x close

วิธีบูชาเทพฮินดูที่บ้าน พร้อมของไหว้และคาถาสวดมนต์

เทพฮินดูมีใครบ้าง มาดู 7 อันดับเทพฮินดูบูชาที่บ้าน พร้อมประวัติ ของไหว้ และคาถาไว้สวดบูชาเทพแต่ละองค์

วิธีบูชาเทพฮินดูที่บ้าน

เทพในศาสนาฮินดูมีหลายองค์ เช่น พระพิฆเนศ พระแม่ลักษมี พระศิวะ พระกฤษณะ พระวิษณุ พระแม่กาลี พระแม่สุรัสวดี ซึ่งล้วนเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ในไพ่พยากรณ์เทวะมันตรา ถ้าอยากอัญเชิญมาบูชาที่บ้านทำอย่างไรดี วันนี้เราเลยรวบรวมข้อมูลวิธีบูชาเทพฮินดูที่บ้าน ตั้งแต่ประวัติสังเขป แต่ละองค์ให้โชคด้านใด พร้อมบทสวดมนต์ มาฝากกัน

ประวัติเทพฮินดูและคาถาบูชา

1. พระพิฆเนศ (Ganesha)

พระพิฆเนศ (Ganesha)

พระพิฆเนศ หรือพระคเณศ มีอีกชื่อว่า คชานนท์ ซึ่งเป็นโอรสของพระศิวะกับพระศรีมหาอุมาเทวี (พระแม่ปารวตี) ลักษณะคือ มีกายเป็นมนุษย์ แต่มีเศียรเป็นช้าง ใครที่บูชาเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จ มีความมั่งคั่ง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด และมีความสามารถด้านศิลปะ

คาถาบูชาพระพิฆเนศ แบบสั้น

“โอม ศรี คเณศายะ นมัช
โอม ศรี มหาคณะปัตเตยะ นมัช
โอม คัม คณะปัตเตยะ นมัช
โอม ศรี วินายะกายะ นมัช”
สวด 9 จบ แล้วขอพร

คาถาบูชาพระพิฆเนศ แบบเต็ม

“โอม ศรีคะเนศายะ นะมะ
ชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ ชายะคะเณศะ
เทวา มาตา ชากี ปะระวะตี ปิตามะหา เทวา 
ละฑุวัน  กาโกคะ ละเค สันตะ กะเร เสวา เอกทันตะ
ทะยาวันดะ จาระ ภุชา ธารี มาเถ สินทูระ เสเห 
มูเส กี อะสะวารี อันธะนะ โก อางขะ เทตะโก กายา 
พามณะนะ โก กุตรระ เทตะ โกทินะ นิระ ทะนะ มายาฯ 
โอม ศรีคะเนศายะ นะมะหะ”

สวดคาถาบูชาพระพิฆเนศ 3 จบ แล้วขอพร

2. พระศิวะ (Shiva)

พระศิวะ (Shiva)

         พระศิวะ หรือพระอิศวร เป็นพระสวามีของพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี หรือพระอุมาเทวี หรือชาวฮินดูนิยมเรียกกันว่า พระนางปารวตี เป็น 1 ใน 3 มหาเทพ หรือที่รู้จักกันในนามว่า ตรีมูรติ ประกอบด้วย พระนารายณ์ พระศิวะ และพระพรหม มหาเทพสูงสุดแห่งศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ซึ่งพระศิวะถือเป็นเทพแห่งการทำลายล้างสิ่งชั่วร้าย และประทานพรให้ผู้ทำความดี ใครที่บูชาเชื่อว่าจะมีชื่อเสียงเกียรติยศ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

คาถาบูชาพระศิวะ (พระอิศวร)

“โอม นะมัส ศิวายะ” (3 จบ)
“โอม กระปูระเคารัม กรุณาวะตารัม
สัมสาระสารัม ภุชะเคน ทระหารัม
สะทาวะสันตัม หะริทะยาระวินเท
ภะวัมภะวาณิ สะหิตัม นะมามิ” (1 จบ)

3. พระแม่กาลี (Kali)

พระแม่กาลี (Kali)

พระแม่กาลี เป็นปางหนึ่งของพระแม่อุมาเทวี ซึ่งเป็นชายาของพระศิวะ พระวรกายสีดำ พระพักตร์ดุร้าย แลบลิ้นยาว มีสร้อยสังวาลรูปหัวกะโหลก พระแม่กาลีมีพลังอำนาจ ปราบปรามสิ่งชั่วร้าย มีความกล้าหาญและเด็ดขาด ใครที่บูชาเชื่อว่าจะปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง ชีวิตมีแต่ความสุข ช่วยขจัดศัตรูและอุปสรรคต่าง ๆ

คาถาบูชาพระแม่กาลี

“โอม ศรี มหา กาลิกาไย นะมะห์” (3 จบ)
“โอม ชยะตี มหากาลี ชยะตี อาธยะ กาลี มาตา
ชยะรูปะ ประจัญทิกา มหากาลิกะ เทวี
ชยะตี รักตาสะนะ เราทะระมุขี รุทะรานี
อริ โศนิตขะไประ ภะระนี ขัททะคะ ธรณี ศุจี ปาณนี ฯ” (1 จบ)

4. พระวิษณุ (Vishnu)

ระวิษณุ (Vishnu)

พระวิษณุ หรือพระนารายณ์ มีพระชายาคือ พระแม่ลักษมี เป็น 1 ใน 3 มหาเทพ หรือที่รู้จักกันในนามว่า ตรีมูรติ ประกอบด้วย พระวิษณุ พระศิวะ และพระพรหม เป็นมหาเทพผู้ดูแลรักษาทุกสรรพสิ่ง มีหน้าที่ปกป้องโลกมนุษย์ ใครที่บูชาเชื่อว่าชีวิตจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ปลอดจากภยันตราย และมีโชคลาภ

คาถาบูชาพระวิษณุ

“โอม ศานตะการัม ภุชะคะศะยะนัม ปัทมะนาภัม สุเรศัม
วิศวาธารัม คะคะนะสัมทะริศัม เมฆะวะระณัม ศุภางคัม
ลักษมีกานธัม กามะละนะยะนัม โยคิภี ธยานะกัมยัม
วันเทวิษณุม ภะวะภะยาหะรัม สะระวะ โลกัย กะนาทัมฯ”

5. พระแม่ลักษมี (Lakshmi)

พระแม่ลักษมี (Lakshmi)

พระแม่ลักษมี เป็นชายาของพระนารายณ์ หรือพระวิษณุ ที่ถือกำเนิดมาจากฟองน้ำตอนที่เทวดาและอสูรกวนเกษียรสมุทรเพื่อทำน้ำอมฤต โดยพระองค์ได้นั่งมาบนดอกบัวและถือดอกบัวในมือ กลายเป็นสัญลักษณ์ของพระองค์อีกด้วย ใครที่บูชาเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จในด้านความรักและมีความมั่งคั่ง

 คาถาบูชาพระแม่ลักษมี แบบย่อ (ทางพราหมณ์)

“โอม ศรี มหาลักษมี เจ นะมะหะ”
หรือ
“โอม พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตตัญจะ มหาลาโภ
ทุติยัมปิ พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตตัญจะ มหาลาโภ
ตะติยัมปิ พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตตัญจะ มหาลาโภ”

คาถาบูชาพระแม่ลักษมี

“โอม ชยะ ศรี ลักษมี มาตา (3 จบ)
โอม ศรี ลักษะมิไย นะมะห์ (3 จบ)
โอม มหาลักษะ มิไย นะโม นะมะหะ
โอม วิษณุ ปรียาไย นะโม นะมะหะ
โอม ธะนะ ประทาไย นะโม นะมะหะ
โอม วิศวา จะนันไย นะโม นะมะหะ
ยา เทวี สะระวะ ภูเตชุ
ลักษมี รูเปนะ สัม สะถิตา
นะมัส ตัสไย นะมัส ตัสไย นะมัส ตัสไย
นะโม นะมะหะ”

6. พระแม่สรัสวดี (Saraswati)

พระแม่สรัสวดี (Saraswati)

พระแม่สรัสวดี เป็นชายาของพระพรหม (ผู้สร้างโลก) พระองค์เป็นเทวีแห่งปัญญา มีความรู้ความเชี่ยวชาญศาสตร์ทุกแขนง ทั้งอักษรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น ใครที่บูชาเชื่อว่าจะทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความสามารถรอบรู้ มีความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้า

คาถาบูชาพระแม่สรัสวดี

“โอม ชยะ ศรี สรัสวตี มาตา” (3 จบ)
“โอม ศรี สรัสวะติไย นะมะห์” (3 จบ)
“โอม สรัสวตี นะมัส ตุภะยัม
วาระเท กามะรูปินี
วิทยา รัมภัม กะริชยามิ
สิทธิ ภะวะตุ เม สะทา” (1 จบ)

7. พระกฤษณะ (Krishna)

พระกฤษณะ (Krishna)

พระกฤษณะ เป็นอวตารหนึ่งของ พระวิษณุ ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อทำลายอสูรซึ่งเป็นลุงของพระองค์เอง มีชายาอยู่หลายองค์เนื่องจากเป็นเทพผู้มีรูปงาม เป็นองค์เทพที่ชาวฮินดูให้ความเคารพนับถือ ใครที่บูชาเชื่อว่าจะสมหวังในความรัก ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง และอยู่เย็นเป็นสุข

บทบูชาพระกฤษณะ

“ฮะเร กฤษณะ ฮะเร กฤษณะ
กฤษณะ กฤษณะ ฮะเร ฮะเร
ฮะเร รามะ ฮะเร รามะ
รามะ รามะ ฮะเร ฮะเร”

ของไหว้เทพฮินดูที่บ้าน

ของไหว้เทพฮินดูที่บ้าน

  • ตะเกียงน้ำมันบูชาเทพ หรือดิยา : เพื่อปัดเป่าพลังลบ ควรหมั่นทำความสะอาดและดูแลรักษาไม่ให้ไส้ตะเกียงพันกัน และระหว่างทำพิธีให้วางไว้ทางขวามือของผู้ทำพิธีบูชา 

  • ดอกไม้สด : ในห้องบูชาควรใช้ดอกไม้สด ถ้าดอกไม้แห้งหรือเหี่ยวแล้วควรนำดอกไม้สดมาเปลี่ยนใหม่

  • รูปปั้น : หรือรูปภาพเทพฮินดู ที่ต้องการบูชา หลีกเลี่ยงการนำรูปตัวเอง สมาชิกภายในครอบครัว หรือบรรพบุรุษ ไปวางในห้องบูชา

  • ธูปหอม : การจุดธูปบูชาจะช่วยให้เกิดความสงบและพลังงานดีไหลเวียนได้สะดวก 

  • คัมภีร์ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู : ควรวางไว้ในทิศตะวันตกหรือทิศใต้ และควรดูแลรักษาอย่าให้ฉีกขาด 

ตำแหน่งวางแท่นบูชาเทพฮินดูที่บ้าน

พระพิฆเนศ (Ganesha)

ตำแหน่งสร้างแท่นประทับเทพฮินดู

วาสตุศาสตรา หรือ วัสดุศาสตร์ (Vastu shastra) ศาสตร์แห่งการก่อสร้างโบราณของอินเดีย ได้กล่าวไว้ว่า ทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือตะวันออกของบ้านเหมาะเป็นที่ประทับของเทพฮินดู หรือเรียกกันว่า มณเฑียร (Mandir) สามารถสร้างห้องบูชาเทพฮินดู โดยแท่นประทับควรอยู่มุมตะวันออกเฉียงเหนือของห้อง เพื่อช่วยให้เกิดการไหลเวียนของพลังงานที่ดี

ชั้นล่างของบ้านเหมาะเป็นที่ประทับของเทพฮินดู

ถ้าบ้านมีหลายชั้น การเลือกห้องสำหรับเป็นที่ประทับของเทพฮินดูควรเลือกใช้ห้องโถงชั้นล่าง หรือบริเวณระเบียงบ้าน โดยกั้นห้องเพิ่ม ทั้งนี้ ไม่ควรใช้ห้องใต้ดิน เนื่องจากไม่เป็นมงคล

ทิศวางเทพฮินดู

เทพฮินดูควรตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของห้องบูชา และอยู่ห่างจากผนัง 1 นิ้ว ไม่ควรหันหน้าเข้าหากันหรือหันหน้าไปทางประตู วางน้ำดื่มบูชาเทพไว้ทิศเหนือหรือตะวันออก และตั้งตะเกียงไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

วิธีจัดแท่นบูชาเทพฮินดูที่บ้าน

วิธีบูชาเทพฮินดูที่บ้าน

โต๊ะหมู่บูชาเทพฮินดูควรจัดเป็นรูปทรงกรวย ตำแหน่งบนสุดตรงกลางเป็นที่ประทับของพระพิฆเนศ เทพองค์ชายควรอยู่ทางด้านขวาของพระพิฆเนศ เทพองค์หญิงจะอยู่ทางซ้าย และควรให้พระพิฆเนศอยู่ทางด้านซ้ายของพระแม่ลักษมี พระแม่สรัสวดีควรวางไว้ทางด้านขวาของพระแม่ลักษมี สำหรับพระตรีมูรติควรวางเสมอกันในตำแหน่งตรงกลางในส่วนที่กว้างที่สุด ได้แก่ พระพระศิวะ (ซ้าย) พระวิษณุ (กลาง) และพระพรหม (ขวา) 

สำหรับการขึ้นบ้านใหม่ควรนำพระพิฆเนศเข้ามาบูชาในบ้านก่อน ซึ่งเชื่อว่าพระองค์จะช่วยขจัดอุปสรรคและปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง
ในการบูชาเทพฮินดูที่บ้าน

  • ไม่ควรวางเทพฮินดูไว้ใต้บันได 

  • ไม่ควรมีรูปบูชาของเทพฮินดูที่มีรอยร้าวแตกหักเก็บไว้ในบ้าน 

  • ในบ้านควรบูชาแค่เทพฮินดูเท่านั้น

  • ไม่ควรมีรูปคนตายอยู่ภายในบ้าน

ใครอยากอัญเชิญเทพฮินดูมาบูชาที่บ้าน เพื่อเสริมโชคด้านต่าง ๆ ลองมาศึกษาวิธีบูชาเหล่านี้พร้อมบทสวด และนำไปปฏิบัติกันได้เลย

บทความที่เกี่ยวข้องกับการบูชาเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

ขอบคุณข้อมูลจาก : learnreligions.com, thestonestudio.in, designcafe.com, satvikstore.in, wordzz.com, siamganesh.com และ housing.com
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิธีบูชาเทพฮินดูที่บ้าน พร้อมของไหว้และคาถาสวดมนต์ อัปเดตล่าสุด 29 สิงหาคม 2566 เวลา 15:53:06 71,180 อ่าน
TOP