กู้ซื้อบ้านด้วยสินเชื่อบ้านธนาคารไทยเครดิต

กู้ซื้อบ้านด้วยสินเชื่อบ้านธนาคารไทยเครดิต

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

           หลายคนฝัน... ที่จะมีบ้าน เป็นของตัวเอง แต่ทว่าความฝันนั้นยังไกลเกินเอื้อม เนื่องจากราคาบ้านนั้นสูงเกินจะไขว่คว้า แต่ถ้าหากให้เก็บหอมรอบริบกันต่อไป ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้บ้านในฝันมาครอบครองเสียที วันนี้กระปุกดอทคอมก็ขอนำเสนอ สินเชื่อบ้านจากธนาคารไทยเครดิต มาเป็นทางเลือกให้กับคุณในการสานฝันการมีบ้านเป็นของตัวเอง โดยการขอสินเชื่อบ้านธนาคารไทยเครดิต มีรายละเอียดดังนี้

 สินเชื่อบ้านธนาคารไทยเครดิต

           สามารถขอสินเชื่อได้ด้วยวงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง 95% ของราคาประเมินแต่ไม่เกิน 7,500,000 บาทต่อราย และผ่อนสบาย ๆ กับระยะเวลาในการผ่อนสูงสุดถึง 40 ปี     

           สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย     ระยะเวลาในการผ่อนสูงสุดไม่เกิน 40 ปี (รวมอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์)
           สำหรับสินเชื่ออเนกประสงค์      ระยะเวลาในการผ่อนสูงสุดไม่เกิน 15 ปี (รวมอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์)

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

     สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย (กรณีทำ MRTA)

           ปีที่ 1  ไม่ต่ำกว่า MRR-3.5% ต่อปี
           ปีที่ 2  เป็นต้นไป ไม่ต่ำว่า MRR-1.75% ต่อปี

     สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย (กรณีไม่ทำ MRTA)

           ปีที่ 1  ไม่ต่ำกว่า MRR-3.25% ต่อปี
           ปีที่ 2 เป็นต้นไป ไม่ต่ำกว่า MRR-1.625% ต่อปี

           สำหรับสินเชื่อเอนกประสงค์ ไม่ต่ำกว่า MRR ต่อปี

           **หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประวัติทางการเงินของผู้กู้ ตามที่ธนาคารกำหนด

หลักประกัน

          - จำนองที่ดินและหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิต คอนโดมิเนี่ยม)

 การชำระคืน

          - ผ่อนชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนธนาคารทุกเดือน

เงื่อนไข

          - การทำประกันภัยอัคคีภัยสิ่งปลูกสร้าง พร้อมยกผลประโยชน์ให้กับธนาคาร
          - บริการแผนคุ้มครองประกันสินเชื่อ พร้อมยกผลประโยชน์ให้กับธนาคาร

 คุณสมบัติของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และผู้ค้ำประกัน

          - บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 20 - 70 ปี (กรณีบ้านใหม่และเก่า รวมอายุของผู้ขอกู้ และระยะเวลากู้แล้วไม่เกิน 70 ปี)
          - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ เสมือนไร้ความสามารถ
          - มีอายุรวมต่อเนื่องงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
          - กรณีผู้กู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
          - กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีส่วนร่วมในการผ่อนชำระหนี้

เอกสารประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อ

     พนักงานประจำ

          - สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้กู้-คู่สมรส-ผู้ค้ำประกัน
          - สำเนาใบทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
          - สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองรายได้
          - สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
          - สำเนาโฉนดที่ดิน (หน้า-หลัง) ขนาดเท่าต้นฉบับตัวจริง
          - เอกสารประกอบวัตถุประสงค์ในการขอกู้ (ถ้ามี)

     เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ

          - สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้กู้-คู่สมรส-ผู้ค้ำประกัน
          - สำเนาใบทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
          - หนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ ทะเบียนการค้า
          - สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
          - สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ หรือ สำเนาบัญชีรายรับ-รายจ่าย ย้อนหลัง 6 เดือน หรือสำเนาภาษีเงินได้ (ภ.พ.30) หรือสำเนางบการเงินปัจจุบัน
          - สำเนาโฉนดที่ดิน (หน้า-หลัง) ขนาดเท่าต้นฉบับตัวจริง
          - เอกสารทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)
          - เอกสารประกอบวัตถุประสงค์ในการขอกู้ (ถ้ามี)

สิทธิพิเศษของผู้กู้

          - วงเงินอนุมัติสูง และระยะเวลาการพิจารณาที่รวดเร็ว
          - สามารถกำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระได้
          - มีความคุ้มครองในส่วนของประกันชีวิต และประกันอัคคีภัยให้กับผู้กู้
          - ค่าเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันอัคคีภัย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดจำนองหลักประกัน สามารถรวมอยู่ในวงเงินกู้
          - ปรึกษาให้คำปรึกษาและรับเอกสารฟรี

         **หมายเหตุ: สำหรับผู้ติดเครดิตบูโร ในการขออนุมัติสินเชื่อต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร 

กู้ซื้อบ้านด้วยสินเชื่อบ้านธนาคารไทยเครดิต

 สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข (Refinance)

        สินเชื่อบ้านสำหรับคุณที่ต้องการไถ่ถอนหนี้กู้เพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น ด้วยวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 7,500,000 บาท หรือ ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้...

         1. เงินกู้  สูงสุดไม่เกิน 7,500,000 บาทต่อราย
         2. เงินเบิกเกินบัญชี (O/D) สูงสุดไม่เกิน  500,000 บาทต่อราย

         *ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อรายไม่เกิน 7.5 ล้านบาท

 อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

          สินเชื่อ Re-Housing Plus (กรณีทำ MRTA)

          ปีที่ 1 ไม่ต่ำกว่า MRR-3.75% ต่อปี
          ปีที่ 2 เป็นต้นไป  ไม่ต่ำกว่า MRR-1.875% ต่อปี
        
          สินเชื่อ Re-Housing Plus (กรณีไม่ทำ MRTA)

          ปีที่ 1  ไม่ต่ำกว่า MRR-3.50% ต่อปี
          ปีที่ 2 เป็นต้นไป   ไม่ต่ำกว่า MRR-1.75% ต่อปี

         สินเชื่ออเนกประสงค์ (เงินกู้เพิ่ม)

ระยะเวลากู้

          สินเชื่อ Re-Housing Plus

          สูงสุดไม่เกิน 40 ปี (รวมอายุผู้กู้แล้ว ต้องไม่เกิน 70 ปี)

          สินเชื่ออเนกประสงค์ (เงินกู้เพิ่ม)

          เงินกู้สูงสุดไม่เกิน 15 ปี (รวมอายุผู้กู้แล้ว ต้องไม่เกิน 70 ปี)
          เงินเบิกเกินบัญชี (O/D) ทบทวนวงเงินทุกปี

ค่าธรรมเนียม

          1. ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ  ไม่คิดค่าธรรมเนียม
          2. ค่าธรรมเนียม กรณีชำระหนี้เสร็จสิ้นก่อนกำหนดภายใน 3 ปี
               - สินเชื่อ Re-Housing Plus คิด 3% ของวงเงินกู้ กรณีชำระหนี้เสร็จสิ้นก่อน 2 ปีแรก และคิด 2% ของวงเงินกู้   กรณีชำระหนี้เสร็จสิ้นภายในปีที่ 3
               - สินเชื่อเอนกประสงค์ (เงินกู้เพิ่ม) ไม่คิดค่าธรรมเนียม

          3. ค่าธรรมเนียมทบทวนวงเงินรายปี
               -  กรณีเงินกู้  ไม่คิดค่าธรรมเนียม
               - กรณีเงินเบิกเกินบัญชี (O/D)  1,000 บาทต่อรายต่อปี

หลักประกัน

           - จำนองที่ดิน และ/หรือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์  โฮมออฟฟิต หรือ คอนโดมิเนียมที่มีสภาพใช้พักอาศัย)

การชำระคืน

           - ผ่อนชำระคืนเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยคืนธนาคารทุกเดือน

เงื่อนไข

          - การทำประกันอัคคีภัยสิ่งปลูกสร้าง พร้อมยกผลประโยชน์ให้กับธนาคาร
          - บริการแผนคุ้มครองประกันสินเชื่อ พร้อมยกผลประโยชน์ให้กับธนาคาร

คุณสมบัติผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

          - เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย มากกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันเบิกใช้เงิน
          - สถานะบัญชีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปัจจุบันเป็นบัญชีปกติ
          - สถานะสินเชื่ออื่นทุกประเภท ต้องไม่ค้างชำระเกินกว่า 90 วันในรอบ 6 เดือน ปัจจุบันเป็นบัญชีปกติ
          - อายุผู้กู้หรือผู้กู้ร่วม รวมระยะเวลากู้แล้วต้องไม่เกินอายุ 70 ปี ต่อ สภาพหลักประกันใช้เป็นที่พักอาศัย

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

          (1) เอกสารพื้นฐาน

          - สำเนาบัตรประชาชน (ผู้กู้และคู่สมรส)
          - สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้)
          - ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลและทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า (ผู้กู้และคู่สมรส, ถ้ามี) 

          (2) เอกสารทางการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง แบ่งได้ 2 กรณี กรณีที่ 1 สินเชื่อ Re-Housing Plus (อย่างเดียว)

          พนักงานที่มีรายได้ประจำ

          - สลิปเงินเดือนล่าสุด (ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองการทำงานไม่เกิน 2 เดือน (ต้นฉบับ) นับตั้งแต่วันที่ที่ระบุในใบคำขอสินเชื่อ

          เจ้าของกิจการ

          - ใบประกอบการพาณิชย์ (กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต้องมีเอกสารประกอบอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนการค้า เป็นต้น)
          - บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ต้องมีรายการเดินบัญชีทุกเดือน หรือ หลักฐานแสดงการชำระภาษี เช่น งบการเงิน หรือ ภงด. หรือ ภพ. ต่าง ๆ ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือ เอกสารอื่นเพื่อแสดงที่มาของรายได้ (ถ้ามี)
          - แผนที่ตั้งกิจการ 

          บุคคลที่มีอาชีพอิสระ

          - หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) หรือ เอกสารการยื่นชำระภาษีอื่นๆ ย้อนหลัง 1 ปี หรือ บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ต้องมีรายการเดินบัญชี  ทุกเดือน
          - เอกสารอื่น ๆ เพื่อแสดงที่มาของรายได้ (ถ้ามี)

          (3) เอกสารหลักประกันและเอกสารอื่น ๆ

          - สำเนาโฉนด หรือ สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
          - ใบเสร็จการผ่อนชำระวงเงินกู้เดิมย้อนหลัง 12 เดือน หรือ เอกสารแสดงรายการประวัติการผ่อนชำระย้อนหลัง 12เดือน
          - สัญญากู้ที่ระบุวงเงินเดิมเป็นการกู้เพื่อที่อยู่อาศัย หรือ เอกสารยืนยันวงเงินกู้เดิมว่าเป็น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
          - แผนที่ตั้งหลักประกัน

สิทธิพิเศษของผู้กู้

          - วงเงินอนุมัติสูง และระยะเวลาการพิจารณาที่รวดเร็ว
          - สามารถกำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระได้
          - มีความคุ้มครองในส่วนของประกันชีวิต และประกันอัคคีภัยแก่ผู้กู้
          - ค่าเบี้ยประกันชีวิต, เบี้ยประกันอัคคีภัย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดจำนองหลักประกัน สามารถรวมอยู่ในวงเงินกู้
          - พร้อมให้คำปรึกษาและรับเอกสารฟรี

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร 0 2697 5300 ต่อ 1808, 1823, 1815, 1817


 อ่านรายละเอียดสินเชื่อบ้าน การกู้เงินซื้อบ้าน คํานวณสินเชื่อบ้าน ทั้งหมด

แบบบ้านสวย ตกแต่งบ้าน สินเชื่อบ้าน ฮวงจุ้ยบ้าน สวนสวยๆ คลิกเลย
  
คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่


ขอขอบคุณข้อมูลจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กู้ซื้อบ้านด้วยสินเชื่อบ้านธนาคารไทยเครดิต โพสต์เมื่อ 6 สิงหาคม 2555 เวลา 17:21:03 12,000 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: กู้ซื้อบ้านด้วยสินเชื่อบ้านธนาคารไทยเครดิต ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP