การขอสินเชื่อ ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ


ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม


          สำหรับข้าราชการที่ต้องการซื้อบ้านเป็นของตัวเองสักหลัง และกำลังมองหาช่องทางการขอสินเชื่ออยู่ วันนี้กระปุกดอทคอมมีข้อมูลดี ๆ ของการขอสินเชื่อมาฝากกัน ซึ่งเป็นแคมเปญร่วมกันระหว่าง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ภายใต้ชื่อโครงการ "ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ" โดยเป็นสวัสดิการพิเศษสำหรับสมาชิก กบข. มีรายละเอียดดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้กู้

          เป็นข้าราชการที่ยังรับราชการอยู่

           ต้องเป็นสมาชิก กบข. เท่านั้น
 
วัตถุประสงค์การขอกู้

           เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

           เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

           เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร

           เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ (NPA) ของ ธอส.

           เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น

           เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร

           เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่า จากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร

           เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

           เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

          หมายเหตุ : ผู้ขอกู้ต้องมีประวัติลูกหนี้ที่ดี และลูกหนี้เดิมของธนาคารไม่มีสิทธิ์ใช้โครงการนี้ลดอัตราดอกเบี้ยเดิม
 
วงเงินให้กู้

           ไม่เกิน 110% ของราคาประเมิน

           ไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขายและราคาก่อสร้าง แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

           ไม่เกิน 65 เท่าของเงินเดือน
 
ระยะเวลาการกู้

           ไม่ต่ำกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 30 ปี

           อายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่กู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี หรือจนเกษียณอายุราชการ แล้วแต่แบบไหนนานกว่า
          ยกเว้นสำหรับ ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี อายุรวมกับจำนวนปีที่กู้ ต้องไม่เกิน 75 ปี
 
หลักประกันในการขอกู้เงิน

          เป็นโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3ก. หรือ หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 
อัตราดอกเบี้ย

           เดือนที่ 1-7 อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี

           เดือนที่ 8-24 อัตราดอกเบี้ย MRR -2% ต่อปี

           เดือนที่ 25 จนครบอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ย MRR -1% ต่อปี

          หมายเหตุ : ปัจจุบัน MRR = 7.125% ต่อปี และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร
 
การชำระหนี้เงินกู้และค่าเบี้ยปรับ

           หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้ต้องทำข้อตกลงกับธนาคาร และทำหน้าที่หักเงินเดือนของผู้กู้เพื่อชำระหนี้ให้กับธนาคาร

           หากมีการปิดบัญชีหนี้ ไถ่ถอน หรือจำนอง ก่อนครบ 3 ปี จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยในช่วง 1-7 เดือนแรก (จากเดิม 0%) เป็น MRR -2% ต่อปี โดยเรียกเก็บย้อนหลังนับตั้งแต่วันทำสัญญากู้เงิน นอกจากนี้จะมีการเก็บเบี้ยปรับชำระหนี้ก่อนกำหนดอีก 2% ของวงเงินกู้ด้วย
 
เงื่อนไขอื่น ๆ

           ผู้กู้ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินกู้ได้ ยกเว้นขอเปลี่ยนไปใช้สิทธิสวัสดิการโครงการอื่น (แต่ต้องมีระยะเวลากู้มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี)

           การพิจารณาและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

           ผู้กู้ที่พ้นสภาพการเป็นข้าราชการ เช่น ลาออก ให้ออก ไล่ออก เกษียณก่อนกำหนด เป็นต้น จะยังคงได้รับสิทธิต่อจนถึงอายุ 60 ปี
 
ระยะเวลายื่นคำขอกู้เงิน

          1 มีนาคม – 30 ธันวาคม 2556 และต้องทำนิติกรรมให้เสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 
เอกสารประกอบการขอกู้

           สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชน

           สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า

           หนังสือรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัด (ตามแบบฟอร์มของธนาคาร)

           สลิปเงินเดือนหรือใบแจ้งรายการเงินเดือนจากหน่วยงาน และหลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่น ๆ

           สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า/มรณะบัตร (ถ้ามี)

           สำเนาโฉนดที่ดิน หรือน.ส.3ก. หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า (กรณีกู้เงินเพื่อซื้อทรัพย์มือสอง ต้องรับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าพนักงานที่ดิน)

           กรณีซื้อห้องชุด ที่ดินพร้อมอาคาร ที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร ให้แสดงสำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ

           กรณีปลูกสร้าง/ต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร ให้แสดงสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/คำขออนุญาต/แบบก่อสร้างอาคาร/ส่วนขยาย/ต่อเติมอาคาร/ซ่อมแซมอาคาร

           กรณีไถ่ถอนจำนอง ให้แสดงสำเนาสัญญากู้ สัญญาจำนอง Statement/ใบเสร็จการผ่อนชำระย้อนหลัง 12 เดือน และหลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินที่นำมาเป็นหลักประกัน ได้แก่ สำเนาหนังสือ สัญญาขายที่ดิน (ฉบับสำนักงานที่ดิน) หรือใบแจ้งเลขหมายประจำบ้าน หรือใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร

           กรณีชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ให้แสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินที่นำมาเป็นหลักประกัน ได้แก่ สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ฉบับสำนักงานที่ดิน) หรือใบแจ้งเลขหมายประจำบ้าน หรือใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

           กรณีซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย ให้แสดงใบเสร็จรับเงิน หลักฐานแสดงการซื้อหรือรายการอุปกรณ์ฯ ที่ประสงค์จะซื้อพร้อมราคาโดยประมาณ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          ธอส.สำนักงานใหญ่ : 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
          ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธอส. : โทรศัพท์ : 02-645-9000 อีเมล : crm@ghb.co.th


แบบบ้านสวย ตกแต่งบ้าน สินเชื่อบ้าน ฮวงจุ้ยบ้าน สวนสวยๆ คลิกเลย

     คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
การขอสินเชื่อ ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ โพสต์เมื่อ 6 มีนาคม 2556 เวลา 14:01:52 8,432 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: การขอสินเชื่อ ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP