ข้อมูลน่ารู้ โครงการซื้อบ้านหลังแรก

ข้อมูลน่ารู้ โครงการซื้อบ้านหลังแรก

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          สำหรับผู้ที่มีอยากจะซื้อบ้านหลังแรกเป็นของตนเอง แต่ยังกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย โครงการคืนภาษีบ้านหลังแรกของรัฐบาล น่าจะเป็นตัวช่วย ในการแบ่งเบาภาระเรื่องค่าใช้จ่ายได้บ้าง ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการนำค่าใช้จ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ พร้อมที่ดิน หรืออาคารห้องชุดที่เป็นที่อยู่อาศัย มาหักลดหย่อนภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริง ในอัตราไม่เกิน 10% ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดยให้ทยอยหักภาษี ในจำนวนปีละเท่า ๆ กัน เป็นเวลา 5 ปี

          ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยน์สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบภาษี ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มี 20,000 บาทขึ้นไป ส่วนผู้ที่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี ก็สามารถขอใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีได้ในปีถัดไปได้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องนำค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายเพื่อคำนวณภาษีในปี 2555 และในการซื้อบ้าน ต้องเป็นบ้านใหม่ หรือคอนโดมิเนียมใหม่ ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่นับรวมที่อยู่อาศัยสร้างเอง หรือบ้านมือสองซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตน

          นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังประกาศเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

 1. การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้ยกเว้นเท่ากับภาษีเงินได้ที่คำนวณจากเงินได้สุทธิ หรือที่ต้องชำระก่อนการคำนวณเครดิตภาษี แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ฯ

 2. การลดหย่อนภาษีนี้ สำหรับผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น

 3. การลดหย่อนภาษีจะเกิดขึ้นเมื่อเป็นการจ่ายค่าซื้อบ้านหลังแรก และการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2554 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2555

 4. การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และวิธีคำนวณสิทธิยกเว้นภาษีฯ จะเป็นการยกเว้นภาษีครั้งแรก ภายใน 5 ปีภาษี นับแต่ปีภาษีที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ฯ และต้องใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเวลา 5 ปีภาษี ต่อเนื่องกันโดยให้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเป็นจำนวนเท่าๆ กันในแต่ละปีภาษี ดังนี้

 

     ตัวอย่าง

          1.นาย ก. ซื้อบ้านหลังแรก 15 ธันวาคม 2554 และโอนกรรมสิทธิ์ 15 มกราคม 2555  ราคา 5,000,000 บาท

          ดังนั้น นาย ก.  สามารถเริ่มต้นใช้สิทธิยกเว้นฯ ครั้งแรกได้ภายใน 5 ปีภาษี โดยเริ่ม ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 - 2559  เป็นจำนวนเท่ากับ 100,000 บาทต่อปี เท่า ๆ กันในแต่ละปีภาษี  เป็นเวลา 5 ปีภาษีต่อเนื่องกัน

 
 5. การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ประกอบด้วยเงื่อนไข ดังนี้

     - ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดที่ซื้อเป็นที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงการทำสัญญาซื้อขายที่ดิน และทำสัญญาจ้างปลูกสร้างอาคารแยกจากกัน) เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  5  ปี  นับแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ และอสังหาริมทรัพย์ฯ นั้น ต้องไม่เคยมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มาก่อน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

     - ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ฯ มาก่อน

     - ไม่เคยใช้สิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือ สร้างอาคารอยู่อาศัย

     - ไม่เคยใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัยเดิม และซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยใหม่ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 241 (พ.ศ.2546) และไม่เคยใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร  อาคารพร้อมที่ดิน  หรือห้องชุดในอาคารชุด  เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 271 (พ.ศ.2552)

 6. กรณีผู้มีเงินได้หลายคนร่วมกันซื้ออสังหาริมทรัพย์ฯ

          ในกรณีนี้สามารถยกเว้นภาษีได้ทุกคน โดยเฉลี่ยตามส่วนของกรรมสิทธิ์ของแต่ละคน แต่รวมกันทั้งหมด ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์จริง  และไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ฯ

 7. กรณีผู้มีเงินได้มีสามีหรือภรรยา จะให้ยกเว้นภาษีได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

               7.1  สามีภรรยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ และความเป็นสามีภรรยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับ ยกเว้นภาษี ดังนี้

               (1) กรณีภรรยาไม่แยกยื่นแบบฯ  ยกเว้นภาษีรวมกันเท่าจำนวนเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์จริงแต่รวมกันไม่เกินร้อยละ10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ฯ

               (2) กรณีภรรยาแยกยื่นแบบฯ   ให้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีได้กึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์จริง  แต่รวมกันไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ฯ ทั้งนี้ การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ครั้งแรกของสามีและภรรยา จะต้องกระทำในปีภาษีเดียวกัน

               (3) กรณีต่างฝ่ายต่างมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้อยู่ก่อนแล้ว ให้ได้รับยกเว้นภาษีรวมกันไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ฯ เพียงแห่งเดียว

               7.2  สามีภรรยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้  และความเป็นสามีภรรยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษี ซึ่งต้องแยกยื่นแบบฯ ดังนี้

               (1) กรณีมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีอยู่ก่อนแล้ว ให้สามีและภรรยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ต่างฝ่ายต่างยังคงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เท่าจำนวนเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์จริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ฯ

               (2) กรณีผู้มีเงินได้สมรสกัน ต่อมามีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีให้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์จริง แต่รวมกันไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ฯ

 8. กรณีการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อสังหาริมทรัพย์ฯ ร่วมกัน

          ผู้กู้ร่วมมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของตนเอง หรือเคยใช้สิทธิหักลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีมาแล้ว ผู้กู้ร่วมจะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีในส่วนของเงินได้ที่ใช้กู้ร่วม

 9. ตัวอย่างการคำนวณภาษี               
 10. กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ

          สิ้นสุดสิทธิที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ตั้งแต่ปีภาษีแรกที่ได้ใช้สิทธิฯ และให้ถือว่าไม่เสียหรือนำส่งภาษีภายในกำหนดเวลา และให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ  1.5  ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่ง สำหรับภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีมาแล้วด้วย

 11. หลักฐานประกอบการยกเว้นภาษีเงินได้

     - หนังสือรับรองจากผู้ขายที่พิสูจน์ได้ว่า มีการจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์

     - หนังสือรับรองตนเองว่าเป็นที่อยู่อาศัยแห่งแรก

     -สำเนาสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

     - สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน (กรณีกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน)

          ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอลดหย่อนภาษี โดยใช้ ภงด.91 บุคคลธรรมดาได้ทางเว็บไซต์กรมสรรพากร จากนั้นให้รอการติดต่อกลับจากกรมสรรพากร สำหรับขอเอกสารเพิ่มเติม หรือหากยังไม่แน่ใจในเรื่องการยื่นเอกสาร และการกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วนกรมสรรพากร 1161


แบบบ้านสวย ตกแต่งบ้าน สินเชื่อบ้าน ฮวงจุ้ยบ้าน สวนสวยๆ คลิกเลย

คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กรมสรรพากร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ข้อมูลน่ารู้ โครงการซื้อบ้านหลังแรก โพสต์เมื่อ 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 16:01:17 7,552 อ่าน

คิดอย่างไรกับเรื่อง: ข้อมูลน่ารู้ โครงการซื้อบ้านหลังแรก ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP