สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ ข้อมูลสินเชื่อบ้านบัวหลวงข้อมูลสินเชื่อบ้านบัวหลวง การขอสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะซื้อบ้าน เพื่อสานฝันและความต้องการครั้งหนึ่งของชีวิตให้เป็นจริง ตอนนี้ ธนาคารกรุงเทพ ขอช่วยทำความฝันของคุณให้สำเร็จ ด้วยสินเชื่อบ้านบัวหลวง ที่ให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระสูงสุดนานถึง 30 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยหลากหลายเหมาะแก่ความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะซื้อบ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม หรือบ้านแบบอื่น ๆ ก็สามารถเลือกกู้ได้ง่าย ๆ กับธนาคารกรุงเทพ 

          ดังนั้น สำหรับผู้ที่สนใจจะกู้บ้านสักหลัง กระปุกดอทคอม ก็ได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากสินเชื่อบ้านบัวหลวงเอาไว้ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการตัดสินใจของคุณค่ะ


  คุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อ

                เป็นบุคคลธรรมดามีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป มีรายได้ประจำ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวต้องแสดงรายได้จากธุรกิจที่ชัดเจน
                ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน 
                การกู้ร่วมนั้นผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์กับผู้ขอกู้เช่น เป็นสามีภรรยา พี่น้องท้องเดียวกัน หรือบิดามารดากู้ร่วมกับบุตร ธนาคารไม่จำกัดจำนวนผู้กู้ร่วม และควรให้ผู้กู้ร่วมถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ร่วมกันทุกคน


  วงเงินกู้ และระยะเวลาการผ่อนชำระแยกตามประเภทการกู้

                ถ้าเป็นการกู้เพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม หรือเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย โดยทั่วไปธนาคารจะพิจารณาวงเงินกู้ประมาณร้อยละ 80 ของราคาประเมิน 
                ระยะเวลาผ่อนชำระต่ำสุด 5 ปี สูงสุด 30 ปี ทั้งนี้อายุของผู้กู้รวมระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 65 ปี 

                ธนาคารกรุงเทพมีข้อเสนอการผ่อนชำระรายเดือน 2 ทางเลือก คือ

                     1. ผ่อนชำระรายเดือนแบบคงที่ คือ ผู้กู้จะผ่อนชำระคืนเป็นจำนวนเท่า ๆ กันในแต่ละเดือนตลอดเวลาของสัญญากู้         
                     2. ผ่อนชำระรายเดือนแบบขั้นบันไดลอยตัว คือ ผู้กู้จะชำระยอดผ่อนสินเชื่อรายเดือนน้อย ตามอัตราดอกเบี้ยต่ำและคงที่ในช่วงแรกของสัญญากู้ และยอดผ่อนชำระจะสูงขึ้นเล็กน้อยในช่วงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ทางเลือกนี้สำหรับผู้ที่เลือกอัตราดอกเบี้ยทางเลือกที่ 1 และ 2 เท่านั้น


  อัตราดอกเบี้ย

ข้อมูลสินเชื่อบ้านบัวหลวง การขอสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ


  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

                ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 2,500 บาท (ชำระ ณ วันที่ยื่นคำขอกู้) 
                ค่าปรับกรณีไถ่ถอนจำนองไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่นก่อน 3 ปี คิดอัตราร้อยละ 3 ของวงเงินกู้ 
                ค่ากรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
                ค่ากรมธรรม์คุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์ (ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้กู้)


  ระยะเวลาการพิจารณาการขอกู้ 

                การดำเนินการตั้งแต่ยื่นคำขอกู้จนถึงอนุมัติสินเชื่อปกติจะใช้เวลาประมาณ 14 วันทำการ 


  หลักฐานและเอกสารประกอบคำขอกู้ 

           เอกสารสำหรับผู้กู้ทุกประเภท

                สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
                สำเนาทะเบียนบ้าน
                สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
                ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ทุกใบ) 
          
               เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้กู้ร่วม เป็นพนักงานหรือข้าราชการ

                    - ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน (ไม่เกิน 3 เดือน)
                    - ต้นฉบับสลิปเงินเดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับเงินเดือน
                    - สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี (กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด)

               เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้กู้ร่วม เป็นเจ้าของกิจการ

                    - สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) (ไม่เกิน 3 เดือน)
                    - สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
                    - สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงินเบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
                    - งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ประจำปีปีล่าสุด

           เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ

                สำเนาโฉนดที่ดิน/สำเนาเอกสารกรรมสิทธิห้องชุด
                สำเนาเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย
                เอกสารหลักฐานการชำระเงินดาวน์
                แผนที่แสดงที่ตั้งหลักประกัน 

               เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ (เพิ่มเติมกรณีปลูกสร้าง/ต่อเติม/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย)

                    - สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ปรับปรุงอาคาร
                    - สำเนาพิมพ์เขียว (แบบแปลนก่อสร้าง)
                    - สำเนาสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ขอสินเชื่อ 

               เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ (เพิ่มเติมกรณีรีไฟแนนซ์)

                    - สำเนาสัญญาจำนอง และข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง
                    - สำเนาสัญญากู้เงิน
                    - สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง 3 เดือน

           เอกสารแสดงฐานะทางการเงินและภาระหนี้สิน

                สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน
                สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน ห้องชุด พันธบัตร ใบหุ้น
                เอกสารสัญญาแสดงสิทธิการเช่า ฯลฯ
                สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน/สัญญาเช่าซื้อ/สัญญาจำนอง และเอกสารหลักฐานการชำระหนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา


  การสมัครใช้บริการ 

           สมัครผ่านทางเว็บไซต์ bangkokbank คลิกที่นี่
           สมัครที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1333


  ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ

          1. ยื่นคำขอสินเชื่อที่สาขาของธนาคารสาขาใดก็ได้ที่ท่านสะดวกที่สุด เจ้าหน้าที่ธนาคารจะพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นจากข้อมูลของท่าน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่ายครอบครัว หนี้สินอื่น ๆ เพื่อประมาณความสามารถในการผ่อนชำระเงินกู้ ท่านสามารถรับทราบผลการพิจารณาสินเชื่อในเบื้องต้น ณ วันที่ท่านยื่นคำขอสินเชื่อ ธนาคารจะพิจารณาวงเงินกู้จากราคาประเมินของหลักประกัน เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาแจ้งผลอนุมัติสินเชื่อ ท่านควรยื่นเอกสารประกอบการขอสินเชื่อให้ครบถ้วน

          2. เจ้าหน้าที่สาขาธนาคารจะส่งใบคำขอสินเชื่อของท่านพร้อมเอกสารประกอบคำขอสินเชื่อไปที่ศูนย์สินเชื่ออุปโภคบริโภค เพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยพิจารณาจาก

          วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ

            - คุณสมบัติผู้ขอกู้
            - ความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อ
            - ประเภทและมูลค่าของหลักประกัน 

          3. การนัดหมายเพื่อประเมินหลักประกัน เจ้าหน้าที่ของธนาคารจะติดต่อท่านเพื่อนัดหมายเข้าไปประเมินมูลค่าหลักประกัน ตามวันและเวลาที่ท่านสะดวก โดยทั่วไปเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินหลักทรัพย์จะติดต่อท่านภายใน 7 วันทำการหลังจากที่ท่านได้ยื่นใบคำขอสินเชื่อที่สาขา

          4. ธนาคารจะติดต่อและแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ท่านทราบ ภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้ายื่นใบคำขอสินเชื่อ เพื่อเตรียมนัดวันทำสัญญา

          5. หากท่านได้รับอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารจะนัดหมายท่านเพื่อทำสัญญากู้เงิน สัญญาจดจำนอง ณ.กรมที่ดินในเขตท้องที่ที่โฉนดที่ดิน หรือ หลักประกันจดทะเบียนไว้ กรณีมีผู้กู้ร่วม หรือผู้ค้ำประกัน ท่านควรจะต้องนัดหมายให้บุคคลเหล่านั้นมาร่วมลงนามในสัญญาทุกฉบับ

          6. ท่านควรเตรียมค่าใช้จ่ายที่เตรียมในวันทำสัญญาเงินกู้ คือ ค่าจดจำนอง ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองเครดิต ค่าเบี้ยประกันภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันที่นัดหมาย 

          หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่คอลเซ็นเตอร์ 1333, ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา


 อ่านรายละเอียดสินเชื่อบ้าน การกู้เงินซื้อบ้าน คํานวณสินเชื่อบ้าน ทั้งหมด

แบบบ้านสวย ตกแต่งบ้าน สินเชื่อบ้าน ฮวงจุ้ยบ้าน สวนสวยๆ คลิกเลย

  คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ขอขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ ข้อมูลสินเชื่อบ้านบัวหลวง โพสต์เมื่อ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 15:46:50 35,106 อ่าน

คิดอย่างไรกับเรื่อง: สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ ข้อมูลสินเชื่อบ้านบัวหลวง ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP