สินเชื่อบ้านกรุงไทย สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย


การขอสินเชื่อบ้าน วิธีขอสินเชื่อบ้านกรุงไทย


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
 
            บ้านเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต และกว่าที่เราจะได้บ้านสักหลังนั้น จะต้องศึกษาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณ แต่ในใจปัจจุบันสถาบันทางการเงินต่าง ๆ  ได้มีการเสนอสินเชื่อกู้ซื้อบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้านเพื่ออยู่ศัย และธนาคารกรุงไทย ได้มีการเสนอสินเชื่อเพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนสินเชื่อสำหรับข้าราชการ หรือลูกจ้างกระทรวงกลาโหมอีกด้วย

            ดังนั้น สำหรับผู้ที่กำลังมองหาสินเชื่อบ้านในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะกับรายได้ หรือลักษณะการทำงาน ทางกระปุกดอทคอม จึงได้รวบรวมข้อมูลสินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงไทย เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือก สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้านค่ะ


สินเชื่อกรุงไทยบ้านแสนสะดวก (KTB Smart Home Loan)

            สินเชื่อกรุงไทยบ้านแสนสะดวก เป็นเงินกู้แบบมีกำหนดเวลา (Term Loan) ที่ธนาคารให้แก่ผู้บริโภคเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย โดยจำนองที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลักประกัน


คุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อ และผู้กู้ร่วม

เป็นผู้มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอที่จะชำระหนี้เงินกู้ได้

ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

อายุของผู้กู้ หรือ ผู้กู้ร่วม เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณอายุตามที่กฎหมายกำหนดเฉพาะหน่วยงาน เช่น ข้าราชการอัยการ ผู้พิพากษา กรณีกู้ร่วมให้ถืออายุของผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์

ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

 
วงเงินกู้
วงเงินกู้

ระบบ KTB Smart Home Loan Oniline ระบบเพื่อคำนวณวงเงินกู้เบื้องต้น
 

ระยะเวลาการผ่อนชำระ                                     

ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 30 ปี ยกเว้นกรณีซื้อที่ดินจะสร้างที่อยู่อาศัยในอนาคตให้กู้สูงสุดไม่เกิน 15 ปี

 
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 2,500 บาท

ค่าบริการทำนิติกรรมจำนอง 0.05% ของวงเงินจำนอง (ขั้นต่ำ 500 บาท แต่ไม่เกิน 2,000 บาท)

ค่า Prepayment fee กรณี Refinance ในช่วง 3 ปีแรก 3% ของต้นเงินกู้ที่จะชำระหนี้เสร็จสิ้น

ค่าตรวจงวดงานครั้งละ 400 บาท

 
ระยะเวลาการพิจารณาการขอกู้

ภายใน 7 วันทำการ

 
หลักฐานและเอกสารประกอบคำขอกู้

สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ 
ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

สำเนาภาพถ่ายทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม

สำเนารายการบัญชีเงินฝาก (Statement) และหนังสือหรือหลักฐานแสดงรายได้ของผู้กู้
ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ (กรณีซื้อห้องชุดในอาคารชุด) ที่เสนอเป็นหลักประกัน

สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน

สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลนอาคารที่จะปลูกสร้าง (พิมพ์เขียว) ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร

รูปถ่ายบ้าน หรือทาวน์เฮ้าส์ หรือห้องชุดในอาคารชุด หรืออาคารพาณิชย์ ที่จะซื้อ

 

สินเชื่อสำหรับ NPA

            ทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของที่พักอาศัยในราคาสบาย ๆ จากโครงการทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นที่ดินพร้อมบ้าน ทาวน์เฮาส์ ห้องชุดในอาคารชุด หรืออาคารพาณิชย์ ตลอดจนที่ดินเปล่า โดยสามารถขอวงเงินสินเชื่อสำหรับ

ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน หรือ ทาวน์เฮาส์ หรือห้องชุดในอาคารชุด หรือ อาคารพาณิชย์

ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน

ปรับปรุงต่อเติม หรือซ่อมแซมบ้าน พิจารณาวงเงินสูงสุดถึง 110% ของมูลค่าหลักทรัพย์จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้ว และสิ่งปลูกสร้างที่จะมีขึ้นในอนาคตหรือห้องชุดในอาคารชุด

 
สิทธิ์พิเศษเพิ่มเติม

อนุมัติวงเงินเพิ่ม เพื่อซื้อเครื่องอุปโภค เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกู้ค่าตกแต่งบ้าน หรือ เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ

อนุมัติวงเงินเพิ่ม เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต (MRTA) เมื่อรวมกับวงเงินสินเชื่อกรุงไทยเคหะแล้วไม่เกิน 100% ของราคาประเมินฯหรือราคาซื้อขายจริง

ยกเว้น การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสภาพหลักประกัน

 
คุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อ

กรณีเพื่อซื้อทรัพย์สินเพื่อการลงทุนของธนาคาร (NPA) สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัว

ผู้มีรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอที่จะชำระหนี้เงินกู้ได้

ผู้บรรลุนิติภาวะ

อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้

จะต้อง อายุไม่เกิน 65 ปี กรณีกู้ร่วมจะพิจารณาอายุของผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์

ผู้กู้ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย หากผู้กู้มีสามี/ภรรยาเป็นชาวต่างชาติ ให้สามี/ภรรยา เป็นผู้กู้ร่วมได้ (ชาวต่างชาติแม้จะมีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยก็ไม่สามารถเป็นผู้กู้ได้)

ผู้ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่ได้อยู่ในบัญชีดำ (Blacklist)

 
วงเงินกู้

ระบบ KTB Smart Home Loan Oniline เพื่อคำนวณวงเงินกู้เบื้องต้น


ระยะเวลาการผ่อนชำระแยกตามประเภทการกู้

กำหนดระยะเวลาการชำระคืนสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร (NPA) สูงสุด 30 ปี


อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

            กรณีกู้ เพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้าน หรือ ทาวน์เฮาส์ หรือห้องชุดในอาคารชุด หรือ อาคารพาณิชย์อัตราดอกเบี้ยอัตราเช่นเดียวกับสินเชื่อกรุงไทยเคหะทั่วไปของธนาคาร

แบบที่ 1 ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย MLR-0.25% ต่อปี

แบบที่ 2 ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี

กรณีกู้มิใช่วัตถุประสงค์เพื่อที่อยู่อาศัย โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

ปีที่ 1 เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยลอยตัว MLR-1.0% ต่อปี

ปีที่ 2 เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยลอยตัว MLR-0.5% ต่อปี หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี


ค่าธรรมเนียมประเมินราคา

ยกเว้นค่าธรรมเนียมประเมินราคาครั้งแรก

กรณีกู้เพื่อวัตถุประสงค์ปลูกสิ่งก่อสร้าง ซึ่งกำหนดให้จ่ายเงินกู้ตามผลงานการก่อสร้างนั้น จึงจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารประกาศ (ปัจจุบันเรียกเก็บครั้งละ 400.- บาท )

 
ระยะเวลาการพิจารณาการขอกู้

ภายใน 7 วันทำการ


หลักฐานและเอกสารประกอบคำขอกู้

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วมและ คู่สมรส

สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)

สำเนาทะเบียนสมรสของผู้กู้และผู้กู้ร่วม

สำเนารายการบัญชีเงินฝาก (Statement) และหนังสือหรือหลักฐานแสดงรายได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

สำเนาโฉนดที่ดินหรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่เป็นหลักประกันกรณีรีไฟแนนซ์

สำเนาสัญญาเงินกู้

สำเนาสัญญาจำนอง

หลักฐานการผ่อนชำระกับสถาบันการเงินเดิมย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือนล่าสุด

ทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว)สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ

            สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแบบระยะยาว (Term Loan) และมีหลักทรัพย์ที่กู้ค้ำประกัน เพื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ รวมทั้งพนักงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อซื้อที่ดิน ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเองหรือเพื่อรีไฟแนนซ์ วงเงินสูงสุดถึง 100% ด้วยเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยต่ำ เฉพาะสำหรับข้าราชการ และลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ รวมทั้งพนักงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยใช้หลักประกัน เป็น ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้ว และ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่จะมีขึ้นในอนาคต หรือห้องชุดในอาคารชุดเป็นประกันหนี้ไม่น้อยกว่าวงเงิน และผ่อนชำระง่าย โดยหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้หักเงินได้ของผู้กู้นำส่งชำระหนี้ให้ธนาคาร เพื่อชำระต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน


พิเศษให้สิทธิ์ขอวงเงินกู้เพิ่ม

เพื่อซื้อเครื่องอุปโภค เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกู้ค่าตกแต่งบ้าน หรือ เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ เมื่อรวมกับวงเงินกู้สินเชื่อกรุงไทยเคหะแล้วไม่เกิน 110% ของราคาประเมินฯ หรือราคาซื้อขายจริง

เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต (MRTA) เมื่อรวมกับวงเงินกู้สินเชื่อกรุงไทยเคหะแล้วไม่เกิน 100% ของราคาประเมินฯหรือราคาซื้อขายจริง


คุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อ

ข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ (โดยไม่รวมถึงลูกจ้างที่มีกำหนดเวลาการจ้าง) ของหน่วยงานราชการ รวมทั้งพนักงานของรัฐวิสาหกิจ

ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สิ้นล้นพ้นตัว

กรณีรีไฟแนนซ์ต้องมีประวัติการผ่อนชำระดี

อายุของผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 65 ปี


วงเงินกู้

ระบบ KTB Smart Home Loan Oniline เพื่อคำนวณวงเงินกู้เบื้องต้น
 

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

            ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 30 ปีและอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้จะต้องไม่เกิน 65 ปีตามเกณฑ์ดังนี้

ต้นสังกัดสามารถหักเงินเดือนผู้กู้นำส่งให้ธนาคารได้ ก็ให้พิจารณาระยะเวลากู้ตามอายุที่หน่วยงานสามารถหักเงินเดือนนำส่งได้

ผู้กู้รับบำนาญ หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องหักเงินบำนาญนำส่งธนาคารเพื่อชำระหนี้ที่เหลือจนกว่าจะครบอายุสัญญา

ผู้กู้รับบำเหน็จ ต้องมีบุคคลอื่นที่มีรายได้ชัดเจนเป็นผู้กู้ร่วม หากไม่มีก็ให้พิจารณาว่าเมื่อผู้กู้อายุครบ 60 ปี ผู้กู้ยังมีรายได้เพียงพอชำระหนี้หรือไม่หากรายได้ไม่พอชำระหนี้ ให้ทางต้นสังกัดหักเงินบำเหน็จเพื่อชำระหนี้ที่เหลือทั้งหมดนำส่งธนาคาร ทั้งนี้ กรณีต้นสังกัดไม่หักเงินเดือนนำส่งธนาคารเพื่อชำระหนี้ ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายนั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตาม ประกาศของธนาคารเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป (ปัจจุบันคือสินเชื่อกรุงไทยเคหะ ทรัพย์ทวี)

 
อัตราดอกเบี้ย

กรณีหน่วยงานดำรงเงินฝาก

คิดดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ดำรง บวกส่วนต่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ต่อปี

 
กรณีหน่วยงานไม่ดำรงเงินฝาก

            คิดดอกเบี้ยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อโครงการเงินกู้เคหะ โดยทั่วไปของธนาคาร(ปัจจุบันคือสินเชื่อกรุงไทยเคหะ ทรัพย์ทวี) ดังนี้

ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยเคหะ ทรัพย์ทวี – 0.25% ต่อปี

ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยเคหะ ทรัพย์ทวี – 0.75% ต่อปี

ปีต่อไป อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยเคหะ ทรัพย์ทวี - 0.25% ต่อปี
 

กรณีกู้สินเชื่อกรุงไทยเพิ่มสุข

            เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR - 0.50 ต่อปี ตลอดอายุสัญญากู้ หากลูกค้าพ้นสภาพการเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายนั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามประกาศของธนาคารเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป


การชำระหนี้คืนเสร็จสิ้นก่อนกำหนดอายุสัญญากู้เงิน

            เก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณีการชำระหนี้ไถ่ถอนจำนองไปสถาบันการ เงินอื่น (Refinance) ในช่วง 3 ปีแรกนับจากวันทำสัญญากู้เงินในอัตรา 3% ของต้นเงินกู้ที่จะชำระหนี้เสร็จสิ้น


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

การตรวจงวดงานเพื่อเบิกจ่ายเงินกู้กรณีปลูกสร้างบ้าน เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ครั้งละ 400 บาท

บริการทำนิติกรรมจำนอง 0.05% ของวงเงินจำนอง ขั้นต่ำ 500 บาท แต่ไม่เกิน 2,000 บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

การชำระหนี้คืนก่อนกำหนด- เฉพาะกรณีไถ่ถอนจำนองไปสถาบันการเงินอื่นรีไฟแนนซ์ ในช่วง 3 ปีแรก นับจากวันทำสัญญา คิดในอัตรา 3% ของต้นเงินกู้ที่จะชำระหนี้เสร็จสิ้น

ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการตรวจสภาพและประเมินราคาหลักทรัพย์ สำหรับโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุนทางการเงิน (Project Finance)


ระยะเวลาการพิจารณาการขอกู้

ภายใน 7 วันทำการ


หลักฐานและเอกสารประกอบคำขอกู้

บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ผู้กู้และคู่สมรส)

ทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) /ใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

หนังสือเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

หนังสือรับรองรายได้/สลิปเงินเดือน เดือนสุดท้าย

Bank Statement จากปัจจุบันย้อนหลัง 3 เดือน (ทุกประเภทบัญชีที่มี)

เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักทรัพย์ประกัน (สำเนาโฉนด/น.ส.3ก./อาคารชุด) ขนาดเท่าจริง

สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาว่าจ้าง แบบแปลนการก่อสร้าง ใบอนุญาตก่อสร้าง (กรณีปลูกสร้าง)

ใบเสร็จชำระเงินการผ่อนชำระ 3 เดือนสุดท้ายของสถาบันการเงินเดิมสัญญากู้ สัญญาจำนองหลักทรัพย์ กรณีไถ่ถอนฯ

กฐานการผ่อนชำระกับสถาบันการเงินเดิมย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือนล่าสุด

ใบเสร็จรับเงินการผ่อนชำระเงินดาวน์

ทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว)

 

สินเชื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ/ลูกจ้างกระทรวงกลาโหม

            สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำกระทรวงกลาโหม เป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย แบบระยะยาว (Term Loan) และมีหลักทรัพย์ที่กู้ค้ำประกัน โดยสามารถนำสิทธิการเช่าที่ดิน หรือที่ดินพร้อมบ้าน หรืออาคารชุดเพื่อที่อยู่อาศัย มาเป็นหลักประกันเพื่อชำระค่าบ้านในอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษและสามารถขอวงเงินสินเชื่อกรุงไทยเพิ่มสุขได้อีก 10% ของราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างหรือราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน

 
คุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อ

ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกระทรวงกลาโหม

ต้องไม่เคยมีประวัติหนี้เสียกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น

 
วงเงินกู้

ระบบ KTB Smart Home Loan Oniline ระบบเพื่อคำนวณวงเงินกู้เบื้องต้น
 

ระยะเวลาการกู้

            ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี ทั้งนี้ ต้องไม่เกินอายุสัญญาเช่าและอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้จะต้องไม่เกิน 65 ปี

กรณีผู้กู้รับบำนาญ หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องหักเงินบำนาญนำส่งธนาคารเพื่อชำระหนี้ที่เหลือได้จนกว่าจะครบอายุสัญญา

กรณีผู้กู้รับบำเหน็จ ต้องมีบุคคลอื่นที่มีรายได้ชัดเจนเป็นผู้กู้ร่วม หากไม่มีให้พิจารณาว่าเมื่อผู้กู้อายุครบ 60 ปี ผู้กู้ยังมีรายได้เพียงพอชำระหนี้หรือไม่ หากรายได้ไม่พอชำระหนี้ ให้ทางต้นสังกัดหักเงินบำเหน็จ เพื่อชำระหนี้ที่เหลือทั้งหมดนำส่งธนาคาร

 
อัตราดอกเบี้ย

            กรณีดำรงเงินฝาก คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ดำรงบวกส่วนต่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ต่อปีกรณีไม่ดำรงเงินฝาก ใช้อัตราดอกเบี้ยโดยอ้างอิงกับสินเชื่อโครงการเงินกู้เคหะโดยทั่วไปของธนาคารดังนี้

กรณีหักเงินเดือนนำส่ง ใช้อัตราดอกเบี้ยกรุงไทยเคหะทรัพย์ทวี - 0.25% ต่อปี

กรณีหน่วยงานของผู้กู้รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารใช้อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อกรุงไทยเคหะทรัพย์ทวี - 0.5% ต่อปีในปีที่ 1 และ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยเคหะทรัพย์ทวี - 0.25% ต่อปีในปีถัดไป


ค่าธรรมเนียม

การตรวจงวดงานเพื่อเบิกจ่ายเงินกู้กรณีปลูกสร้างบ้าน เรียกเก็บค่าธรรมเนียมครั้งละ 400 บาท

บริการทำนิติกรรมจำนองร้อยละ 0.05 ของวงเงินจำนองขั้นต่ำ 500 บาท แต่ไม่เกิน 2,000 บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

การชำระหนี้คืนก่อนกำหนด เฉพาะกรณีไถ่ถอนจำนองไปสถาบันการเงินอื่นหรือรีไฟแนนซ์ ในช่วง 3 ปีแรก นับจากวันทำสัญญา คิดในอัตรา 3% ของต้นเงินกู้ที่ชำระหนี้เสร็จสิ้น

ลดค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ลง 50% ของสินเชื่อเคหะทั่วไปขั้นต่ำ 1,000 บาท

 
ระยะเวลาการพิจารณาการขอกู้

ภายใน 7 วันทำการ

 

สินเชื่อ KTB Refinance Home Loan

            สินเชื่อ KTB Refinance Home Loan เป็นเงินกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง (Refinance) ที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน หรือองค์กรการเงิน หรือ ไถ่ถอนจำนองที่ดิน และกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน โดยหนี้เดิมต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างที่อยู่อาศัยเท่านั้น โดยผู้ขอกู้เพื่อ Refinance สามารถขอกู้สินเชื่อส่วนเพิ่มในคราวเดียวกัน เพื่อใช้ในการอุปโภค หรือเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ได้ด้วย ซึ่งสินเชื่อส่วนเพิ่มมีทั้งแบบ Term Loan และ Revolving Loan และเป็นการใช้ที่อยู่อาศัยที่Refinance หรือสิ่งปลูกสร้างที่จะมีขึ้นในอนาคตเป็นหลักประกัน

 
คุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อ

เป็นผู้มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอที่จะชำระหนี้เงินกู้ได้

ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

อายุของผู้กู้ หรือ ผู้กู้ร่วม เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณอายุตามที่กฎหมายกำหนดเฉพาะหน่วยงาน เช่น ข้าราชการอัยการ ผู้พิพากษา กรณีกู้ร่วมให้ถืออายุของผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์

ต้องไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้มาก่อน หากมี ให้ผู้กู้แสดงหลักฐานปรับปรุงหนี้ และได้ชำระหนี้เสร็จสิ้น ณ วันพิจารณาสินเชื่อไว้ในคำขอสินเชื่อด้วย

 
วงเงินกู้

วงเงินกู้

ระบบ KTB Smart Home Loan Oniline ระบบเพื่อคำนวณวงเงินกู้เบื้องต้น

 
ระยะเวลาการพิจารณาการขอกู้

ภายใน 7 วันทำการ

 
หลักฐานและเอกสารประกอบคำขอกู้

สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้
ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

สำเนาภาพถ่ายทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม

สำเนารายการบัญชีเงินฝาก (Statement) และหนังสือหรือหลักฐานแสดงรายได้ของผู้กู้  ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ (กรณี Refinance ห้องชุดในอาคารชุด) ที่เสนอเป็นหลักประกัน

สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลนอาคารที่จะปลูกสร้าง (พิมพ์เขียว) ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร

รูปถ่ายบ้าน หรือทาวน์เฮ้าส์ หรือห้องชุดในอาคารชุด หรืออาคารพาณิชย์ ที่จะ Refinance

สำเนารายการบัญชีเงินกู้ สำเนาหนังสือสัญญากู้ และสำเนาหนังสือสัญญาจำนองหลักทรัพย์

 
การสมัครใช้บริการ

สมัครใช้บริการได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย โทร. 1551

เว็บไซต์ www.contactcenter.ktb.co.th


 อ่านรายละเอียดสินเชื่อบ้าน การกู้เงินซื้อบ้าน คํานวณสินเชื่อบ้าน ทั้งหมด

แบบบ้านสวย ตกแต่งบ้าน สินเชื่อบ้าน ฮวงจุ้ยบ้าน สวนสวยๆ คลิกเลย

  คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ขอขอบคุณข้อมูลจากสินเชื่อบ้านกรุงไทย สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย โพสต์เมื่อ 2 กรกฎาคม 2555 เวลา 15:21:18 29,500 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: สินเชื่อบ้านกรุงไทย สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP