีก ไปดู เอกสารกู้ซื้อบ้านของแต่ละธนาคาร กันเลยค่ะ

เอกสารกู้ซื้อบ้าน

          การจะมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลัง อาจไม่ใช่เพียงความฝันลม ๆ แล้ง ๆ อีกต่อไป หากคุณเตรียมเอกสารกู้ซื้อบ้านให้พร้อมก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำให้คุณผ่านเกณฑ์การกู้ซื้อบ้านของสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้น และวันนี้กระปุกดอทคอมก็มีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับ วิธีการเตรียมเอกสารกู้ซื้อบ้าน เพื่อยื่นขอสินเชื่อบ้าน มาฝากกัน

1. เอกสารขอสินเชื่อบ้าน ธอส.


เอกสารขอสินเชื่อบ้าน ธอส.
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

          เอกสารขอสินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีรายละเอียดดังนี้ 

เอกสารส่วนตัว

          1. บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
          2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
          3. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณบัตร/ใบแจ้งความแยกกันอยู่ (ถ้ามี)
          4. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
          5. สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี) 

เอกสารแสดงรายได้

          1. กรณีประกอบอาชีพประจำ

          - หนังสือรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนแบบใช้สวัสดิการของหน่วยงาน
          - สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
          - Statement เงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
          - หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่น ๆ (พร้อมตัวจริง)
      
          2. กรณีประกอบอาชีพอิสระ

          - Statement เงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน
          - หลักฐานการเงินอื่น ๆ (พร้อมตัวจริง)
          - สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนนิติบุคคล
          - หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
          - ภาพถ่ายกิจการ 3-4 ใบ
          - สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
          - สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าสั่งซื้อสินค้า

เอกสารหลักประกัน

          1. สำเนาสัญญาการซื้อ-ขาย/สัญญาวางมัดจำ/สัญญาเช่าซื้อการเคหะ และหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
          2. สำเนาสัญญากู้เงิน และสำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนองย้ายฯ)
          3. ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน)
          4. หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
          5. สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
          6. สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3 ก./หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อ.ช.2 ทุกหน้า (กรณีซื้อทรัพย์มือสองต้องรับรองสำเนาโดยเจ้าพนักงานที่ดิน)
          7. ใบอนุญาตปลูกสร้าง/ต่อเติม
          8. แบบแปลน/พิมพ์เขียว
          9. ใบประมาณการปลูกสร้าง/สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

** หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนยื่นเอกสาร

2. เอกสารขอสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย


เอกสารขอสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Krungthai Care

          เอกสารการกู้ซื้อบ้าน ธนาคารกรุงไทย มีรายละเอียดดังนี้

          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
          2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส (ถ้ามี)
          3. สำเนาทะเบียนสมรสของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
          4. สำเนา Statement เงินฝากย้อนหลัง หรือหลักฐานแสดงรายได้อื่น ๆ ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
          5. สำเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิห้องชุด (กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่เสนอเป็นหลักประกัน
          6. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน
          7. สำเนาหนังสือสัญญากู้ สำเนาหนังสือสัญญาจำนองหลักทรัพย์
          8. สำเนาใบเสร็จการชำระเงินเดือนล่าสุด หรือ Bank Statement การชำระบัญชีเงินกู้จากสถาบันการเงิน (กรณีปลูกสร้างบ้านหรือเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน)
          9. สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ของอาคารที่จะปลูกสร้าง
          10. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีกู้เพื่อสร้างบ้านหรือเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน)

** หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนยื่นเอกสาร

3. เอกสารขอสินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน


เอกสารขอสินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก GSB Society

          เอกสารการกู้ซื้อบ้าน ธนาคารออมสิน มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารส่วนตัวของผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม 

          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
          3. สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) หรือหนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน
          3. สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า หรือสำเนาใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
          4. Statement เงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ

          1. สำเนาบัตรประชาชน
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน
          3. สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
          4. สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่ 
           - กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
           - กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
           - กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า
          5. บัญชีรับ-รายจ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/งบการเงิน/กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

เอกสารแสดงหลักประกัน
   
          1. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนา น.ส.3 ก. หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ถ่ายเอกสารทุกหน้าขนาดเท่ากับต้นฉบับ)
          2. สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หรือสำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน หรือสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน ท.ด.13 หรือสำเนาสัญญาซื้อ-ขายห้องชุด อ.ช.23
          3. สำเนาใบเสร็จการชำระค่างวดสินเชื่อบ้านที่ต้องการรีไฟแนนซ์ฉบับล่าสุด (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

** หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนยื่นเอกสาร

4. เอกสารขอสินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทย


เอกสารขอสินเชื่อบ้านธนาคารกสิกร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก KBank Live

          เอกสารการกู้ซื้อบ้าน ธนาคารกสิกรไทย มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารส่วนตัว

          1. แบบฟอร์มใบสมัครคำขอสินเชื่อและหนังสือให้ความยินยอมที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนทั้งผู้กู้และผู้กู้ร่วม
          2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ทั้งผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส)
          3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
          4. หนังสือให้ความยินยอมที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
          5. กรณีสมรสจดทะเบียน-สำเนาทะเบียนสมรส
          6. กรณีสมรสไม่จดทะเบียน-หนังสือยืนยันสถานภาพสมรส/สำเนาทะเบียนบ้าน/สูติบัตรของบุตร
          7. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

          1. ผู้มีรายได้ประจำ

          - สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสลิปโบนัส (ถ้ามี)
          - Statement เงินฝากย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

          2. ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

          - เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง ในนามส่วนบุคคลหรือกิจการ
          - เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

          3. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

          - เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
          - เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

เอกสารหลักประกัน

          - สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3 ก. หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า

** หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนยื่นเอกสาร

5. เอกสารขอสินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์


เอกสารขอสินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SCB Thailand

          เอกสารการกู้ซื้อบ้าน ธนาคารไทยพาณิชย์ มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารส่วนตัว

          1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตร) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หากมีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน
          3. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า (ถ้ามี)
          4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

          1. ผู้มีรายได้ประจำ

          - หนังสือรับรองเงินเดือนและสลิปเงินเดือน
          - เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

          2. กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

          - เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
          - ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ใบ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป
          - สำเนาทะเบียนการค้า หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
          - หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภ.ง.ด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย และใบเสร็จซื้อ-ขายสินค้า

          3. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

          - เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
          - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)

เอกสารหลักประกัน

          - สำเนาสัญญาซื้อ-ขาย

** หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนยื่นเอกสาร

6. เอกสารขอสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ


เอกสารขอสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bangkok Bank

          เอกสารการกู้ซื้อบ้าน ธนาคารกรุงเทพ มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารส่วนตัว 

          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
          - สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กรณีประกอบวิชาชีพเฉพาะ)
          - สำเนาทะเบียนบ้าน
          - สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
          - ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ทุกใบ)

เอกสารแสดงรายได้

          1. กรณีผู้กู้/ผู้กู้ร่วมเป็นพนักงานหรือข้าราชการ

          - ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน (ไม่เกิน 3 เดือน)
          - ต้นฉบับสลิปเงินเดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับเงินเดือน
          - สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี (กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด)

          2. กรณีผู้กู้/ผู้กู้ร่วมเป็นเจ้าของกิจการ

          - สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) (ไม่เกิน 3 เดือน)
          - สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
          - สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงินเบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
          - งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ประจำปีปีล่าสุด

เอกสารแสดงฐานะทางการเงินและภาระหนี้สิน

          - สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน
          - สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น โฉนดที่ดิน ห้องชุด พันธบัตร ใบหุ้น เอกสารสัญญาแสดงสิทธิ์การเช่า ฯลฯ
          - สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน/สัญญาเช่าซื้อ/สัญญาจำนอง และเอกสารหลักฐานการชำระหนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

เอกสารหลักประกัน

          - สำเนาโฉนดที่ดิน/สำเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ห้องชุด
          - สำเนาเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย
          - เอกสารหลักฐานการชำระเงินดาวน์
          - แผนที่แสดงที่ตั้งหลักประกัน
   
เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ (เพิ่มเติมกรณีปลูกสร้าง/ต่อเติม/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย)

          - สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ปรับปรุงอาคาร
          - สำเนาพิมพ์เขียว (แบบแปลนก่อสร้าง)
          - สำเนาสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ขอสินเชื่อ

เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ (เพิ่มเติมกรณีรีไฟแนนซ์)

          - สำเนาสัญญาจำนอง และข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง
          - สำเนาสัญญากู้เงิน
          - สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง 3 เดือน
          
** หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนยื่นเอกสาร

7. เอกสารขอสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา


เอกสารขอสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Krungsri Simple

          เอกสารการกู้ซื้อบ้าน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารส่วนตัว

          1. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน
          3. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
          4. สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
          5. สำเนาใบมรณบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
          6. สำเนาใบประกอบวิชาชีพที่ถือไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังไม่หมดอายุ สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

          1. กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

          - สลิปเงินเดือน (ฉบับล่าสุด) หรือหนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง) กรณีมีรายได้เป็น Commission ใช้สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 12 เดือน
          - สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน กรณีมีรายได้เป็น Commission ใช้สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 12 เดือน
          - หนังสือรับรองโบนัส (ถ้ามี)
          - แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (50 ทวิ และ ภ.ง.ด.90/91) พร้อมใบเสร็จการชำระภาษีย้อนหลัง 2 ปี

          2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว

          - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน/ใบทะเบียนการค้า ไม่เกิน 3 เดือน
          - สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้/ผู้กู้ร่วม ไม่เกิน 3 เดือน
          - สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)
          - สำเนา ภ.พ.30 พร้อมใบเสร็จ (ถ้ามี)
          - สำเนา ภ.พ.20 (ถ้ามี)
          - สำเนาบริคณห์สนธิไม่เกิน 3 เดือน

เอกสารหลักประกัน

          1. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)
          2. ใบอนุญาตปลูกสร้าง/หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ท.ด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ท.ด.14 )
          3. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการจ่ายชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)
          4. สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน (กรณีถ้ามีสัญญาเงินกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอื่นและอยู่ระหว่างการผ่อนชำระ)
          5. แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป

** หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนยื่นเอกสาร

8. เอกสารขอสินเชื่อบ้านธนาคารทหารไทย


เอกสารขอสินเชื่อบ้านธนาคารทหารไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ttb bank

          เอกสารการกู้ซื้อบ้าน ธนาคารทหารไทย มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารส่วนตัวผู้กู้/ผู้กู้ร่วม

          1. พนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานธนาคาร/พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์ 

          - สำเนาบัตรประชาชน  
          - สำเนาทะเบียนบ้าน
          - สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือนอายุไม่เกิน 2 เดือน
          - สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

          2. ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ

          - สำเนาบัตรประชาชน
          - สำเนาทะเบียนบ้าน
          - สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือน
          - สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ  ได้แก่
                    กรณีบริษัท : สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
                    กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด : สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
                    กรณีร้านค้า : สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า
          - บัญชีรับ-จ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/งบการเงิน/กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

เอกสารหลักประกัน

          1. สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า/สำเนา น.ส.3 ก. ทุกหน้า หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือ อ.ช.2 ทุกหน้า
          2. สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หรือสำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน หรือสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน ท.ด.13 หรือสำเนาสัญญาซื้อ-ขายห้องชุด อ.ช.23

** หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนยื่นเอกสาร

9. เอกสารขอสินเชื่อบ้านธนาคารยูโอบี


เอกสารขอสินเชื่อบ้านธนาคารยูโอบี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก  UOB

          เอกสารการกู้ซื้อบ้าน ธนาคารยูโอบี มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารส่วนตัว

          1. บัตรประชาชน
          2. ทะเบียนบ้าน
          3. ทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
          4. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
          5. บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

          1. ผู้มีรายได้ประจำ

          - สลิปเงินเดือนล่าสุดและหนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ)
          - Statement บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

          2. ผู้ระกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว

          - ทะเบียนการค้า
          - หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
          - หนังสือบริคณห์สนธิ

เอกสารด้านหลักประกัน

          1. โฉนดที่ดินทุกหน้า
          2. สัญญาจะซื้อจะขาย
          3. หลักฐานการผ่อนดาวน์

          กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น

          - สัญญาซื้อ-ขายที่ดิน (ท.ด.13)
          - หลักฐานการผ่อนชำระต่อเนื่อง 12 เดือน
          - สัญญากู้เงินและสัญญาจำนอง

          กรณีเพื่อก่อสร้างบ้าน

          - ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน
          - แบบแปลนสิ่งปลูกสร้างหรือพิมพ์เขียว
          - สัญญาว่าจ้างหรือใบเสนอราคาก่อสร้างจากผู้รับเหมา

** หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนยื่นเอกสาร

10. เอกสารขอสินเชื่อบ้านธนาคารเกียรตินาคินภัทร


เอกสารขอสินเชื่อบ้านธนาคารเกียรตินาคินภัทร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kiatnakin Phatra

          เอกสารการกู้ซื้อบ้าน ธนาคารเกียรตินาคินภัทร มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารส่วนตัว

          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง 2 ชุด
          2. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
          3. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

          1. ผู้มีรายได้ประจำ

          - สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน)
          - Statement บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

          2. เจ้าของธุรกิจและผู้มีอาชีพอิสระ

          - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และสำเนาหนังสือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
          - Statement บัญชีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
          - Statement บัญชีหมุนเวียนส่วนของผู้กู้ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
          - แผนที่สถานที่ประกอบธุรกิจ

เอกสารด้านหลักประกัน

          1. สำเนาโฉนดหลักประกัน/สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
          2. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย/สำเนาใบจอง
          3. แผนที่ที่ตั้งหลักประกัน
          4. แบบบ้าน+ผังโครงการ (กรณีซื้อโครงการจัดสรร)

** หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนยื่นเอกสาร

11. เอกสารขอสินเชื่อบ้านธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์


เอกสารขอสินเชื่อบ้านธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก LH Bank

          เอกสารการกู้ซื้อบ้าน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารส่วนตัว

          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ (ผู้กู้และคู่สมรส)
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้และคู่สมรส)
          3. สำเนาใบทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณบัตร/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

          1. ผู้มีรายได้ประจำ

          - สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริง)
          - สำเนา Statement บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
          - หลักฐานแสดงรายได้พิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี)

          2. ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ

          - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ใบทะเบียนการค้า 
          - สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น 
          - สำเนา Statement บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)
          - ใบ ภ.พ.30 พร้อมใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)

เอกสารด้านหลักประกัน

          1. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 
          2. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ท.ด.13) หนังสือให้ที่ดิน (ท.ด.14)
          3. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)    
          4. แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป

** หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนยื่นเอกสาร

12. เอกสารขอสินเชื่อบ้านธนาคารทิสโก้

เอกสารขอสินเชื่อบ้านธนาคารทิสโก้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก TISCO

          เอกสารการกู้ซื้อบ้าน ธนาคารทิสโก้ มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารส่วนตัว

          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
          3. สำเนาใบทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณบัตร/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

          1. ผู้มีรายได้ประจำ

          - ใบรับรองเงินเดือนและสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3-6 เดือน
          - สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี (50 ทวิ/ภ.ง.ด.90)
          - Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว)
          - เอกสารที่แสดงถึงฐานะทางการเงิน เช่น บัญชีเงินออม กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (ถ้ามี)

          2. ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ

          - ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล/ใบจดทะเบียนการค้า/ใบทะเบียนพาณิชย์
          - สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้/ผู้กู้ร่วม
          - งบการเงินย้อนหลัง 3 ปีของกิจการ
          - สำเนาใบแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย/ใบ ภ.ง.ด/ใบ ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน
          - Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีกิจการ)
          - เอกสารที่แสดงถึงฐานะทางการเงิน เช่น บัญชีเงินออม กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (ถ้ามี)

เอกสารด้านหลักประกัน

          1. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนากรรมสิทธิ์ห้องชุด
          2. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย

** หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนยื่นเอกสาร

13. เอกสารขอสินเชื่อบ้านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย


เอกสารขอสินเชื่อบ้านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก CIMB THAI Bank ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

          เอกสารการกู้ซื้อบ้าน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารส่วนตัว

          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
          3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

          1. ผู้มีรายได้ประจำ

          - สลิปเงินเดือน (สำเนา/ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน
          - สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน ต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน

          2. ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ

          - สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า หรือสำเนาทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นบริษัทจำกัด เพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) ที่รับรองสำเนาโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หรือหลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ/หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
          - สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน

เอกสารด้านหลักประกัน

          - สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระเงินกู้ หรือใบแจ้งยอดหนี้เงินกู้ (Statement) ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน
          - สำเนาหนังสือสัญญาเงินกู้เดิม
          - สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า/สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน

** หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนยื่นเอกสาร

14. เอกสารขอสินเชื่อบ้านแบงค์ออฟไชน่า


เอกสารขอสินเชื่อบ้านแบงค์ออฟไชน่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก  Bank of China Thailand

          เอกสารการกู้ซื้อบ้าน แบงค์ออฟไชน่า มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารส่วนตัว

          1. ใบคำขอสินเชื่อ (ขอได้จากสาขาของธนาคาร)
          2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
          3. สำเนาทะเบียนบ้าน
          4. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
          5. สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาใบสำคัญการหย่า/สำเนาใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
          6. กรณีผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมมีนามสกุลต่างกัน ให้แสดงหลักฐานแสดงความเป็นเครือญาติ เช่น ทะเบียนบ้าน
          
เอกสารแสดงรายได้

          1. ผู้มีรายได้ประจำ

          - สำเนาสลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) และสลิปโบนัส หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
          - สำเนาบัญชีเงินฝากที่ได้รับเงินเดือน แสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน

          2. ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ

          - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือบริคณฑ์สนธิ (รับรองไม่เกิน 3 เดือน และจดทะเบียน 3 ปีขึ้นไป)
          - สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
          - สำเนาบัญชีเงินฝากกิจการ (ย้อนหลัง 6 เดือน)
          - สำเนางบการเงินที่ผ่านการรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาต (ย้อนหลัง 2 ปี)
          - สำเนาหลักฐานแสดงการชำระภาษีเงินได้ของกิจการ ภ.พ.30 (ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมรายงานภาษีซื้อ-ขาย)

          3. ประเภทร้านค้า 

          - สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ (จดทะเบียน 3 ปีขึ้นไป)
          - สำเนาบัญชีเงินฝากส่วนบุคคลและกิจการ (ย้อนหลัง 6 เดือน)
          - สำเนาทะเบียนรายรับ-รายจ่าย (ย้อนหลัง 6 เดือน)
          - สำเนาเอกสารแสดงธุรกรรมการค้า ได้แก่ ใบเรียกให้ชำระเงิน (Invoice) และใบเสร็จรับเงิน (Receipt) ย้อนหลัง 6 เดือน
          - สำเนาหลักฐานแสดงการชำระภาษีรายปี

          4. ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 

          - สำเนาบัญชีเงินฝากส่วนบุคคลย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
          - สำเนาหลักฐานแสดงการชำระภาษีเงินได้ เช่น ภ.ง.ด. ทวิ 50
          - สำเนาใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
          
เอกสารด้านหลักประกัน

          1. หนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย
          2. เอกสารแสดงกรรมสิทธ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ถ้ามี)
          3. หลักฐานการชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)

** หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนยื่นเอกสาร

          พอมีข้อมูลดี ๆ แบบนี้แล้ว เชื่อเลยว่าการกู้ซื้อบ้านไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอย่างที่ใครเคยคิดอย่างแน่นอน ขอเพียงแค่เตรียมเอกสารกู้ซื้อบ้านให้ครบตามหลักเกณฑ์ของแต่ละธนาคาร ความฝันเรื่องมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลังก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมแล้ว

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อัปเดต ! เอกสารกู้ซื้อบ้าน 2565 ก่อนขอสินเชื่อบ้าน ควรเตรียมอะไรบ้าง อัปเดตล่าสุด 15 มิถุนายน 2565 เวลา 18:12:08 463,248 อ่าน
TOP